Ephesians 3

A pinapaam anun Paaulo karom diat baa wakir a taara Iudaia

Iaau Paaulo, iaau a karabus anun Kaarisito Iesu, kabina baa iaau papaam karom muaat baa wakir a taara Iudaia.

Muaat aa nunurai naa God ia taar taa a pinapaam mi taang u ra nuna ngaala na maarmaari, kupi ang waraaut muaat. Ma God i waiaa a utnaa na pidik taang naa in walaaun a taara baa wakir a taara Iudaia. Iaau aa nunurai, ma u ra buk mi iaau aa timtimu kinalik paa uni. Ma baa muaat a luki, muaat a nunurai naa iaau aa kaapa u ra utnaa na pidik mi un Kaarisito. A kum taaun taara taanga namuga pa te i wapua kaapa diat uni, iaku mi a Takado na Nion i wapuaanai karom a kum gomgom na aapostolo anun God, ma ra kum propet. Bari ia a utnaa na pidik maa: Diat baa wakir a taara Iudaia, diat a kakale ungaai ma ra taara Iudaia, ma diat raap diat a welaar maku ma raa muaana. Ma a kum weweliman anun God anundiat utkaai, baa diat taraam u ra Koina Wewapua, ma diat nurnur un Kaarisito Iesu.

Iaau a tultul anu ra Koina Wewapua mi. God ut i taar taa a pinapaam mi taang ungaai ma ra dekdekina, kabina u ra nuna maarmaari. Ma iaau, iaau kinalik aakit taan diat raap a taara anun God. Iaku i maari iaau ma i taar taa a pinapaam mi taang, kupi ang warawaai karom a kum taara baa wakir a taara Iudaia u ra kum ngaatngaat na utnaa anun Kaarisito, baa pa in raap laar paai. God ia baa i waki a kum utnaa raap, i taar taa a pinapaam taang kupi ang wakaapa a taara raap u ra nuknukina baa namuga i wawalipa. 10 Iaku mi, baa i paam a utnaa mi karom a taara baa diat nurnur, i wapuaana anuna ngaala na manaana karom a kum nion, diat baa diat mukmuga ma diat baa diat paam akoto a naagagon u ra maawa. 11 Taanga naraap utbaai God i nunurai u ra nuknukina naa in paam a utnaa mi. Ma mi, ia paam ot paai un Kaarisito Iesu anundaat Tadaaru. 12 Un Kaarisito ku, ma u ra nurnur uni, daat laangalaanga kupi daat a waan karom God ma pa daat a burut, maa daat nunurai naa in gaaia pa daat. 13 Io lenmaa, iaau aaring muaat kupi koku anumuaat nurnur in bilua baa muaat babo a kum mawaat baa iaau baraatai un muaat. Iaau kariaana a mawaat kupi muaat a koina uni.

A maarmaari anun Kaarisito

14 Io, iaau ki but keke namataan Tamaandaat ma ra niaaring, 15 ia baa a Tamaa ra kum wunwuna taara inaanga u ra maawa ma main napia kaai, ma i taar taa a lalaaun karom diat raap. 16 Ma i ki u ra nuna ngaala na minamaar. Io, iaau aaringi naa in tabaara muaat ma ra Niono, kupi in wadekdek a niomuaat, 17 kupi Kaarisito in ki u ra balaamuaat, baa muaat nurnur uni. Ma baa a aakaakaari muaat i aakaar u ra maarmaari ma muaat tur dekdek uni, 18 io, iaau aaraaring baa muaat ungaai ma ra taara raap anun God, muaat a dekdek kupi muaat a nunura mulu a maarmaari anun Kaarisito. Muaat a nunura anuna maarmaari i parere lelawaai, i iok lelawaai, i tur tato lelawaai, ma i dardarong lelawaai. 19 Maia, muaat a nunura a maarmaari anun Kaarisito baa i ngaala taa ra manaana anu ra taara, ma muaat a teng ma ra kudulaana lalaaun anun God.

20 A pir walaawa karom God, ia baa i dekdek ma i pet laar paai kupi in paam a utnaa baa i ngaala aakit taa ra utnaa baa daat nuki, ma baa daat aaring kupi, ma i papaam ma ra dekdekina u ra nundaat lalaaun. 21 Daat a pir walaawa paai, pa in raap ma pa in raap u ra kum ngaala na utnaa ia paam taai u ra taara na nurnur, ma un Kaarisito Iesu. Aamen.

Copyright information for `RAI