Colossians 1

Iaau Paaulo, aapostolo anun Kaarisito Iesu u ra nemnem anun God. Mir ma Timoti a teindaat u ra nurnur, mir timtimu karom muaat, a taara anun God baa muaat ki matira Kolose, baa muaat a kum tateimir u ra numuaat kinkini ungaai ma Kaarisito, ma muaat dowot u ra numuaat nurnur. A maarmaari ma ra maalmaal kon God Tamaandaat in ki karom muaat.

Paaulo ma Timoti diaar aaraaring u ra taara Kolose

Baa mir aaraaring, mir laana waatung wakaak karom God, a Tamaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito un muaat, kabina maa mir aa walangoroi naa muaat aa nurnur un Kaarisito Iesu, ma muaat maari a taara raap anun God. Anumuaat nurnur ma ra maarmaari mi i kabina paa u ra numuaat kini walaang ma ra nurnur kup a utnaa baa God i babourai kup muaat inaanga u ra maawa. A utnaa maa, muaat aa walangoro taa a pirpir uni u ra lingtatuna na pirpir, ia a Koina Wewapua baa i waan paat karom muaat. A Koina Wewapua maa i tawa ma i wa u ra rakrakaan buaal, welaar ma ia wa naliwan taa muaat, turpaai u ra bung baa muaat walangoroi ma muaat nunura mulu a maarmaari anun God u ra numuaat lalaaun. Epapraas ia wer ta muaat uni. Ia a koina tena pinapaam ungaai ma miaat, baa miaat nem aakiti, ma a dowot na tena pinapaam anun Kaarisito baa i tur wakilang miaat. Ia wapua ta mir u ra numuaat maarmaari, baa a Takado na Nion i tabaara muaat mai.

Bi ia kabina baa pa mir ngo ma ra niaaring un muaat, turpaai u ra bung baa mir walangoro a wewapua un muaat. Mir aaring God kupi in waiaa ta muaat u ra nuna nemnem, ma in wateng muaat ma ra manaana ma ra koina ninunuk raap, baa a Niono i tabaara muaat mai. 10 Mir aaraaring lenmi kupi anumuaat lalaaun in welaar ma ra mangamangaan anu ra Tadaaru, ma muaat a laana paam a kum utnaa baa in gaaia uni. Io, lenmaa anumuaat lalaaun in wa a waimuaat u ra kum koina pinapaam raap baa muaat a paami, ma muaat a tawa kaai kupi muaat a nunura mulu God.

11 Ma God in wadekdek muaat ma ra ngaala na dekdekina, kupi muaat a ki wowowon ma muaat a tur dekdek u ra kum mawaat raap baa muaat kariaanai. Ma muaat a gaaia 12 ma muaat a waatung wakaak karom Tamaandaat, baa i puku pa muaat, kupi muaat a takado kupi muaat a kale a kum utnaa ungaai ma ra nuna taara. A kum utnaa baa ia weweliman taai karom diat, baa diat ki u ra kaapa. 13 Maa ia walaaun pa daat ko ra dekdek i ra baboto, ma i ben aruk pa daat u ra mataanitu anun Natuna baa i nem aakiti, 14 ia baa i kul walaangalaanga pa daat ma i una wa anundaat kum aakaina mangamangaan.

A kini na ngaala anun Kaarisito

15 Pa daat babo taa God, iaku maa Kaarisito ia a malalarin God. Ia a mugaana Natun God ma i ngaala aakit taa ra kum utnaa na wawaki raap. 16 Maa God i waki a kum utnaa raap u ra dekdekin Kaarisito: a kum utnaa inaanga u ra maawa ma ra kum utnaa min napia, a kum utnaa baa di babo diat ma ra kum utnaa baa pa di babo diat, lenbi, a kum dekdek na aangelo, a kum nion baa diat kiki na ngaala, a kum nion baa diat mukmuga ma ra kum nion baa diat paam akoto a naagagon. Un Kaarisito, God i waki a kum utnaa raap ma i waki diat kupi diat a urur karom Kaarisito. 17 Baa God pa i waki utbaai a kum utnaa raap, Kaarisito ia lalaaun, ma i paam akoto a kum utnaa raap kupi diat a papaam ungaai wakaak. 18 Ia ut in lori ra taara na nurnur, ma diat maa a panina. Ia ut a turpaaina, ma a mugaana baa i tur balet ko ra minaat, kupi ia ut in ngaala aakit taa ra kum utnaa raap. 19 Maa God i nemi naa anuna lalaaun raap in ki un Natuna. 20 Ma i nemi naa a kum utnaa raap diat a waan talili balet karomi ma diat a ki na wemaraam, a kum utnaa min napia ma ra kum utnaa inaanga u ra maawa. I paam ot paa anuna nemnem maa un Natuna, baa i maat u ra bolo ma a gaapina i paam a maalmaal.

21 Namuga muaat ki weraan ma God, ma muaat anuna kum ebaar, kabina u ra kum aakaina mangamangaan muaat paami ma muaat nuki. 22 Iaku mi, God ia aal pa muaat karomi kupi muaat tepaana balet. I paam a pinapaam mi ma ra panin Kaarisito baa i maat, ma i ben paat pa muaat namataan God, ma muaat anuna gomgom na taara baa pa ta niraara i ki un muaat, ma pa ta wetakun in lo muaat. 23 God in paam a utnaa mi baa muaat a ongor ma ra nurnur, ma muaat a tur dekdek uni. Ma koku muaat waan ingen ko ra kini walaang ma ra nurnur kup a kum utnaa baa God in paami, baa muaat aa walangoro taai u ra Koina Wewapua. A Koina Wewapua maa, di aa wewapua taau mai karom a taara raap u ra rakrakaan buaal. Ma iaau, Paaulo, iaau a tultul u ra Koina Wewapua maa.

Paaulo i papaam dekdek kup a taara na nurnur

24 Mi iaau gaaia u ra kum mawaat baa iaau kariaanai un muaat. Ma iaau gaaia ku kupi ang kariaana mawaat kupi ang waraaut a taara na nurnur, diat baa a panin Kaarisito. Kaarisito i kariaana mawaat kupi in waraaut diat, ma ra kum mawaat maa pa i raap utbaai. Ma u ra kum mawaat baa iaau kariaanai u ra paning iaau paam ot paa a kum mawaat anun Kaarisito. 25 God i ung ta iaau kupi iaau a tultul anu ra taara na nurnur. I taar taa a pinapaam mi taang kupi ang warawaai ma ra nuna kum pirpir raap, kupi muaat a koina uni. 26 A pirpir mi ia a utnaa na pidik, baa i ki na pidik taanga namnamuga utbaai ko ra kum taaun taara taanga namuga, iaku mi God ia pir apuaana wai karom anuna taara. 27 God i wapuaanai kupi muaat a taara baa wakir a taara Iudaia, muaat kaai muaat a nunura a utnaa na pidik mi baa i ngaatngaat ma i wakwakaak. A utnaa na pidik mi bari ia: Kaarisito ut i ki u ra numuaat lalaaun, io lenmaa, muaat ki walaang ma ra nurnur kup a minamaar anun God baa muaat a lo paai.

28 Io lenmaa, miaat warawaai un Kaarisito karom a taara raap. Miaat watumaarang diat ma miaat wer diat ma ra manaana raap, kupi diat a takado aakit, kabina maa diat ki un Kaarisito, ma miaat a ben pa diat raap karom God. 29 Iaau papaam dekdek kupi a utnaa mi in waan paat lingtatuna. Maia, iaau ongor ma ra ngaala na dekdekin Kaarisito, baa i papaam u ra nung lalaaun.

Copyright information for `RAI