aKele 40:6-8
bIer 31:33
cIer 31:34
dNaag 32:35
eNaag 32:36
fAab 2:3-4

Hebrews 10

A kum wetabaar pain diat a una wa a kum aakaina mangamangaan

A kum Naagagon anun Moses i welaar ku ma ra malalar i ra kum koina utnaa baa namur in waan paat, wakir diat a kum utnaa mulu maa. Io, lenmaa, a kum Naagagon anun Moses baa i piri naa diat a wetwetabaar u ra kum kilaala raap, pa in watakado laar paa a taara baa diat waan marawaai karom God kupi diat a lotu karomi. Kaduk a kum wetabaar maa in gi agomgom a taara ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan, io, a nuknukindiat pa in takuna diat balet ma u ra nundiat kum aakaina mangamangaan, ma pa diat a wetabaar balet ma. Iaku, baa diat wetabaar u ra kum kilaala raap diat nuk paa balet anundiat kum aakaina mangamangaan. Maa a gaap i ra kum bulumakaau ma ra kum me pa diat pet laar paai kupi diat a una wa a kum aakaina mangamangaan anu ra taara.

Io, baa Kaarisito i waan paat urin u ra rakrakaan buaal i piri karom God lenbi,

“A kum wetabaar baa pa di tuni ma ra kum wetabaar baa di tuntuni pa u nemi,
iaku u aa taar taa a paning taang.
A kum wetabaar baa di tun raap wai, ma ra kum wetabaar kaai u ra aakaina mangamangaan
pa u gaaia un diat.
Io, iaau piri naa, ‘God, baboi, iaau aa waan paat, kupi ang paam ot paa anum nemnem,
welaar ma di aa timtimu taau un iaau u ra num buk.’” a 
A mugaana pirpir anun Kaarisito i lenbi, “A kum wetabaar baa pa di tuni ma ra kum wetabaar baa di tuntuni, ma ra kum wetabaar di tun raap wai ma ra kum wetabaar u ra aakaina mangamangaan pa u nemi, ma pa u gaaia un diat.” Iaku a kum wetabaar mi di taar taai welaar ma ra kum Naagagon anun Moses. Namur Kaarisito i piri naa, “Baboi, iaau aa waan paat kupi ang paam ot paa anum nemnem.” Ia rakaan wa a mugaana kupi in watur dekdek a werudi. 10 Iesu Kaarisito i murmur ot paa a nemnem anun God baa i taar taa a panina ut, a wetabaar karom God. I taar taai raa pakaan ku. Ma nuna wetabaar maa i wagomgom pa daat namataan God.

A wetabaar anun Kaarisito i una wa a kum aakaina mangamangaan

11 A bungbung raap a kum tena wetabaar raap diat tur ma diat paam anundiat pinapaam na nilotu, baa diat tuntun wetabaar karom God. Ma a kum wetabaar mi pa diat una laar paa a kum aakaina mangamangaan. 12 Iaku Kaarisito i taar ta ia ut, a wetabaar karom God u ra kum aakaina mangamangaan anu ra taara. Raa pakaan ku i paami. Anuna pinapaam maa in tur takum, ma pa in paami balet ma. Ma baa ia paam taai i ki taau u ra papaara ot na limaan God. 13 Io, mari kunaanga nate i ki walaanga a bung baa God in uwia paa anuna kum ebaar kupi diat a taraam karomi. 14 Maa un raa wetabaar ku, ia watakado takum paa a taara anun God, diat baa i laana wagomgom diat.

15 Ma a Takado na Nion kaai i wewapua kaapa taau uni karom daat lenbi,

16 “A Tadaaru i piri lenbi: Bi ia a kunubu baa ang paami ungaai ma diat,
u ra kum bungbung namur.
Ang ung taa anung kum naagagon u ra balaandiat,
ma ang timu taai u ra nuknukindiat.” b 
17 Ma i piri kaai lenbi,

“Anundiat kum aakaina mangamangaan ma anundiat kum wabulbul u ra naagagon
pang nuk paai balet ma.” c 
18 Baa God ia una wa a kum aakaina mangamangaan ma ra kum wabulbul u ra naagagon, io, pa ta niba balet ma kup ta wetabaar baa in una wa a kum aakaina mangamangaan.

A minaatin Iesu i paapa aara aakapi kupi daat a waan marawaai karom God

19 A kum tateng liklik, God ia una wa anundaat kum aakaina mangamangaan, io, daat laangalaanga ma pain daat a burut kupi daat a ruk u ra pakaana baa i Taabu Aakit, kabina u ra gaapin Iesu. 20 A minaatin Iesu i paapa aara matakina aakapi baa i waan kup a lalaaun, kupi daat a murmuri. A aakapi maa i waan ruk u ra ina maalu na babaat kutu kup a pakaana baa i Taabu Aakit. Ina maalu maa, ia a panin Iesu ut. 21 Iesu anundaat ngaala na tena wetabaar karom God i ki ma i baboura a taara anun God. 22 Io, baa lenmaa, daat a waan marawaai karom God ma ra lingtatuna u ra balaandaat ma ra nurnur lingtatuna, ma ra nuknukindaat baa i laangalaanga ko ra kum wetakun u ra kum aakaina mangamangaan, kabina maa Iesu ia aapur agomgom taai ma ra gaapina. Daat a waan marawaai karomi ma ra panindaat baa ia gi taai ma ra gomgom na palaa.

23 Daat a tur dekdek u ra nundaat kini walaang ma ra nurnur kup a kum utnaa baa God in paami, baa daat laana wewapua uni. Daat a tur dekdek, ma koku daat waan ingen koni, kabina maa God in paam ut a kum utnaa baa ia weweliman taau uni. 24 Daat a nuknuk kup ta kum aakapi kupi daat a waangun wetwetalaai a nuknukindaat kupi daat a maari a taara ma daat a paam a kum kokoina pinapaam. 25 Koku daat ngo ko ra nundaat kum kinkini ungaai u ra lotu, welaar ma raa taara diat laana paami. Daat a wadekdek wetwetalaai daat, ma daat a ongor uni, maa kabina muaat baboi naa ia marawaai baa a bung anu ra Tadaaru in waan paat.

Koku daat waan talili

26 Baa daat aa nunura mulu a lingtatuna, iaku pa daat nem na murmuri balet ma, ma daat waan talili balet kup a kum aakaina mangamangaan, pa ta wetabaar balet ma baa in una wa a kum aakaina mangamangaan. 27 Daat a ki walaang maku ma ra bunurut kup a naagagon baa in waan paat, ma ra karangaap na nguan baa in tun araap wa a kum ebaar anun God. 28 Baa ta rudi baa ta tuldi ditul a mulaaot ungaai u ra wetakun un te baa i wabulbul u ra Naagagon anun Moses, pa din maari, din aak dokoi. 29 Baa te i wakinalik aakit paa Natun God, ma i nuki naa a gaap i ra kunubu, baa di aa wagomgom taai mai ia a utnaa biaa ku, ma i pir aakaka a Nion na maarmaari, lelawaai, pa in dekdek aakit duk a naagagon na binabaalu karomi? 30 Maa daat nunura God, ia baa i piri naa, “Anung ku a naagagon na binabaalu. Iaau ang babaalu.” d 

Ma i piri kaai lenbi, “A Tadaaru in naagagon anuna taara.” e 

31 In dekdek aakit a bunurut anun te, baa God a lalaaunina, in taar a dekdek na naagagon na binabaalu karomi.

Daat a tur dekdek u ra nurnur

32 Muaat a nuk paa a kum bungbung namuga baa muaat aa lo paa a kaapa u ra numuaat lalaaun, ma diat taar a ngaala na mawaat ma ra kum ngunungut karom muaat, iaku muaat tur dekdek ut. 33 U ra kum bungbung maa raa taara diat tataur un muaat, ma diat wakadik muaat namataa ra taara. Ma muaat tur ungaai kaai ma raa taara baa di wakadik diat. 34 Muaat maari aakit diat baa diat ki u ra ruma na karabus ma muaat waraaut diat. Ma muaat gaaia ku baa raa taara diat raa paa anumuaat kum utnaa, maa muaat nunurai naa anumuaat a kum utnaa ingen, baa diat a tur takum, ma diat koina aakit ko ra kum utnaa baa diat raa paai kon muaat.

35 Io mi, koku muaat maadek wa anumuaat dekdek na nurnur, maa in ngaala aakit anumuaat wedok uni. 36 Koku muaat talanguan, muaat a tur dekdek kupi muaat a murmur a nemnem anun God, ma namur muaat a lo paa a kum utnaa baa ia weweliman taau uni. 37 Maa a Buk Taabu i piri lenbi,

“Marawaai maku,
ia baa in waan paat, in waan paat ut, ma pa in bilbiling.
38 Te ku baa i nurnur, ang waatungi naa anung tena takado ma in lalaaun.
Ma baa ia waan talili ko ra nurnur,
pang gaaia uni.” f 
39 Iaku daat, wakir daat kon diat baa diat waan talili ko ra nurnur ma diat wirua. Daat ko ra taara na nurnur, ma God ia walaaun pa daat.

Copyright information for `RAI