Colossians 3

A matakina lalaaun un Kaarisito

God ia watur ungaai pa muaat ma Kaarisito ko ra minaat, io, i koina baa muaat a nemnem kup a kum utnaa inaanga u ra maawa, baa Kaarisito i ki iaai u ra papaara ot na limaan God. I koina baa a nuknukimuaat in ki u ra kum utnaa inaanga u ra maawa, ma koku i ki u ra kum utnaa taanga min napia. Maa muaat aa maat ko ra mangaana lalaaun ko ra rakrakaan buaal, ma mi anumuaat lalaaun i ki na pidik ungaai ma Kaarisito, naruma un God. Kaarisito ia maa anumuaat lalaaun. Ma baa in waan paat muaat kaai muaat a ki ungaai mai u ra nuna minamaar.

Io, muaat a doko wa a kum aakaina mangamangaan taanga min napia baa i ki u ra numuaat lalaaun. A kum utnaa maa bari diat: a kum paamuk na mangamangaan, a kum dur na mangamangaan, aakaina nemnem, a nemnem kup a kum aakaina mangamangaan ma ra nemnem kup mongoro na utnaa na wuwuwung. Maa a nemnem kup mongoro na utnaa na wuwuwung, ia maa a nilotu karom a kum warwaruga na god. A kaankaan anun God in waan paat karom a taara baa diat paam a kum mangamangaan mi, maa pa diat taraam karomi.

Namuga muaat kaai muaat murmur a kum mangamangaan bi, baa muaat lalaaun utbaai uni. Iaku mi, muaat a ngo ko ra kum mangamangaan raap lenbi: a kaankaan, a wengangaar, a pirpir aakaka, a weninaan ma ra kum aakaina mangamangaan kaai. Koku muaat waruga wetwetalaai muaat, maa muaat aa rakaan wa a kum aakaina mangamangaan baa namuga muaat laana paami, 10 ma muaat aa mong paa ma ra matakina lalaaun. A matakina lalaaun mi, God ut i taar taai taa muaat ma i laana wamatakinai, kupi muaat a welaar ma ra malalarina, ma kupi muaat a nunura mulu God. 11 Io lenmaa, daat raap daat welaar maku: a taara Iudaia, a taara Grik ma ra taara kon woi na mangaana wuna taara kaai, diat baa di aa poko kikil ta diat ma diat baa pa di poko kikil diat, a kum wilawilaau ma ra taara kaai baa pa diat wilawilaau. Kaarisito ut i ngaala aakit, ma i ki un daat raap.

A maarmaari wetwetalaai

12 Muaat a gomgom na taara anun God, baa i maari muaat, ma i pilak pa muaat. Io, i koina kupi muaat a mong ma ra kum mangamangaan bi: muaat a waraaut a taara, muaat a paam a koina karom diat, muaat a wakinalik pa muaat, muaat a ki na maalmaal ma muaat a waiaa a wowowon na mangamangaan. 13 Baa te kon muaat i paam taa ta aakaina karom muaat, koku muaat baalui, iaku muaat a dumaana wa anuna aakaina mangamangaan, welaar ma ra Tadaaru ia dumaana wa anumuaat kum aakaina mangamangaan. 14 Nate u ra kum mangamangaan raap mi, i koina baa muaat a maari wetwetalaai muaat. A maarmaari i aal ungaai a kum mangamangaan raap mi, kupi diat a papaam ungaai wakaak.

15 I koina baa a maalmaal baa Kaarisito i tabaara muaat mai in muga muaat u ra numuaat lalaaun. Maa muaat a kum pakpakaana ko ra panin Kaarisito, ma God i wataa pa muaat kupi muaat a ki ungaai ma ra maalmaal. I koina baa muaat a laana waatung wakaak karom God. 16 I koina baa a pirpir anun Kaarisito in ki okot ma in teng u ra balaamuaat. Ma muaat a wer wetwetalaai muaat mai, ma muaat a wadekdek wetwetalaai muaat kaai mai, ungaai ma ra manaana raap. Ma muaat a kelekele kaai mai baa muaat kele a Kum Kelekele anun Dewid, ma ra kum kelekele na lotu, ma ra kum kelekele baa a Takado na Nion i tabaara muaat mai. Ma muaat a kelekele ma ra waatung wakaak karom God u ra balaamuaat. 17 U ra kum utnaa raap baa muaat paami ma muaat piri, muaat a paami ut u ra iaa ra Tadaaru Iesu, ma muaat a waatung wakaak karom God Tamaandaat, kabina u ra pinapaam baa Kaarisito i paami un muaat.

A wawer karom a kapkaba tamaana

(Ep 5:22-6:4)

18 Muaat a kum tinaulaa na tabuan, i koina kupi muaat a tartaraam karom anumuaat kum muaana, maa a mangamangaan maa i takado kup muaat baa anumuaat lalaaun i ki u ra Tadaaru.

19 Muaat kaai, a kum tinaulaa na muaana, i koina kupi muaat a maari anumuaat kum tabuan, ma muaat a waiaa a wowowon na mangamangaan karom diat.

20 Muaat a kum naat liklik, muaat a laana taraam karom a kum tamtamaamuaat ma ra kum nanaamuaat u ra kum utnaa raap, maa a Tadaaru in gaaia baa muaat a laana paami lenmaa.

21 Muaat a kum tamtamaa ra kum naat, koku muaat pet angaanga a kum natnatumuaat, kaduk pa diat a paam ma ta koina pinapaam.

A wawer karom a kum wilawilaau ma ra nundiat kum mukmuga

(Ep 6:5-9)

22 Baa ui a wilawilaau, un taraam karom anum mukmuga taanga min napia u ra kum pinapaam raap. Koku u papaam wakaak ku baa i babo ui, kupi un wagaaia taai ku. Un papaam wakaak karomi ma ra lingtatuna u ra in balaam, kabina maa u urur karom a Tadaaru. 23 U ra kum pinapaam raap baa u paami, un taar araap taa anum lalaaun uni. Baa u papaam karom anum mukmuga, un papaam welaar ma u papaam ut karom a Tadaaru. 24 Maa anum mukmuga mulu ia maa a Tadaaru Kaarisito, ma ia ut maa in dok ui. A wedok maa, ia a koina kini baa un kalei namur. 25 Te baa i paam aakaina in lo a naagagon na binabaalu u ra aakaina baa ia paam taai, maa a naagagon anu ra Tadaaru i welaar raap ku karom a taara raap.

Copyright information for `RAI