Colossians 4

Muaat a kum mukmuga, muaat a paam a takado na mangamangaan karom anumuaat kum wilawilaau, ma anumuaat mangamangaan kaai in welaar raap ku karom diat, kabina maa muaat nunurai naa muaat kaai, anumuaat mukmuga ia a Tadaaru, baa i ki inaanga u ra maawa.

Daat a wewapua un Kaarisito

Muaat a ongor ma ra niaaring. Muaat a ki na waninaar, ma muaat a waatung wakaak karom God. Baa muaat aaraaring, muaat a aaraaring kaai un miaat, kupi God in paapa aara aakapi kupi miaat a wapuaana a pirpir na pidik un Kaarisito, baa namuga i wawalipa. Kuri iaau ki u ra karabus, kabina maa iaau wewapua uni. Muaat a aaraaring baa ang wewapua kaapa wakaak uni, kupi ang paam ot paa anung pinapaam.

Muaat a papaam ma ra manaana karom a taara baa pa diat nurnur, ma u ra kum pakpakaana bung raap baa i laangalaanga kupi muaat a wewapua karom diat, io muaat a paami. Baa muaat a pirpir karom a taara, anumuaat pirpir in koina, ma in wagaaia diat, kupi muaat a taar a takado na binabaalu karom diat raap raaraa.

Paaulo i tula wa Tikiko urong Kolose

Tikiko in wapua muaat u ra kum utnaa raap un iaau. Ia a teindaat baa miaat nem aakiti, a dowot na tena wewaraaut ma a tultul ungaai ma miaat u ra pinapaam anu ra Tadaaru. Iaau tula wai karom muaat, kupi in wadekdek muaat baa muaat walangoro a wewapua u ra numiaat lalaaun main. Diaar a weur ma Onesimo, a teindaat baa i dowot u ra nuna pinapaam ma daat nem aakiti, ia raa ut kon muaat. Diaar a wapua muaat u ra kum utnaa raap baa i waan paat main naa miaat.

A kum pirpir na maarmaari

10 Aaristaarko, ia baa i ki ungaai ma iaau u ra karabus, i taar anuna maarmaari karom muaat, diaar ma Maarko a nawaan Baanaabaas. Baa Maarko in waan paat karom muaat, muaat a gaaia paai, welaar ma iaau aa wapua ta muaat u ra nung buk, baa iaau taar muga wai. 11 Ma Iosua, a iaana kaai Iusto, ia kaai i taar anuna maarmaari karom muaat. Ditul mi, ditul a tula te Iudaia baa ditul nurnur, ma ditul ot ku ko ra taara Iudaia ditul papaam ungaai ma iaau kup a mataanitu anun God. Ditul wadekdek iaau.

12 Epapraas, ia baa raa ut kon muaat, ma a tultul anun Kaarisito Iesu, i taar anuna maarmaari karom muaat. I laana aaraaring dekdek un muaat, kupi muaat a tur dekdek, ma muaat a dekdek u ra numuaat kini na lalaaun un Kaarisito, ma muaat a nunura nakura a nemnem raap anun God. 13 Maa iaau ut iaau baboi ma iaau wewapua lingtatuna uni karom muaat, baa i papaam dekdek kup muaat ma kup diat irong Laaudisia ma diat kaai irong Ieraapolis. 14 Lukaa, a doktaa baa miaat nem aakiti, ma Demaas, diaar taar anundiaar maarmaari karom muaat.

15 Muaat a taar anung maarmaari karom a kum tateindaat irong Laaudisia, ma karom a tabuan bi, Nimpaa, ma ra taara na nurnur kaai, baa diat laana lotu ungaai u ra nuna ruma.

16 Baa muaat aa luk taa a buk mi, namur muaat a taari karom a taara na nurnur irong Laaudisia kupi diat bulung diat a luki. Lenkaai maa, a kum Laaudisia diat a taar taa a buk baa iaau timui karom diat, karom muaat kupi muaat a luki.

17 Muaat a wapua Aarkipo lenbi naa, in paam araap wa a pinapaam anu ra Tadaaru baa di aa taar taai taana.

18 A kinalik na pirpir na maarmaari mi iaau ut, Paaulo, iaau timui ma ra limaang karom muaat. Koku muaat dumaana wa iaau, muaat a nuk pa iaau, baa iaau ki u ra karabus.

A maarmaari anun God in ki karom muaat.

Copyright information for `RAI