aKele 95:7-11
bKele 95:7-8

Hebrews 3

Iesu i ngaala taan Moses

A kum tateng liklik baa God i pilak pa muaat kupi muaat anuna taara, muaat a nuknuk paa Iesu. Ia baa Aapostolo ma a mukmuga na tena wetabaar karom God baa daat nurnur uni ma daat wewapua uni. God ia pilak taai kup a pinapaam mi, ma i lingtatuna uni, welaar ma Moses kaai baa i lingtatuna u ra nuna pinapaam naliwan taa ra taara anun God. Di taar a ngaala na urur karom a muaana baa i paam a ruma, ma pa di taar a ngaala na urur karom a ruma baa i paami. I lenkaai maa, a urur baa di taari karom Iesu i ngaala aakit taa ra urur baa di taari karom Moses. A kum ruma raap, raaraa muaana i paami, iaku God i paam a kum utnaa raap. Moses, ia a tultul anun God, ma i lingtatuna u ra nuna pinapaam naliwan taa ra taara anun God. I wewapua muga taau u ra kum utnaa baa God in wewapua uni namur. Iaku Kaarisito, ia Natun God ma i lingtatuna u ra nuna pinapaam baa i baboura a ruma anun God. Baa daat tur dekdek u ra nurnur, ma pa daat burut, baa daat ki walaang kup a kum utnaa baa God in paami, io, daat a ruma anun God.

Diat baa pa diat nurnur pa diat a ruk u ra taamaan na ningo anun God

Io, baa daat a taara anun God, daat a murmur a pirpir anu ra Takado na Nion baa i piri lenbi,

“Umari baa muaat walangoro in ingaana,
koku muaat wadekdek a balaamuaat
welaar ma ra kum taptabumuaat namuga diat paami,
baa pa diat taraam karom iaau,
u ra kum kilakilaala baa diat ki u ra bil na wanua ma diat walaar iaau.
Diat walaar iaau,
ma diat babo ut anung kum pinapaam un 40 kilaala.
10 Io, bi ia kabina baa iaau kaankaan karom a taaun taara maa,
ma iaau piri lenbi,
‘A nuknukindiat i waan raara a bungbung raap,
ma pa diat murmur anung aakapi.’
11 Io, iaau kaankaan ma iaau weweliman lenbi,
‘Pain diat a ruk u ra nung taamaan na ningo.’” a 
12 A kum tateng liklik, muaat a baboura muaat, kupi koku te kon muaat a nuknukina in murmur aakaina mangamangaan ma pa in nurnur, ma in waan ingen kon God, baa a lalaaunina. 13 Muaat a pirpir na wewaraaut wetwetalaai karom muaat, u ra bungbung raap baa di waatungi naa “umari.” Muaat a paami lenmaa, kupi koku aakaina mangamangaan in waruga paa te kon muaat, ma in wadekdek baat in balaana. 14 Daat tepaana ma Kaarisito, baa daat tur dekdek u ra nurnur tuk u ra tintinipina, welaar ma daat turpaai mai namuga. 15 Welaar ma di aa pir taai u ra Buk Taabu lenbi,

“Umari baa muaat walangoro in ingaana,
koku muaat wadekdek a balaamuaat,
welaar ma ra kum taptabumuaat namuga diat paami, baa pa diat taraam karom iaau.” b 
16 Woi diat maa diat walangoro in ingaan God, iaku pa diat taraam uni? Diat raap baa Moses i ben apari pa diat taangirong Aaigipto, naka? 17 Woi diat maa God i kaankaan karom diat 40 kilaala? Diat baa diat paam aakaina mangamangaan ma diat maat u ra bil na wanua, naka? 18 Woi diat maa God i weweliman naa pa diat a ruk u ra nuna taamaan na ningo? Diat baa pa diat taraam karomi, naka? 19 Io, daat baboi baa pa diat pet laar paai kupi diat a ruk u ra nuna taamaan na ningo, kabina maa pa diat nurnur.

Copyright information for `RAI