Acts 9

Saul i nukpuku

(Aap 22:6-16; 26:12-18)

U ra kum bung maa, Saul i nem aakiti kupi in aak doko a kum taara na wawer anu ra Tadaaru. I waan karom a mukmuga na tena wetabaar karom God, ma i aaringi naa, “Un timu taa a kum buk baa ang loi urong kup a kum ruma na lotu irong Damaasko.” A kum buk mi di aa timu taai uni naa, baa ia baraata ta kum muaana ma ta kum tabuan baa diat murmur a Aakapi anun Kaarisito, in aal pa diat unaanga Ierusalem, kupi diat a karabus.

Io, baa i waan, ma i marawaai Damaasko, a ngaala na kaapa taanginaanga u ra maawa i waan paat kakaian ma i baarabaara lili baat paai. Ma i puka pari napia, ma i walangoro in ingaan raa i piri taana naa, “Saul, Saul, aawa kabina maa u baanaakaka iaau?” Ma Saul i tiri naa, “Tadaaru, woi ui?” Ma i baalui naa, “Iaau Iesu baa u baanaakaka iaau. Ma mi, un tur ma un waan paat urong Damaasko, ma din wapua ui u ra aawa baa un paami.”

Ma a taara baa diat weur ungaai mai, diat kakaian ma diat burut ma pa diat pirpir laar paai, maa diat walangoro in ingaan raa, iaku maa pa diat baboi. Ma Saul i tur taanga napia, ma baa i palaa ruin kiok mataana, pa i babo laar paa ma ta utnaa. Diat aal benbeni maku urong Damaasko. Ma i ki matira tula bung, i pula ku, pa i wangaan ma pa i inim kaai.

10 Ma raa ko ra taara na wawer, a iaana Aanania, i ki irong Damaasko. A Tadaaru i wataai u ra binabo naa, “Aanania!” Ma Aanania i baalui lenbi, “Tadaaru, mi ut iaau.” 11 Ma a Tadaaru i piri taana naa, “Un tur, ma un waan u ra aakapi, baa di waatungi naa Takado na Aakapi, ma un wetiri u ra ruma anun Iudaas kup Saul, a te Taaso, kurong i aaraaring. 12 Saul ia babo wa a muaana u ra binabo, a iaana Aanania, i ruk karomi, ma i ung a ru limaana nate uni kupi in babo balet.” 13 Ma Aanania i baalui naa, “Tadaaru, iaau aa walangoro a mongoro na pirpir u ra muaana maa, baa i baanbaanaakaka aakit anum gomgom na taara inaanga Ierusalem. 14 Ma a kum ngaala na tena wetabaar karom God diat mulaaot taai kupi in aal diat raap baa diat lotu u ra iaam. Ma mi ia waan paat min Damaasko.” 15 Ma a Tadaaru i piri taana naa, “Un waan ku, maa iaau aa pilak paai kupi ia anung tena pinapaam, in wewapua u ra iaang karom a kum taara baa wakir a taara Israael, karom a kum king, ma karom a taara Israael kaai. 16 Ma ang wapuai baa in kariaana a mongoro na kinadik u ra iaang.”

17 Io, Aanania i waan, ma i ruk u ra ruma baa Saul i ki iaai. Ma i ung a ru limaana nate uni, ma i piri naa, “Tenglik Saul, a Tadaaru Iesu, ia baa i tur paat paa karom ui u ra aakapi baa u waan urin, ia ut mi i tula wa iaau urin kupi un babo balet, ma kupi un teng ma ra Takado na Nion.” 18 Ma raa utnaa baa i welaar ma ra kaawalaang na ian i katuk pari maut ko ra ruin kiok mataana, ma i babo balet. I tur ma di baapitaaisoi. 19 Baa ia wangaan paa, a panina i dekdek balet.

Saul i warawaai irong Damaasko

Saul i ki kinalik paa karom a taara na wawer irong Damaasko.
20 Ma i turpaai maut kupi in warawaai u ra kum ruma na lotu anu ra taara Iudaia. I warawaai un Iesu, baa ia a Natun God. 21 Ma diat raap baa diat walangoroi, diat kakaian uni ma diat piri naa, “Aai! Mi ut ia a muaana baa i aakaak doko diat baa diat lotu karom Iesu inaanga Ierusalem. Ma mi i waan paat urin kupi in aal paa bulung ta taara karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God.” 22 Ma a warawaai anun Saul i dekdek ma i pir a kum utnaa baa i walingtatuna paai naa Iesu ia ut a Kaarisito. Ma a taara Iudaia baa diat ki Damaasko diat nuknuk aakit u ra nuna pirpir ma pa diat pet laar paai kupi diat a baalui.

23 Baa ia raap mongoro na bung, a taara Iudaia diat wepaak kupi diat a aak doko Saul. 24 Iaku Saul ia nunurai naa diat wepaak kupi. U ra mage ma u ra marum diat bababo u ra kum bonanaaka i ra taamaan kup Saul, kupi diat a aak dokoi. 25 Ma anuna kum naat na wawer diat ben paai u ra marum, ma diat warira pari wai ma ra kaa u ra papaara liplip na waat baa di paam baat a taamaan mai. Io, i pari ma i welulu ino.

Saul i ki inaanga Ierusalem

26 Baa Saul ia waan paat inaanga Ierusalem, i walaari kupi in ki karom a taara na wawer, iaku diat raap diat burutaanai ku, ma pa diat nurnur uni naa ia kaai raa ko ra taara na wawer. 27 Iaku Baanaabaas i ben paai, ma diaar weur karom a kum aapostolo, ma i wapua diat naa, “Saul ia babo taa a Tadaaru, ma i pirpir mai u ra nuna winawaan urong Damaasko. Ma baa i ki Damaasko, i warawaai u ra iaan Iesu ma pa i burut.” 28 Diat nurnur maraagaam uni. Io, Saul i ki ungaai ma ra taara na nurnur inaanga Ierusalem, ma i waan taltalili naan diat, ma i pirpir maut u ra iaa ra Tadaaru, ma pa i burut. 29 I pirpir ma ra taara Iudaia baa diat pirpir Grik, ma i baalu anundiat kum tinir, iaku maa diat nem na aak dokoi. 30 Ma diat baa diat tatena liklik u ra nurnur, diat walangoroi. Io, diat beni urong Kaaisaaria, ma namur diat tula wai urong Taaso.

31 Namur a taara na nurnur irong u ra kum taamtaamaan raap u ra tula papaar Iudaia, Gaalilaia ma Samaaria, diat ki na maalmaal. Ma a lotu i dekdek, ma diat ki ma ra urur karom a Tadaaru, ma a Takado na Nion i wadekdek diat, io a niluluk i ra taara na nurnur i tawa waanwaan.

Petero i ki irong Lida ma Iope

32 Baa Petero i waan waanwaan u ra kum taamtaamaan, i waan utkaai karom a taara anun God irong Lida. 33 Matira, i baraata paa raa muaana, a iaana Aaineaa, a panpanina i maat. Welaar ma 8 na kilaala i inep ku u ra baana. 34 Ma Petero i piri taana naa, “Aaineaa, Iesu Kaarisito i walaangalaanga pa ui. Un tur, ma un pipin paa a baam.” Ma i tur gagaa maut. 35 Ma diat raap baa diat ki u ra ru taamaan Lida ma Saaronaa, diat babo a muaana maa, ma diat nukpuku karom a Tadaaru.

36 Raa tabuan ko ra taara na wawer i ki irong Iope, a iaana Taabita, di waatungi u ra pirpir Grik baa Dokaas. A tabuan mi, ia paam taa mongoro na koina pinapaam, ma a tena wetabaar karom a iba na taara. 37 U ra kum bungbung maa Petero i papaam irong Lida, Dokaas i malaapaang, ma i maat. Baa diat aa gi taai, diat wainep taai un raa kukur ra ruma nate. 38 Lida i ki marawaai ku Iope, ma baa a taara na wawer taanga Iope diat walangoroi naa Petero i ki irong Lida, diat tula wa ru muaana karomi ma diaar aaringi naa, “Maari miaat, un waan gagaa urin karom miaat.”

39 Ma Petero i taraam ma ditul weur. Baa i waan paat, diat ben paai unaanga u ra kukur ra ruma nate. Ma a kum walaa na tabuan raap diat tur karomi ma diat taangtaangi. Ma diat waiaa taa a kum mulina ma ra kum maalu, baa Dokaas i ingit ta diat baa i lalaaun utbaai. 40 Petero i tula pari wa diat raap ko ra kukur ra ruma maa, i ki but keke taau, ma i aaraaring. I babo karom a tabuan maa i maat, i piri naa, “Taabita, un tur.” Io, Taabita i babo paat, ma baa i babo Petero, i ki maut. 41 Ma Petero i tulaa wa a limaana karomi, ma i aal atur paai. Ma i wataa paa a kum tena nurnur, ma ra kum walaa na tabuan, ma i tula taa Taabita taan diat baa ia lalaaun. 42 A utnaa mi i kaapa waanwaan ma diat raap diat nunurai irong Iope, ma mongoro diat nurnur karom a Tadaaru uni. 43 Petero i ki kinalik paa Iope karom raa muaana a iaana Simon, a tena paampaam utnaa ko ra pani ra wewagua.

Copyright information for `RAI