Galatians 1

Iaau Paaulo iaau timu a buk mi karom muaat. Pa ta muaana taanga min napia i pilak pa iaau, ma wakir kaai a taara diat tula iaau kupi ang aapostolo. Pate, Iesu Kaarisito ut ma God Tamaana diaar tula iaau, God baa i watur paa balet Iesu ko ra minaat. A kum tateng liklik baa miaat ki ungaai main, diat mulaaot ungaai ma iaau u ra buk mi karom muaat a kum tena nurnur raap taanga u ra papaar Galaatia.

A maarmaari ma ra maalmaal kon God a Tamaandaat ma ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat raap. Iesu i ung wa anuna lalaaun u ra nundaat kum aakaina mangamangaan, kupi daat a ki laangalaanga ko ra kum aakaina mangamangaan baa a taara diat paami u ra kum kilaala mi. I welaar ma ra nemnem anu ra nundaat God a Tamaandaat. A pir walaawa karomi in tur takum ma pa in raap. Aamen.

Raa Koina Wewapua ku

Pa i iwan utbaai un muaat baa muaat nukpuku paa, iaku iaau kakaian aakit baa muaat aa waan ingen paa kon God, ia baa i wataa pa muaat u ra maarmaari anun Kaarisito. Io, mi muaat aa tapuku kup raaungaana wawer. A wawer maa, wakir a Koina Wewapua, iaku maa raa taara diat wapurpuruan muaat ma diat nem na puku a Koina Wewapua un Kaarisito. Miaat warawaai karom muaat ma ra Koina Wewapua. Iaku baa miaat ut, baa ta aangelo kaai taanginaanga u ra maawa in warawaai ma ta mangaana wawer ingen, i koina baa in wirua takum u ra naagagon anun God. Iaau aa wapua muga ta muaat, ma mi ang piri balet naa, baa te in pirpir karom muaat ma ta wawer baa pa i welaar ma ra Koina Wewapua baa muaat aa watur akoto paai, i koina baa in wirua takum u ra naagagon anun God!

10 Pa iaau nem a pir walaawa ko ra taara, iaau nemi ku naa God ut in gaaia un iaau. Pa iaau nem na wagaaia ku a taara. Baa ang wagaaia ku a taara, wakir iaau a tultul anun Kaarisito.

God ut i wataa paa Paaulo

11 A kum tateng liklik, iaau wapua kaapa muaat naa a Koina Wewapua baa iaau warawaai mai, wakir a wawer ko ra taara taanga min napia. 12 Pa iaau loi ko ra taara, ma pa ta muaana kaai i wer iaau uni. Iesu Kaarisito ut i wapuaana taai taang.

13 Muaat aa walangoro taa anung mangaana lalaaun taanga namuga, baa iaau tur dekdek u ra wuna lotu Iudaia. Muaat aa walangoroi baa iaau baanbaanaakaka a taara na nurnur anun God, ma iaau nemi kupi ang kamaar wa diat. 14 Iaau tur dekdek u ra lotu Iudaia, ma anung manaana u ra lotu i ngaala taan diat raap baa anumiaat kilaala na lalaaun i welaar. Iaau ongor dekdek aakit, ma iaau murmur wakaak a kum mangamangaan anu ra taara Iudaia taanga namuga. 15 Iaku, baa pa di buta iaau utbaai, God ia pilak pa iaau, ma u ra nuna maarmaari, i wataa pa iaau. 16 Ma i nemi kupi ang nunura Iesu a Natuna, ma ang warawaai uni u ra kum papaar anu ra kum taara baa wakir a taara Iudaia. Pa ta muaana i wer iaau uni. 17 Ma pa iaau waan unaanga Ierusalem kup diat baa diat aa aapostolo muga taang kupi diat a wer iaau. Iaku iaau waan maut kup a bil na wanua irong Aaraabia, ma namur iaau tapuku balet kup a taamaan Damaasko.

18 Baa tula kilaala i raap, iaau waan maraagaam unaanga Ierusalem kup Petero, ma iaau ki ungaai mai 15 na bung. 19 Pa iaau baraata a kum aapostolo ingen, Petero ku diaar ma Iaakobo a tei ra Tadaaru. 20 Baboi! Iaau weweliman namataan God baa a utnaa mi iaau timui karom muaat i lingtatuna aakit!

21 Namur iaau waan urong u ra papaar Siria, ma u ra papaar Kilikia. 22 Iaku diat baa diat nurnur un Kaarisito irong Iudaia pa iaau baraata paa te kon diat. 23 Diat walangoro ku a wewapua un iaau ko ra taara, baa diat piri naa, “A muaana baa i nem na baanaakaka daat, umari i warawaai maku u ra nurnur un Iesu, baa namuga i nem na kamaar wai.” 24 Io, diat pir walaawa paa God u ra utnaa baa i paami u ra nung lalaaun.

Copyright information for `RAI