Colossians 2

Iaau nemi naa muaat a nunurai naa iaau papaam dekdek aakit kup muaat ma kup a taara Laaudisia, ma kup diat raap kaai baa pa miaat webaraat paa utbaai. Iaau paami lenmaa kupi in wadekdek anundiat lalaaun, ma diat a ki na maarmaari ungaai, kupi diat a tadaaru ma ra ngaala na manaana na nion, ma pain diat a aalawur nuknuk. Io lenmaa, diat a nunura a utnaa na pidik anun God, ia maa Kaarisito ut. A manaana raap ma ra koina ninunuk raap diat welaar ma ra kum ngaatngaat na utnaa na tadaaru, ma diat ki na pidik un Kaarisito.

Iaau piri lenmi karom muaat, kupi koku te i waruga pa muaat ma ta namnamian na pirpir. A lingtatuna, iaau ki ingen kon muaat u ra paning, iaku u ra niong iaau ki ungaai ut ma muaat, ma iaau gaaia baa iaau baboi naa muaat naagagon kado anumuaat lalaaun ma muaat tur dekdek u ra numuaat nurnur un Kaarisito.

Koku daat murmur a kum naagagon anu ra taara, daat a murmur a koina lalaaun anun Kaarisito

Muaat aa lo paa Kaarisito Iesu kupi in Tadaaru u ra numuaat lalaaun, io, i koina baa muaat a lalaaun ungaai mai. Anumuaat lalaaun in aakaar un Iesu kupi in tawa, ma muaat a papagaa nate uni. Muaat a tur dekdek u ra nurnur welaar ma di aa wer ta muaat uni, ma koku muaat ngo ma ra waatung wakaak karom God.

Muaat a baboura muaat, kupi koku te in wakarabus muaat ma ra manaana anu ra taara ku, a kum wawer biaa ku, baa a warwaruga ku. A manaana maa i waan paat ku ko ra kum taptabundiat taanga namuga ma ko ra kum aakaina nion ko ra rakrakaan buaal, ma wakir kon Kaarisito.

Maa a lalaaun raap anun God i ki raap ut un Kaarisito baa i waan paat a muaana. 10 Ma u ra numuaat lalaaun un Kaarisito, muaat kaai muaat teng ma ra lalaaun raap maa. Ia ut i dekdek taa ra kum mukmuga na nion raap ma ra kum nion baa diat paam akoto a naagagon. 11 U ra numuaat lalaaun un Kaarisito, i poko kikil muaat, iaku wakir a mangaana poko kikil a taara diat paami ma ra limaandiat, pate. A poko kikil baa Kaarisito i paami i lenbi, ia rakaana wa aakaina nemnem i ra panimuaat. 12 Baa di baapitaaiso muaat, di punang muaat ungaai ma Kaarisito. Ma muaat lalaaun balet ungaai mai, kabina muaat nurnur u ra dekdekin God, ia baa i walaaun paa balet Kaarisito ko ra minaat.

13 Namuga a niomuaat i maat, kabina muaat paam a kum aakaina mangamangaan, ma wakir di rakaan wa aakaina nemnem i ra panimuaat. Iaku mi, God ia walaaun pa muaat ungaai ma Kaarisito. Ia una wa anundaat kum aakaina mangamangaan raap. 14 Daat laana wabulbul u ra kum Naagagon anun Moses, io a wetakun i ki karom daat. Iaku God i una wa a wetakun maa. I lo wai, ma i aak waat taai nate u ra bolo. 15 God ia rakaan wa a dekdek i ra kum mukmuga na nion ma ra kum nion baa diat paam akoto a naagagon. Ma u ra bolo i baana wawirwir diat, baa i waiaai karom a taara raap naa ia uwia raap pa diat.

16 Io, koku muaat maadek taa te kupi in takuna muaat naa pa muaat paam ot paa a kum naagagon u ra aawa maa muaat a aani ma muaat a inimi, baa u ra kum ngaala na bung na lotu, baa u ra lotu u ra kalaang baa i waan paat kabin, baa u ra Bung Saabaat. 17 A kum naagagon mi diat welaar ku ma ra malalar i ra utnaa baa in waan paat namur ma mi ia waan paat. A utnaa mulu, ia Kaarisito. 18 Baa te i warwaruga naa i wakinalik paai u ra nuna mangaana lotu, ma i lotu karom a kum aangelo, ma i laana pirpir u ra kum binabo baa i baboi, koku muaat maadek taai kupi in takuna muaat. Maa a mangaana muaana maa i aamaamaan ngaala ma ra nuknukina, baa i teng utbaai ma ra kum aakaina nemnem i ra panina. 19 Diaar aa takunu weraan ma Kaarisito, ia baa ina lori ra taara na nurnur. Kaarisito ia ina lor, ma daat a panpanina. I wadekdek a kum pakpakaana panina kupi diat a waraaut wetwetalaai diat ma diat a ki ungaai, welaar ma ra kum kakanaawa baa diat kakanaawa ungaai. Io, a kudulaana panina i tawa, welaar ma God i nemi.

20 Baa muaat aa maat ungaai ma Kaarisito, ma muaat aa laangalaanga ko ra kum wawer biaa ku ko ra rakrakaan buaal, aawa kabina baa muaat lalaaun balet ku welaar ma muaat taanga main u ra rakrakaan buaal? Aawa kabina baa muaat murmur a kum naagagon lenbi: 21 “Koku muaat paami! Koku muaat aani! Koku muaat tuk taai!”? 22 A kum naagagon mi i pirpir u ra kum utnaa baa daat papaam paa mai, ma namur pa diat gaa ma un ta utnaa, maa a kum naagagon mi ma ra kum wawer mi diat waan paat ku ko ra taara. 23 A lingtatuna, a kum naagagon mi a taara diat nuki naa in wadekdek diat u ra nundiat lotu, ma kupi diat a wakinalik pa diat, ma kupi diat a naagagon baat a panindiat, iaku pa i waraaut diat. A kum naagagon mi diat babo welaar ma diat waan paat ko ra koina manaana, iaku pa diat pet laar paai kupi diat a naagagon baat aakaina nemnem i ra panindaat.

Copyright information for `RAI