aNaag 5:16

Ephesians 6

A wawer karom a kum naat liklik ma ra kum tamtamaandiat

(Kol 3:20-21)

A kum naat liklik, muaat a taraam karom a kum tamtamaamuaat ma ra kum nanaamuaat, u ra iaa ra Tadaaru. Ma i takado kupi muaat a paami lenmi. A Buk Taabu i piri lenbi, “Un urur karom tamaam ma naam.” Mi ia a mugaana naagagon baa a weweliman i waan ungaai mai. I piri naa, “Baa un paami lenbi, in koina karom ui ma anum lalaaun in iok main u ra rakrakaan buaal.” a 

Ma muaat a kum tamtamaa ra kum naat, koku muaat pet akaankaan diat, iaku muaat a baboura diat ma muaat a walaana diat, ma muaat a wer diat u ra mangaana lalaaun anu ra Tadaaru.

A wawer karom a kum wilawilaau ma ra kum mukmuga

(Kol 3:22-4:1)

Baa ui a wilawilaau, un taraam karom anum mukmuga taanga min u ra rakrakaan buaal, ma un burut ma un urur karomi. Un taraam ma ra lingtatuna u ra in balaam, welaar ma u taraam karom Kaarisito. Koku u taraam ku baa i babo ui, kupi un wagaaia taai ku. Iaku un papaam welaar ma ui a wilawilaau anun Kaarisito, ma un paam a pinapaam baa God i nemi, ma un taar mulu taa anum lalaaun u ra pinapaam. Un papaam ma ra gaaia karom anum mukmuga, welaar baa u papaam ut karom a Tadaaru, ma wakir karom a taara ku. Maa muaat aa nunurai naa a Tadaaru in dok a taara raap u ra kum koina pinapaam diat paami, diat a kum wilawilaau ma diat kaai baa wakir a kum wilawilaau.

Ma muaat a kum mukmuga, muaat a paami lenkaai maa karom anumuaat kum wilawilaau. Ma koku muaat maang diat, maa muaat aa nunurai naa raa Tadaaru ku inaanga u ra maawa, anundiat ma anumuaat kaai. Ma anuna naagagon i welaar raap ku karom a taara raap.

A kum minong na wineium anun God

10 Anung kum tintinip na pirpir i lenbi: U ra ngaala na dekdek i ra Tadaaru, muaat a tur dekdek uni. 11 Muaat a mong raap paa ma ra kum minong na wineium anun God, kupi muaat a turbaat a kum walwalaam anun Saataan. 12 Maa pa daat weium ma ra taara, daat weium ma ra kum mukmuga anu ra kum aakaakaina nion, a kum nion baa diat paam akoto a naagagon, a kum nion baa diat paam akoto a dekdek i ra baboto u ra rakrakaan buaal, ma ra kum aakaakaina nion ko ra maup.

13 Io, bi ia a kabina baa muaat a mong ma ra kum minong na wineium anun God, kupi baa aakaina bung in waan paat, muaat a pet laar paai kupi muaat a tur dekdek. Ma baa a wineium ia raap, muaat a tur dekdek utbaai. 14 Io, muaat a tur dekdek, muaat a wi akoto anumuaat maalu ma ra ina wiwi, ia a lingtatuna. Ma muaat a ung baat a raprabomuaat ma ra pakaana aaen. A pakaana aaen maa ia a takado na mangamangaan. 15 Muaat a ruk paa su u ra ru kakimuaat, a su maa ia a waninaar kup a winawaan ma ra Koina Wewapua na maalmaal. 16 Ma namur, muaat a lo paa in palaang na ungung baat, ia a nurnur, kupi muaat a ung baat a kum kupkup na bele anun Saataan mai. 17 Ma muaat a ung paa in kaaeng na wineium, ia a warwalaaun. Ma muaat a lo paa in liwan na wineium anu ra Takado na Nion, in liwan maa ia a pirpir anun God. 18 Muaat a aaraaring ma ra dekdek i ra Takado na Nion u ra kum bungbung raap, ma ra kum aalawur mangaana niaaring raap. Muaat a ki na waninaar, ma muaat a laana aaraaring u ra taara raap anun God.

19 Muaat a aaraaring kaai un iaau, naa God in taar taa a kum pirpir taang kupi ang piri, ma koku iaau burut baa ang wapuaana a utnaa na pidik baa i ki u ra Koina Wewapua. 20 Maa God ia ung ta iaau kupi ang tena warawaai ma ra Koina Wewapua, ma u ra pinapaam mi iaau ki na karabus. Muaat a aaraaring un iaau kupi baa ang warawaai, pang burut, iaku ang wapuaana wakwakaak taa a Koina Wewapua karom a taara.

A tintinip na pirpir

21 Tikiko, a koina teindaat ma ra dowot na tena pinapaam anu ra Tadaaru, in wapua muaat u ra nung pinapaam, ma kupi muaat a nunurai naa kuri ma iaau lalaaun lelawaai. 22 Bi ia a kabina baa iaau tula wai karom muaat, kupi muaat a nunurai naa miaat ki lelawaai mari, ma kupi in wadekdek muaat.

23 A maalmaal karom muaat a kum tateng liklik, ma a maarmaari ma ra nurnur, kon God Tamaandaat ma a Tadaaru Iesu Kaarisito. 24 A maarmaari karom diat raap baa diat maari anundaat Tadaaru Iesu Kaarisito ma ra maarmaari baa pa in raap.

Copyright information for `RAI