Ephesians 2

Namuga a niondaat i maat, ma mi God ia walaaun pa daat un Kaarisito

Namuga a niomuaat i maat, kabina u ra kum aakaina pinapaam ma ra kum aakaina mangamangaan baa muaat paampaami. Muaat murmur a kum mangamangaan anu ra rakrakaan buaal, ma muaat taraam karom Saataan, a mukmuga anu ra mataanitu u ra maup, ma mi a niono i papaam un diat raap baa diat wabulbul karom God. Namuga, daat kaai daat lalaaun welaar ma ra taara na wabulbul. Daat kaai daat wagaaia ku a panindaat, ma daat murmur a kum aakaina nemnem i ra panindaat ma ra nuknukindaat. Di buta pa daat kaai a kum tena aakaina ut, ma a kaankaan anun God i ki un daat, welaar ma i ki un diat a taara na wabulbul.

Iaku, God a tena maarmaari! Kabina maa i maari aakit daat, baa daat maat u ra nundaat kum aakaina mangamangaan, i walaaun pa daat ungaai ma Kaarisito. Maia, God ia walaaun pa muaat, kabina ku u ra nuna maarmaari. Baa daat ki un Kaarisito Iesu, God i watur ungaai daat ma Iesu ko ra minaat, ma i waki daat ungaai mai u ra nuna kiki na king inaanga u ra maawa. God i waiaa anuna maarmaari karom daat un Kaarisito Iesu, kupi anuna ngaala na maarmaari in waan paat kaapakaapa karom a kum taaun taara namur. God i maari muaat ma i walaaun pa muaat baa muaat nurnur. Wakir muaat ut muaat kabina uni, a wetabaar ku anun God karom muaat. Wakir i walaaun pa muaat kabina u ra kum kokoina pinapaam muaat paami, kaduk te in wangaala pa ia ut uni. 10 Daat raap, God ut i wamatakina pa daat, i waki daat un Kaarisito Iesu, kupi daat a paam a kum kokoina pinapaam, baa God ia waninaar taai kupi daat a paami.

A taara Iudaia ma a taara baa wakir a taara Iudaia, daat raa maku

11 Muaat a nuk paai, di buta muaat wakir muaat a taara Iudaia. Ma a taara Iudaia baa diat laana poko kikil a panindiat, welaar ma ra wakilang baa diat anun God, diat waatung muaat naa wakir muaat anun God, kabina pa di poko kikil muaat. 12 Muaat a nunurai naa namuga baa muaat ki ingen utbaai kon Kaarisito, muaat wakir a taara Israael, ma a kunubu baa God i weweliman taau uni wakir anumuaat. Ma u ra numuaat lalaaun main u ra rakrakaan buaal pa muaat nunura God ma pa muaat ki walaang kup a lalaaun namur. 13 Maia, namuga muaat ki welwelik kon God, iaku mi, baa muaat ki un Kaarisito Iesu, a gaapina i ben muaat marawaai karom God.

14 Mi daat ki na maalmaal, kabina ku un Kaarisito. Ia aal ungaai pa miaat a taara Iudaia ma muaat baa wakir a taara Iudaia, kupi daat a raa maku. Namuga pa daat wemaraam, iaku Kaarisito ia rakaan wa a kaankaan maa. 15 Ma baa i maat, i waraap wa a kum Naagagon anu ra taara Iudaia, ma ra kum wetulaa, kupi in aal ungaai ru kikil na taara, kup raa matakina wuna taara maku, kupi daat raap daat a ki na maalmaal. 16 Ma baa daat raa ku, Kaarisito i wamaraam ungaai daat raap ma God. Ma baa i maat u ra bolo i rakaan wa a kini na ebaar. 17 I waan paat ma i wewapua u ra maalmaal karom muaat baa muaat ki welwelik, ma karom miaat kaai a taara Iudaia baa miaat ki marawaai. 18 Maa un Kaarisito ku, a Takado na Nion i walaangalaanga a aakapi anundaat raap karom a Tamaandaat.

19 Io, muaat wakir balet ma muaat a kum waira, pate. Mi muaat raa maku ma ra taara anun God, ma muaat ki ungaai ma diat u ra nuna binaboura. 20 Muaat a ruma anun God, baa di pagaai nate u ra kum aapostolo ma ra kum propet. Diat a kabi ra ruma, ma Kaarisito Iesu ia ut ina ngaatngaat na waat kup a luk i ra ruma. 21 Ma u ra waat mi a kudulaana ruma in kakanaawa wakaak uni, ma in waan paat a gomgom na ruma kup a Tadaaru. 22 Ma baa muaat ki un Kaarisito, i aal ungaai muaat kaai, kupi muaat a waan paat a ruma baa a Nion God i ki uni.

Copyright information for `RAI