aKele 2:7
b2 Saam 7:14
cNaag 32:43
dKele 104:4
eKele 45:6-7
fKele 102:25-27
gKele 110:1

Hebrews 1

Natun God i ngaala aakit taa ra kum aangelo

Namuga utbaai God i pirpir ma ra waa ra kum propet karom a kum taptabundaat. I pirpir lenmaa un mongoro na pakaan u ra aalawur mangaana aakapi. Iaku u ra kum tintinip na bung mi, i pirpir ma ra waan Natuna karom daat. A Natuna baa i pilak paai kupi in kale a kum utnaa raap. Ma u ra limaan Natuna, God i waki a rakrakaan buaal raap. Natuna i baarabaara aakit ma ra minamaar anun God, ma i welaar mulu ut ma God. I baboura a rakrakaan buaal raap ma ra nuna pirpir baa i mawaat aakit. I taar taa nuna lalaaun, kupi in wagomgom daat ko ra kum aakaina mangamangaan raap. Ma baa ia paam araap taa a pinapaam mi, i ki u ra papaara ot na limaan God, a ngaala na king aakit, inaanga u ra maawa. U ra pinapaam maa God i wangaala paa Natuna kupi in ngaala aakit taa ra kum aangelo. I ngaala aakit welaar ma ra iaana, baa Tamaana i taar taai taana, i ngaala aakit taa ra iaa ra kum aangelo.

Maa God wakir i piri karom ta aangelo lenbi,

“Ui a Natunglik,
ma mi iaau Tamaam.” a 
ma wakir i piri kaai un ta aangelo naa,

“Iaau Tamaana,
ma ia natunglik.” b 
Ma baa God i tula wa mugaana Natuna urin u ra rakrakaan buaal, i piri uni lenbi,

“I koina baa a kum aangelo raap anun God diat a lotu karomi”. c 
Ma i piri lenbi u ra nuna kum aangelo,

“I puku anuna kum aangelo kupi diat a welaar ma ra dadaip,
a kum aangelo maa diat anuna kum tultul,
ma i puku diat kupi diat a welaar kaai ma ra kupkup i ra nguan.” d 
Iaku i piri lenbi un Natuna,

“God, anum kiki na king in ki takum ma pa in raap.
U laana naagagon anum mataanitu ma ra takado na mangamangaan.
U nem aakit a takado na mangamangaan,
ma u milikuaana aakaina mangamangaan.
Bi ia kabina baa God, anum God, i pilak pa ui
ma i taar taa a gaaia ma ra urur taam,
baa i ngaala aakit taa ra nuna wetabaar karom a kum teptepaam.” e 
10 Ma God i piri kaai karom Natuna lenbi,

“Tadaaru, u ra turpaaina, ui u waki taa a kabi ra rakrakaan buaal,
ma u waki a baakut ma ra limaam.
11 Diaar a panaai raap, iaku ui un ki takum.
Diaar a maulaana waanwaan welaar ma ra ina maalu.
12 Un pipin diaar welaar ma ina maalu na buburung,
un kiaana diaar welaar ma raa baa i kiaana wa in maulaana maalu.
Iaku ui, pa un wekiaa,
ma num kum kilakilaala pa in raap.” f 
13 God wakir i piri kaai karom ta aangelo lenbi,

“Un ki u ra papaara ot na limaang,
tuk baa ang uwia paa anum kum ebaar
kupi diat a ki natudaangi ra num naagagon.” g 
14 A kum aangelo raap diat a kum nion, baa diat papaam karom God, naka? I tula wa diat kupi diat a waraaut a taara, diat baa diat a lo a warwalaaun.

Copyright information for `RAI