aAais 54:1
bTur 21:10

Galatians 4

A pirpir welwelaar un raa naadiaar tamaana

Io, mi ang pirpir karom muaat ma raa pirpir welwelaar balet un raa naadiaar tamaana. A naat in kale a wuwuwung raap anun tamaana, iaku baa i naat utbaai, i welaar ku ma ra wilawilaau. A kum tena baboura diat a baboura utbaai a naat maa, ma in tartaraam karom diat. Baa in ot a kilaala baa tamaana i kubu taai, io, in laangalaanga maraagaam. Lenkaai maa karom daat, namuga baa daat welaar utbaai ma ra naat, daat welaar ma ra kum wilawilaau u ra kum wawer ko ra rakrakaan buaal. Baa a kilaala ia ot, God i tula wa Natunalik urin. A tabuan i buta paai, ma i ki natudaangi ra kum Naagagon. I waan paat kupi in walaangalaanga pa diat baa diat ki natudaangi ra kum Naagagon, kupi daat raap daat a waan paat a kum natnatun God.

Muaat a kum natnatun God ut. Ma raa ia a kabina baa i taar wa a Takado na Nion, a Nion Natunalik, kupi in ki u ra balaamuaat, ma i wewataai karom God lenbi, “Tataa! Tataa!” Io, mi pa muaat ki na wilawilaau balet ma, pate. Muaat a kum natnatun God, ma muaat a kale paa a kum utnaa anun God.

Paaulo i ngaraa u ra taara Galaatia

Namuga utbaai baa pa muaat nunura God, muaat papaam na wilawilaau karom a kum god baa wakir a kum god lingtatuna. Iaku mari muaat aa nunura a lingtatuna na God. Maia, God i nunura muaat. Io, aawa kabina baa muaat waan talili balet kup a kum wawer biaa ku baa pa diat gaa un ta utnaa? Lelawaai, muaat nem na papaam na wilawilaau balet ma karom diat? 10 Muaat ongor aakit kupi muaat a murmur a kum Naagagon anu ra taara Iudaia baa diat piri naa din wakilang a kum ngaala na bung, ma raa kum kalaang, ma raa kum kilaala, ma muaat nuki naa muaat a takado uni. 11 Iaau burut aakit ma muaat, kaduk anung pinapaam karom muaat in ling biaa ku.

12 A kum tateng liklik, iaau aaring adekdek muaat kupi muaat a ki laangalaanga ko ra kum Naagagon maa, welaar ma iaau, iaau ki laangalaanga ko ra kum Naagagon. I welaar ma iaau wakir a te Iudaia. Namuga baa iaau ki naa muaat, muaat koina aakit ma iaau. 13 Muaat a nuk paai, a mugaana pakaan baa iaau waan paat karom muaat, anung malaapaang ku i kabina baa iaau ki okot naa muaat ma iaau warawaai ma ra Koina Wewapua karom muaat. 14 Anung malaapaang i wangaraa muaat, iaku pa muaat milikuaana iaau, ma pa muaat lu wa iaau. Pate, muaat gaaia pa iaau welaar ma raa aangelo anun God, baa Kaarisito Iesu ut. 15 Iaau nuki naa muaat a pet laar paai ku kaai baa muaat a lior taa a kum kiok na mataamuaat taang. Iaku mi, kuraa ma awaai a gaaia maa? 16 Mi muaat nuki maku naa iaau anumuaat ebaar, kabina baa iaau pir a lingtatuna taa muaat.

17 Diat baa a kum tena wawer warwaruga, diat ongor aakit kupi muaat a murmur diat, iaku wakir kupi muaat a koina uni. Diat nemi ku naa muaat a waan kon miaat, kupi muaat a ongor ungaai ma diat. 18 A niongor i koina, iaku muaat a ongor kup a utnaa baa i koina. Ma muaat a ongor uni, baa daat ki ungaai, ma baa iaau ki ingen kaai kon muaat.

19 A kum natnatung liklik, iaau kariaana balet a ngunungut kup muaat welaar ma ra tabuan baa i babuta. Ang kariaana a ngunungut mi tuk muaat a welaar ma Kaarisito. 20 Iaau nemi naa ang ki karom muaat, ma ang pirpir na maarmaari ma ra in ingaang ut karom muaat. Mi pa iaau nunurai naa aawa balet ma ang paami karom muaat!

A pirpir welwelaar un Aagaar ma Saaraa

21 Baa muaat nem na murmur a kum Naagagon, io muaat a wapua iaau: Muaat nunura ut a kukuraai ra kum Naagagon? 22 A Buk Taabu i piri naa, Aabaraam ru natuna, Ismaael a natu ra wilawilaau na tabuan a iaana Aagaar. Raa kaai, a iaana Aaisaak, a natun Saaraa, a tabuan baa i ki laangalaanga, ma wakir ia a wilawilaau. 23 Natun Aabaraam baa a wilawilaau na tabuan i butai, i butai welaar ma ra mangaana tinaulaa ko ra rakrakaan buaal. Iaku Aaisaak, Saaraa i butai welaar ma ra dekdek i ra weweliman anun God.

24 A pirpir mi di welaarai ma daat. Ru tabuan mi diaar welaar ma ru kunubu. Raa kunubu baa God i paami inaanga u ra taangaai Sinaai baa i taar a kum Naagagon taan Moses. Aagaar i tur wakilang a kunubu maa, ma a kum taara baa diat ki u ra kunubu maa diat welaar ma ra kum wilawilaau. 25 A taangaai Sinaai irong Aaraabia, i welaar ma ra malalar in Ierusalem anu ra taara Iudaia. Ma a taara Iudaia diat ki na wilawilaau u ra kum Naagagon.

26 Iaku Ierusalem taanginaanga u ra maawa, i ki laangalaanga ma i welaar ma Saaraa, a tabuan baa i ki laangalaanga, ma ia a naandaat a kum tena nurnur. 27 Di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Ui a bi na tabuan baa pa u babuta, un gaaia,
un kelekele ma un kulkulaai ma ra gaaia,
ui baa pa u kariaana taa utbaai a ngunungut na binabuta.
Maa in mongoro aakit a kum natnatu ra tabuan baa anuna muaana i waan paa koni,
taa ra tabuan baa i ki naa ra nuna muaana.” a 
28 Ma muaat a kum tateng liklik, di buta muaat u ra weweliman anun God, welaar ma di buta Aaisaak. 29 Raa pakaan taanga u ra pirpir welwelaar mi daat baboi i lenbi: Ismaael baa di butai u ra mangaana tinaulaa ko ra rakrakaan buaal, i wakadik Aaisaak baa di butai u ra dekdek i ra Nion. Lenkaai maa umari karom daat. 30 Aawa maa a Buk Taabu ia pir taai uni? I piri naa, “Un lu wa a wilawilaau na tabuan ungaai ma natunalik, maa natu ra wilawilaau na tabuan pain kakale ungaai ma natu ra tabuan baa i ki u ra kini laangalaanga.” b 

31 Io, a kum tateng liklik, wakir daat a kum natu ra wilawilaau na tabuan. Daat a kum natu ra tabuan baa i ki u ra kini laangalaanga.

Copyright information for `RAI