aKele 8:4-6
bKele 22:22
cAais 8:17
dAais 8:18

Hebrews 2

A ngaatngaat na warwalaaun baa Iesu i paami

I koina kupi daat a murmur a kum wawer baa daat aa walangoro taai, kabina maa Iesu i ngaala aakit. Daat a murmuri kupi koku daat waan ingen koni. A kum pirpir baa namuga a kum aangelo diat wewapua uni i wi diat. Io, baa te pa i taraam uni ma pa i murmuri, di taar taa a naagagon na binabaalu karomi, baa i welaar ma ra nuna wabulbul. Io, baa lenmaa, daat a welulu ino lelawaai ko ra naagagon na binabaalu, baa daat taar taa tamarundaat u ra ngaatngaat na warwalaaun mi? A warwalaaun baa a Tadaaru ut ia wewapua muga taau uni. Ma diat baa diat walangoro in ingaana, diat wapuaanai karom daat naa i lingtatuna aakit. God i paam a kum wakilang ma ra kum utnaa na kakaian, ma ra kum dekdek na pinapaam, ma i wetabaar werweraan ma ra kum wetabaar anu ra Takado na Nion welaar ut ma ra nuna nemnem. U ra nuna kum pinapaam maa, ia kaai i wapuaanai naa a warwalaaun maa i lingtatuna aakit.

Iesu i waan paat a muaana kupi in walaaun paa a taara

God pa i ung taa a kum aangelo kupi diat a naagagon a matakina rakrakaan buaal baa namur in waan paat. A rakrakaan buaal baa mi daat pirpir uni. Iaku raa pakaan kuri u ra Buk Taabu raa i piri karom God lenbi,

“Miaat a taara, woi mulu miaat baa u nuk pa miaat?
Ma aawa kabina baa u baboura miaat?
U aa waki ta miaat kupi miaat a ki natudaangi ra kum aangelo, kinalik na pakaana bung.
U ung taa in kaaeng na minamaar ma ra urur un miaat,
ma u aa ung ta miaat kupi miaat a naagagon a kum utnaa raap.” a 
God ia ung ta daat a taara kupi daat a naagagon a kum utnaa raap, io, i kaapa baa pain ta utnaa balet ma baa pain daat a naagagoni. Iaku, u ra kum kilaala mi, pa daat baboi utbaai baa a kum utnaa raap diat taraam karom daat.
Iaku daat babo Iesu, ia baa God i wakinalik taai kupi in kinalik taa ra kum aangelo, kinalik na pakaana bung ku, kupi in maat u ra taara raap. I maat kabina maa God i maari diat. Iaku mi, daat baboi naa God ia ung taa in kaaeng na urur ma ra minamaar uni, kabina u ra kinadik ma ra minaat baa i kariaanai.

10 God i waki taa a kum utnaa raap kup ia ut. Ma i takado baa in wakoina aakit paa Iesu u ra kum ngunungut baa i kariaanai. God i wakoina paai, kupi in ben paa mongoro na natnatuna kupi diat a kale paa a minamaar. Maa Iesu ia a kabi ra nundiat warwalaaun. 11 Iesu ungaai ma ra taara baa i wagomgom pa diat ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan, raa Tamaandiat ku. Bi ia a kabina baa Iesu pa i wawirwir kupi in waatung diat naa a kum tatena liklik. 12 Ma i piri karom God lenbi,

“Ang wewapua un ui karom a kum tateng liklik,
ma ang kelekele na pir walaawa karom ui naliwan taa ra taara na lotu.” b 
13 Ma i piri kaai lenbi,

“Ang nurnur ut un God.” c 
Ma i piri utkaai lenbi,

“Baboi, bari iaau ma ra kum naat liklik baa God ia taar ta diat taang.” d 
14 A kukuraai ra kum naat liklik mi, a taara, a panindiat ma ra gaapindiat ut. Ma Iesu kaai i waan paat a muaana, welaar ma diat, a panina ma ra gaapina ut. I paami lenmaa kupi u ra nuna minaat in baanaakaka wa Saataan, ia baa i paam akoto a dekdek i ra minaat. 15 Iesu i maat kupi in walaangalaanga diat baa a bunurut na minaat i wi diat u ra nundiat kum kinkini na lalaaun. 16 I lingtatuna aakit baa Iesu pa i paam a pinapaam mi kupi in waraaut a kum aangelo, pate. I paami kupi in waraaut a taara baa a kum taptabun Aabaraam. 17 Bi ia kabina baa Iesu i waan paat welaar ut ma ra kum tatena liklik u ra kum utnaa raap, kupi in tena wetabaar karom God ma in papaam ma ra maarmaari ma ra dowotina, ma in taar anuna lalaaun kupi in maat, ma God in una wa a kum aakaina mangamangaan anu ra taara. 18 Iesu i pet laar paai kupi in waraaut diat baa di walaam diat, maa Iesu kaai di walaami ma i kariaana mawaat uni.

Copyright information for `RAI