aTur 2:24

Ephesians 5

A lalaaun u ra kaapa

Muaat a kum natnatun God, ma i maari aakit muaat. Lenmaa muaat a lalaaun welaar ma ra lalaaun anun God. Muaat a lalaaun ma ra maarmaari, welaar ma Kaarisito i maari daat, ma i taar taa anuna lalaaun un daat, welaar ma ra wetabaar baa i aangawian wakwakaak karom God.

Koku ta paamuk na mangamangaan i ki naliwan taa muaat, koku ta dur na mangamangaan, ma koku kaai muaat nemnem kup a mongoro na utnaa na wuwuwung. A kum mangamangaan mi pa i koina mulu kupi a gomgom na taara anun God diat a paami. Koku muaat pir ta aakaina pirpir, baa ta longlong na pirpir, ma koku muaat tataur ma ra kum aakaina tinataur. A kum pirpir mi pa i koina kupi muaat a piri, iaku muaat a pir wakaak karom God. Muaat a nunura a utnaa bi: Diat baa diat paam a paamuk na mangamangaan, baa a kum dur na mangamangaan, ma diat baa diat nemnem kup a mongoro na utnaa na wuwuwung, pa diat a kale a mataanitu anun Kaarisito ma God. Maa diat baa diat nemnem kup a mongoro na utnaa na wuwuwung, diat maa a kum tena lotu karom a kum warwaruga na god. Koku muaat maadek taa te kupi in waruga pa muaat ma ta pirpir biaa ku. Maa a kum mangamangaan maa in aal paa ku a kaankaan anun God karom diat baa pa diat taraam karomi. Lenmaa, koku muaat tur ungaai ma diat u ra nundiat kum aakaina mangamangaan.

Namuga muaat ki u ra baboto, iaku mi a Tadaaru ia waki ta muaat u ra kaapa. Io, muaat a lalaaun welaar ma ra kum natu ra kaapa. Maa a wai ra lalaaun anun ia baa i ki u ra kaapa i lenbi: a kum kokoina mangamangaan, a kum takado na mangamangaan, ma ra lingtatuna na lalaaun. 10 Ma muaat a baat kup a mangamangaan baa a Tadaaru i gaaia uni, kupi muaat a paami. 11 Koku muaat paam a kum utnaa baa a taara na baboto diat laana paami baa pa ta waina. Iaku muaat a wapuaanai naa anundiat kum mangamangaan pa i koina. 12 Maa a kum utnaa baa diat laana paam inoi, a utnaa na wawirwir aakit, ma daat a wawirwir baa daat a pirpir uni. 13 Iaku a kaapa i wapuaana a kum mangamangaan raap kupi in waan paat baarabaara. 14 Maa baa a kaapa i wakaapa a kum utnaa, din babo lele diat. Bi ia kabina baa di piri lenbi,

“Ui baa a tena ininep,
un tawaangun,
ma un tur ko ra minaat,
ma Kaarisito in wakaapakaapa ui.”
15 Muaat a baboura wakaak anumuaat mangaana lalaaun, ma koku muaat welaar ma ra kum longlong, muaat a welaar ma ra taara na manaana. 16 U ra kum pakpakaana bung raap, baa i laangalaanga kupi muaat a wapuaana anumuaat nurnur, io muaat a paami. Ma koku muaat ole biaa wa ku ta pakaana bung, maa a kum bungbung mi, a kum aakaakaina bung. 17 Lenmaa, koku muaat nuknuk biaa ku, iaku muaat a nunura a nemnem anu ra Tadaaru.

18 Koku muaat inim a waain ma muaat longlong uni, kaduk in baanaakaka muaat. Iaku, muaat a teng ma ra Takado na Nion. 19 Ma muaat a pirpir wetwetalaai ma ra kum kelekele ko ra Kum Kelekele anun Dewid, a kum kelekele na lotu, ma ra kum kelekele baa a Takado na Nion i tabaara muaat mai. Ma muaat a kelekele ma ra pir walaawa u ra balaamuaat karom a Tadaaru. 20 Ma u ra kum bungbung raap, muaat a pir wakaak u ra kum utnaa raap karom God a Tamaandaat, u ra iaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito.

A wawer u ra kini na tinaulaa

(Kol 3:18-19)

21 Muaat a taraam karom muaat wetwetalaai, kabina u ra numuaat urur karom Kaarisito.

22 Muaat a kum tinaulaa na tabuan, i koina kupi muaat a tartaraam karom anumuaat kum muaana welaar ma muaat tartaraam karom a Tadaaru. 23 Maa a muaana ia in lori ra numur kini na tinaulaa, welaar ma Kaarisito ia in lori ra taara na nurnur, ma diat a panina, ma ia anundiat Tena Walaaun. 24 Welaar ma ra taara na nurnur diat tartaraam karom Kaarisito, lenkaai maa a kum tinaulaa na tabuan diat a tartaraam karom anundiat kum muaana u ra kum utnaa raap.

25 Muaat kaai, a kum tinaulaa na muaana, muaat a maari anumuaat kum tabuan, welaar ma Kaarisito i maari a taara na nurnur, ma i taar taa anuna lalaaun un diat, 26 kupi diat anuna taara mulu. Ma i gi gomgom diat ma ra palaa ma ra pirpir. 27 I paami lenmi kupi in ben paa anuna taara maa karomi, welaar ma ra nuna wakwakaak na tabuan baa pa ta dur uni, ma pa i kaarkaar a panina, ma pa ta aakaina utnaa uni. In gomgom ma pa ta wetakun i loi. 28 Lenkaai maa, in muaana diat a maari aakit anundiat kum tabuan welaar ma diat maari a panindiat ut. Ia baa i maari anuna tabuan, i lenmaa i maari ia ut. 29 Pain te in milikuaana a panina ut, pate. I babourai, ma i taptabaarai, welaar ma Kaarisito kaai i paami u ra nuna taara na nurnur. 30 Maa daat raap, daat a kum pakpakaana panin Kaarisito. 31 Maa a Buk Taabu i piri lenbi, “Mi ia a kabina baa a muaana in waan paa kon tamaana ma naana, ma in ki ungaai ma ra nuna tabuan, kupi diaar a raa maku.” a 

32 A pirpir mi u ra tinaulaa ia a ngaala na utnaa na pidik. I pirpir un Kaarisito ma ra taara na nurnur. 33 Io, i koina kaai baa raaraa kon muaat in maari anuna tabuan welaar ma i maari ia ut. Ma a kum tabuan, i koina kupi diat a urur karom anundiat in muaana.

Copyright information for `RAI