aLewi 19:18

Galatians 5

A kini laangalaanga un Kaarisito

Kaarisito ut ia walaangalaanga pa daat, kupi daat a laangalaanga lingtatuna. Io, muaat a tur dekdek, ma koku muaat maadek taa te balet baa in wi akoto muaat kupi muaat a welaar ma ra kum wilawilaau balet.

Walangoroi, iaau Paaulo iaau wapua muaat u ra utnaa bi: Baa muaat a taraam paa a naagagon na poko kikil, io, i lenbaa a pinapaam anun Kaarisito in ling biaa maku karom muaat. Iaau pirpir balet karom muaat raaraa: Baa muaat a taraam paa a naagagon na poko kikil, io, muaat a murmur raap a kum Naagagon anun Moses. Baa muaat nemi naa din waatung muaat naa a kum tena takado u ra murmur a kum Naagagon, io, muaat aa ki weraan kon Kaarisito. Muaat aa waan ingen paa ko ra maarmaari anun God. Iaku daat, u ra dekdek i ra Takado na Nion daat a ki walaang ma ra nurnur baa God in waatung daat naa a kum tena takado u ra nurnur ku. Baa daat ki un Kaarisito Iesu, God pa i babo kup a muaana di poko kikili, baa pa di poko kikili. I babo ku kup ia baa i nurnur, ma a wai ra nuna nurnur baa ia a tena maarmaari.

Namuga muaat murmur wakaak Iesu. Iaku mi, woi maa ia pet apurpuruan ta muaat, ma pa muaat taraam ma u ra lingtatuna na wewapua? A wawer mi baa i pet apurpuruan ta muaat pa i waan kon God, ia baa i wataa pa muaat kupi muaat anuna. Muaat a nuk paai, a wawer mi ia wapurpuruan wa muaat raap. I welaar ma ra pirpir welwelaar bi: “A lik naat na is ku i pet laar paai kupi in watubu paa in bred raap.” 10 Iaku iaau ut, iaau nurnur naa a Tadaaru in wadekdek muaat kupi muaat a mulaaot ungaai ma iaau. Ma woi na mangaana muaana baa ia wapurpuruan ta muaat, in kariaana ut a dekdek na naagagon anun God karomi.

11 A kum tateng liklik, pa iaau wer balet ma a taara u ra poko kikil. Mi ia a kabina baa a taara Iudaia diat wakadik aakaka iaau. Baa ang wer utbaai a taara u ra poko kikil, pa diat a wakadik iaau. Iaku iaau wer a taara kupi diat a nurnur ku u ra bolo anun Kaarisito. Mi ia a kabina baa diat wakadik iaau. 12 Iaau nemi naa diat baa diat wer muaat kupi din poko kikil muaat, diat ut diat a tol muga pa diat!

13 A kum tateng liklik, God ia wataa pa muaat karomi kupi muaat a laangalaanga lingtatuna. Iaku koku muaat nuki naa muaat aa laangalaanga kupi muaat a murmur a kum aakaina nemnem i ra panimuaat. Pate, muaat a waraaut wetwetalaai muaat ma ra maarmaari. 14 A kum Naagagon raap anun God, di ung ungaai pa diat kup raa naagagon maku, bi ia: “Un maari a kum teptepaam welaar ma u maari ui ut.” a 

15 Iaku baa muaat wakadik wetwetalaai muaat ku welaar ma ra kum wewagua baa diat karaat wetwetalaai diat, muaat a baboura muaat, kaduk muaat a baanaakaka raap wa muaat.

Daat a murmur a Takado na Nion

16 Io mi, ang piri karom muaat lenbi: Muaat a murmur a Takado na Nion, lenmaa pa muaat a murmur a kum aakaina nemnem i ra panimuaat. 17 A nemnem kup aakaina u ra panimuaat i turbaat a Takado na Nion, ma a nemnem anu ra Takado na Nion kaai i turbaat aakaina nemnem i ra panimuaat. A ru utnaa mi, diaar weium wetwetalaai, ma pa muaat paam laar paa a utnaa baa muaat nemi. 18 Iaku, baa a Takado na Nion in mugain muaat, muaat a ki laangalaanga ko ra kum Naagagon.

19 Io, daat aa nunura a kum aakaina utnaa baa a nemnem i ra panindaat i laana paami. Bari diat: A kum paamuk na mangamangaan, a dur na mangamangaan, aakaina nemnem, 20 a lotu karom a kum warwaruga na god, a uraura, a kini na ebaar ma ra taara, a wengangaar, a nuknuk aakaka, a kaankaan, a nemnem kup a kini na ngaala, a kini weraan ma ra kaankaan wetwetalaai, 21 a nemnem kup ta utnaa anun te ingen, a ininim, a kulkulaai taltalili ma ra kum longlong na mangamangaan, ma ta kum aakaina utnaa utkaai lenmaa. Iaau aa watumaarang amuga ta muaat mun, ma mi iaau watumaarang muaat balet, naa a taara baa diat paampaam a kum utnaa mi, pa diat a kale paa a mataanitu anun God.

22 Iaku, a kum wai ra Takado na Nion bari diat: A maarmaari, a gaaia, a maalmaal, a kini wowowon, a wewaraaut karom te ingen, a takado na mangamangaan, a lingtatuna na pinapaam anun te, 23 a mangamangaan na urur, a mangamangaan baa te i naagagon kado anuna lalaaun. Pa ta naagagon in turbaat a kum utnaa mi.

24 A taara anun Kaarisito Iesu, di aak waat diat ma ra nundiat kum aakaina nemnem u ra bolo anun Kaarisito. Lenmaa pa diat a paam balet ma a kum aakaina mangamangaan.

25 Io, baa daat lalaaun ungaai ma ra Takado na Nion, i koina baa daat a waanwaan ungaai mai. 26 Koku daat aamaamaan ngaala, koku daat wakaankaan wetwetalaai daat, ma koku daat nuknuk aakaka wetwetalaai.

Copyright information for `RAI