aKele 68:18

Ephesians 4

A kini ungaai anu ra taara na nurnur

Iaau ki u ra karabus kabina iaau papaam karom a Tadaaru. Io, anung dekdek na niaaring karom muaat i lenbi: Muaat a lalaaun welaar ma ra lalaaun di aa wataa pa muaat kupi. Muaat a wakinalik pa muaat, ma muaat a ki na maalmaal. Muaat a waiaa a wowowon na mangamangaan, ma muaat a maari wetwetalaai muaat, ma koku muaat talanguan baa raa taara kon muaat diat raara un ta kum utnaa. Muaat a ongor kupi koku muaat waan weraan, muaat a raa ku u ra kini baa a Takado na Nion ia taar taai taa muaat, maa i wi ungaai muaat ma ra maalmaal. Daat raap daat raa u ra panin Kaarisito, ma raa Takado na Nion ku i ki un daat raap. Ma God i wataa pa daat kupi daat a raa ku u ra kini walaang ma ra nurnur kup a kum utnaa baa in wadaan daat mai. Anundaat raa Tadaaru ku, ma raa nurnur ku, ma raa baapitaaiso ku. Ma raa God ku, ia a Tamaandaat raap. I naagagon daat raap, i papaam u ra nundaat lalaaun raap, ma i ki un daat raap.

Kaarisito i tabaara daat raaraa ma raaraa wetabaar, welaar ut ma ra nuna nemnem. Maa a Buk Taabu i piri lenbi uni,

“Baa i waan tato unaanga nate,
i ben a mongoro na karabus
ma i tabaara a taara ma ra kum wetabaar.” a 
Baa di timui lenbi naa, “i waan tato”, a kukuraaina baa namuga ia waan pari paa urin napia. 10 Ia baa i waan pari, ia ut maa i waan tato unaanga aakit ko ra maawa raap, kupi in wateng a kum utnaa raap inaanga nate ma main napia. 11 Ia ut maa i tabaara anuna taara ma ra kum aapostolo, a kum propet, a kum tena wewapua ma ra Koina Wewapua, ma ra kum tena baboura, ma ra kum tena wawer. 12 Maa i nemi naa diat a waraaut a taara raap anun God, kupi diat raap diat a papaam karomi, ma kupi a taara na nurnur diat a tawa, maa diat a panin Kaarisito. 13 Daat a paami lenmaa tuk daat a raa ku u ra nurnur, ma daat raap daat a nunura wakaak a Natun God, ma tuk daat raap daat a waan paat a kum dekdek na tena nurnur. Daat a tawa tuk daat a welaar ma Kaarisito, maa ia i takado aakit.

14 Io, pa daat a welaar balet ma ma ra kum naat liklik baa nundiat nurnur i taltalaaur, welaar ma ra utnaa baa a dadaip ma ra top i ong taltalili urong ma urin. Pa daat a murmur a kum wawer ko ra kum tena warwaruga, baa diat nem na ben araara a taara ma ra nundiat kum namnamian na pirpir. 15 Iaku daat a pir a lingtatuna na pirpir ungaai ma ra maarmaari. Daat a tawa u ra kum utnaa raap kupi daat a welaar ma Kaarisito, ia in lorindaat. 16 Kon Kaarisito, a kudulaana panina i kakanaawa ungaai wakaak. Ma baa raaraa pakaan ko ra panina i paam ut anuna pinapaam, io, a kudulaana panina in tawa ma in dekdek, ma in teng ma ra maarmaari.

A matakina lalaaun un Kaarisito

17 Io, u ra iaa ra Tadaaru, iaau wapua muaat ma iaau watumaarang muaat, naa koku balet ma muaat lalaaun welaar ma ra kum taara baa pa diat nurnur. A nuknukindiat pa i topaa ta utnaa. 18 Pa diat nunura a lingtatuna, kabina a balaandiat i waatwaat. Lenmaa diat welwelik ko ra lalaaun anun God ma anundiat manaana i baboto. 19 Pa ta wawirwir indiat ma, ma diat taar ta diat maku kup a kum aakaina nemnem, ma ra kum aalawur dur na mangamangaan, ma anundiat nemnem kup a paam aakaina pa in ngo.

20 Iaku muaat, baa di wer ta muaat un Kaarisito, wakir di wer muaat u ra kum mangamangaan lenmi. 21 Iaau nunurai naa di aa wer ta muaat un Iesu ma muaat aa walangoro paai, io, muaat nunura a lingtatuna baa i ki uni. 22 Di wer muaat kupi muaat a waan ko ra mangaana lalaaun baa muaat murmuri namuga. Ma muaat a palaa wai welaar ma ra in maulaana maalu, kabina i aaka ma i waruga daat kupi daat a murmur a kum aakaina nemnem. 23 Muaat a taar ta muaat karom God kupi in wamatakina a niomuaat ma ra nuknukimuaat. 24 Ma muaat a mong ma ra matakina lalaaun baa God i waki taai welaar ut ma ra malalarina, kupi daat a murmur a takado na mangamangaan ma ra lingtatuna, ma daat a waan paat a gomgom na taara mulu anun God.

25 Io, muaat a ngo wa a warwaruga, ma muaat a pir a lingtatuna karom a kum teptepaamuaat, maa daat raap daat a kum pakpakaana ko ra panin Kaarisito. 26 Baa muaat kaankaan, koku muaat paam aakaina. Ma koku in mage i lop ma ra numuaat kaankaan, 27 kupi koku muaat taar taa ta kolo taan Saataan. 28 Baa te i walwalong, koku balet ma i walong. I koina baa in paam a koina pinapaam ma ra ru limaana, kupi in paam apaat a utnaa baa i gaa uni, ma in tabaara diat kaai mai baa diat iba.

29 Ma koku ta aakaina pirpir i pari ko ra waamuaat. Muaat a pir ku a pirpir baa i koina kupi in wadekdek a taara u ra nundiat lalaaun, kupi anumuaat pirpir in paam a koina karom diat baa diat walangoro muaat. 30 Ma koku muaat watapunuk a Takado na Nion God, baa God ia wakilang ta muaat mai baa muaat anuna, kup a bung na warwalaaun. 31 Muaat a dumaana wa a kum uk baa i taana ino u ra nuknukimuaat. Ma muaat a ngo wa a kaankaan, a wengangaar, a gege na kaankaan, a pirpir aakaka, ma ra kum aakaina mangamangaan kaai. 32 Iaku muaat a paam a koina ma muaat a maari wetwetalaai muaat. Ma baa te kon muaat i paam aakaina karom muaat, muaat a dumaana wai, welaar ma God i paami un muaat un Kaarisito.

Copyright information for `RAI