Galatians 6

A wewaraaut wetwetalaai

Io, a kum tateng liklik, baa ta tena nurnur i puka ma i paam aakaina, muaat baa a Takado na Nion i muga muaat, muaat a aal atur paai balet ma ra mangamangaan na urur. Iaku muaat a baboura muaat ut kaduk muaat bulung muaat a puka un ta walwalaam. Muaat a waraaut wetwetalaai muaat u ra numuaat kum mawaat. Baa muaat paami lenmi, muaat paam ot paa a naagagon anun Kaarisito. Baa te i nuki naa i ngaala, iaku maa pa i ngaala, ia ut i waruga paai balet. Raaraa kon muaat in walaara anuna kum pinapaam ut, kupi ia ut in gaaia uni. Iaku koku i welaara anuna pinapaam ungaai ma ta pinapaam anun te ingen. Maa raaraa kon muaat in lo ut anuna nilalo.

Bari kaai ia, baa te i wer muaat u ra pirpir anun God, muaat a waraauti ma ta koina utnaa ko ra numuaat kum utnaa.

Daat a tangaa paa ut a utnaa baa daat maarut taai

Koku te i waruga muaat, maa pain te in waruga laar paa God. A muaana in tangaa paa ut a kum utnaa baa ia maarut taai. Diat baa diat murmur ku a kum aakaina nemnem i ra panindiat, diat a tangaa paa a minaat takum. Ma diat baa diat murmur a Takado na Nion ma ra koina mangamangaan, ko ra Takado na Nion diat a tangaa a lalaaun takum. Koku daat talanguan u ra koina pinapaam baa daat paami, ma koku daat ngo koni. Baa a pakaana bung i ot, daat a watur akoto paa a wai ra nundaat pinapaam. 10 Io, baa daat pet laar paai kupi daat a paam a koina karom te, i koina kupi daat a paami. Daat a paam a koina muga karom diat a kum tena nurnur, ma namur karom a taara ingen kaai.

A tintinip na pirpir

11 A kinalik na pirpir mi, iaau ut iaau timui ma ra limaang karom muaat. Muaat baboi, iaau timu a kum ngaala na mataana buk mi.

12 Diat baa diat wowo pa muaat kupi din poko kikil muaat, diat paami ku kabina diat nem na wangaala pa diat namataa ra taara. Diat burut kaduk din wakadik diat, baa diat a warawaai ku u ra nurnur u ra bolo anun Kaarisito. 13 Diat ut baa di poko kikil diat, pa diat murmur ot paa a kum Naagagon, iaku diat nem muaat ku kupi din poko kikil muaat, kupi din pir walaawa paa a iaandiat un muaat.

14 Iaau ut pang wangaala pa iaau. Ang wangaala paa ku anundaat Tadaaru Iesu Kaarisito baa i maat u ra bolo. Maa kabina u ra bolo, a mangamangaan anu ra rakrakaan buaal i maat kon iaau, ma iaau kaai, iaau aa maat ko ra kum mangamangaan anu ra rakrakaan buaal. 15 Te baa di poko kikili baa te pa di poko kikili, pa ta kukuraaina. Raa utnaa ku i ngaatngaat karom daat, baa daat a matakina wawaki anun God. 16 A maalmaal ma ra maarmaari karom muaat baa muaat murmur anung wawer mi, karom muaat raap a taara Israael mulu anun God.

17 Io mi, pa iaau nemi balet ma baa te in watakida iaau, maa a kum burlen u ra paning diat a kum wakilang naa iaau anun Kaarisito.

18 A kum tateng liklik, a maarmaari anu ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki u ra niomuaat. Aamen.

Copyright information for `RAI