aAais 53:7-8

Acts 8

Ma Saul i mulaaot kupi din aak doko Stepaano.

Saul i baanaakaka a taara na nurnur

U ra bung maa a taara diat turpaai kupi diat a wakadik a taara na nurnur inaanga Ierusalem, ma a taara na nurnur raap diat waan werweraan u ra ru papaar Iudaia ma Samaaria. Iaku maa a kum aapostolo pa diat waan, diat ki ut.
A kum dowot na tena lotu diat punang taa Stepaano, ma diat luan dekdeki. Ma Saul i baanaakaka a taara na nurnur, i ruk u ra nundiat kum ruma, ma i aal paa a kum muaana ma ra in tabuan, ma i waruk diat u ra ruma na karabus.

Di warawaai ma ra Koina Wewapua irong u ra papaar Samaaria

Ma diat baa diat waan werweraan taanginaanga Ierusalem, diat warawaai ma ra Koina Wewapua u ra kum taamaan baa diat waan iaai. Ma Pilipo i waan u ra ngaala na taamaan irong u ra papaar Samaaria, ma i warawaai un Kaarisito karom diat. Ma baa a kor na taara diat walangoro a pirpir anun Pilipo, ma diat babo a kum utnaa na kakaian i paami, io, diat nem aakiti kupi diat a walangoro a kum utnaa baa i piri. I lu irok wa kum tabaraan kon mongoro, ma a kum tabaraan maa, baa diat pari diat kulkulaai dekdek. Ma i walaangalaanga paa mongoro baa panpanindiat i maat, ma diat kaai baa pa diat pet laar paa a winawaan. Ma a taara taanga u ra taamaan maa diat gaaia aakit.

Simon a tena paam uraura

Raa muaana taanga matira, a iaana Simon, a tena paam uraura, ma a taara Samaaria diat laana kakaian u ra kum utnaa baa i paampaami. Ma i pir wangaala aakit paai namataa ra taara. 10 Ma a taara raap, a kum tadaaru ma ra kum iba na taara, diat raap diat rui, ma diat piri uni naa, “A muaana mi i paam akoto a dekdekin God, a dekdek baa di waatungi naa a Ngaala Aakit.” 11 Ma diat laana walangoro wakaaki, maa taanga namuga utbaai, diat laana kakaian u ra nuna kum pinapaam na uraura.

12 Iaku mi, in muaana ma in tabuan diat nurnur u ra Koina Wewapua baa Pilipo i warawaai mai, u ra mataanitu anun God, ma u ra iaan Iesu Kaarisito, ma di baapitaaiso diat. 13 Simon utkaai i nurnur, ma baa di aa baapitaaiso taai, i murmur liklikina Pilipo. Baa Simon i babo a kum wakilang ma ra kum utnaa na kakaian i paami, i kakaian aakit uni.

14 A kum aapostolo baa diat ki Ierusalem, diat walangoroi naa a taara Samaaria kaai diat aa taraam u ra pirpir anun God, io, diat tula wa Petero ma Ioaanes karom diat. 15 Baa diaar waan paat, diaar aaraaring un diat kupi din tabaara diat ma ra Takado na Nion, 16 maa pa i ki utbaai un te kon diat, di baapitaaiso ta diat ku u ra iaa ra Tadaaru Iesu. 17 Ma Petero ma Ioaanes diaar ung a limaandiaar nate un diat ma di tabaara diat maraagaam ma ra Takado na Nion.

18 Baa Simon i baboi baa di tabaara diat ma ra Takado na Nion baa a ru aapostolo diaar ung a limaandiaar nate u ra taara, i lo taa a maani karom diaar. 19 Ma i piri naa, “Mur a taar taa a dekdek maa taang, kupi baa iaau kaai ang ung a limaang nate un te, din tabaarai ma ra Takado na Nion.” 20 Ma Petero i piri taana naa, “Ui ma ra num maani mur a wirua, baa u nuki naa un kul a wetabaar anun God ma ra maani. 21 Pa num ta tiniba baa ta pakaana u ra utnaa mi, maa pa i takado in balaam namataan God. 22 Un nukpuku ko ra num aakaina mangamangaan mi, ma un aaraaring karom a Tadaaru, kaduk in maari ui ma pa in baalu aakaina nuknukim. 23 Maa iaau babo ui naa in balaam i teng ma ra aakaina nemnem, ma aakaina mangamangaan i wi akoto ui.” 24 Ma Simon i baalui naa, “Mur a aaraaring karom a Tadaaru un iaau kupi koku ta utnaa ko ra kum utnaa mi mur waatung taai, in waan paat un iaau.”

25 Baa Petero ma Ioaanes diaar aa wewapua kaapa taau u ra kum utnaa baa a Tadaaru i paami, ma diaar aa warawaai taau ma ra nuna pirpir, diaar waan talili balet unaanga Ierusalem. Ma baa diaar waan, diaar warawaai waanwaan ma ra Koina Wewapua un mongoro na taamaan u ra papaar Samaaria.

Pilipo diaar wetarom ma raa muaana a te Itiop

26 A aangelo anu ra Tadaaru i piri taan Pilipo naa, “Un tur, ma un waan urong u ra mataana taubaar kup a aakapi taanga Ierusalem urong Gaasaa, a aakapi baa i waan nabuaal.” 27 Io, Pilipo i tur paa, ma i waan. Ma diaar wetarom ma raa muaana taangirong Itiop, a ngaala na tena baboura utnaa anu ra Kaandaake, a tabuan baa a mukmuga anu ra taara Itiop. A muaana mi i waan unaanga Ierusalem ma i lotu karom God. 28 Ma mi, i waan talili balet ma kup anuna taamaan, ma i ki u ra kiki na winawaan, ma i luk a buk anu ra propet Aaisaia. 29 Ma a Takado na Nion i piri taan Pilipo naa, “Un waan marawaai karom a kiki na winawaan mi, ma mur a weur waanwaan mai.” 30 Ma Pilipo i welulu karomi, ma i walangoro a muaana maa i lukluk a buk anu ra propet Aaisaia, ma i tiri naa, “Lelawaai, u kaapa ut u ra utnaa maa u lukluki?” 31 Ma i baalui naa, “Ang nunura lelawaai, baa pa te i pir palaai karom iaau?” Ma i aaring Pilipo kupi in kaa karomi ma diaar a ki ungaai.

32 Bi ia, a kum pirpir na Buk Taabu maa i luki:

“Di beni welaar ma ra sip,
kupi din aak dokoi.
Pa i pirpir,
welaar ma ra naat na sip i tur wowowon karom ia baa i gelei.
33 Baa di pet awawirwir taai, pa di watakado a naagagon uni.
Woi maa in pirpir u ra nuna kum naat, maa pa ta natuna?
Maa i raap anuna lalaaun taanga min u ra rakrakaan buaal.” a 
34 Ma a te Itiop i piri taan Pilipo naa, “Un wapua iaau, a propet i pir a pirpir mi un woi? Un ia ut, baa un te ingen?” 35 Ma Pilipo i turpaa papalaa karomi. I wapuai u ra Koina Wewapua un Iesu, turpaai ut u ra buk baa a te Itiop i luki.

36 Baa diaar waan waanwaan u ra aakapi, diaar waan taau un raa daanim, ma a te Itiop i piri taan Pilipo lenbi, “Baboi, a daanim bi ia, aawa balet ma i turbaat iaau kupi koku di baapitaaiso iaau?”
(8:36-37) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Ma Pilipo i piri taana naa, “Baa u nurnur ma ra in balaam raap, i koina ku kupi din paami.” Ma a te Itiop i baalui naa, “Iaau nurnur baa Iesu Kaarisito ia a Natun God.”
38 Ma i turbaat a kiki na winawaan kupi in tur. Io, diaar waan pari kup a daanim ma Pilipo i baapitaaisoi. 39 Baa diaar waan tato ko ra daanim, a Nio ra Tadaaru i lo wa Pilipo. Ma a te Itiop pa i baboi balet ma. Io, a te Itiop i waan balet u ra nuna winawaan ma ra ngaala na gaaia u ra nuna lalaaun. 40 Ma Pilipo i baboi naa kurong ma ia u ra taamaan Aasoto. Ma baa i waan taanga matira, i warawaai waanwaan ma ra Koina Wewapua u ra kum taamtaamaan tuk ut irong Kaaisaaria.

Copyright information for `RAI