aPin 25:40
bIer 31:31-34

Hebrews 8

Iesu anundaat mukmuga na tena wetabaar u ra matakina kunubu

Bari ia a ngaala na utnaa baa miaat aa pirpir paa uni: Ia baa ia ki u ra papaara ot na limaa ra kiki anun God, a ngaala na King aakit inaanga u ra maawa, ia maa anundaat mukmuga na tena wetabaar karom God. I papaam karom God inaanga u ra maawa u ra pakaana baa i Taabu Aakit u ra ruma na wetabaar. Ia a ruma na wetabaar lingtatuna, baa a Tadaaru ut i paami ma wakir a taara diat paami.

A kum mukmuga na tena wetabaar raap karom God, God i ung ta diat kupi diat a taar taa a kum wetabaar ma diat a tun a kum wewagua kupi a wetabaar karomi. Lenmaa i mawaat kupi Iesu anundaat mukmuga na tena wetabaar in wetabaar kaai ma ta utnaa. Baa gun in ki min napia, pa in tena wetabaar karom God, kabina maa raa kum tena wetabaar kuri ut diat napia, ma diat laana taar a wetabaar welaar ma ra kum Naagagon anun Moses. A pinapaam na wetabaar diat laana paami u ra ruma na wetabaar. A ruma maa i welaar ku ma ra malalar i ra ruma inaanga u ra maawa. Bi ia kabina baa God i watumaarang Moses, baa i waninaar kupi in paam a ruma na sel baa diat a tuntun wetabaar uni. I piri taana lenbi, “Babourai! Un paam a kum utnaa raap, welaar ut ma ra malalar i ra ruma baa iaau aa waiaa taai taam inaanga u ra taangaai.” a 

Iaku Iesu ia lo paa a pinapaam na tena wetabaar baa i ngaala aakit taa ra pinapaam na wetabaar anu ra kum tena wetabaar. Lenkaai maa a kunubu baa Iesu ia paam ot paai kupi in aal ungaai God ma ra taara, i ngaala aakit taa ra mugaana kunubu. A kum weweliman baa diat a kabi ra kunubu maa, diat koina aakit taa ra kum mugaana weweliman.

Baa gun a mugaana kunubu i takado aakit, io, pa ta niba ma kup te balet. Iaku maa God i baboi naa aakaina mangamangaan i ki utbaai karom a taara ma i piri lenbi,

“A Tadaaru i piri naa: Baboi, a kum bungbung diat a waan paat,
baa ang paam a matakina kunubu
ma ra taara Israael
ma ra taara Iuda.
Pa in welaar ma ra kunubu
baa iaau paami ungaai ma ra kum taptabundiat
u ra bung baa iaau ben apari pa diat taangirong Aaigipto.
Pa diat murmur anung kunubu,
io, iaau taar taa in tamarung taan diat.
10 A Tadaaru i piri lenbi: Bi ia a kunubu baa ang paami ungaai ma ra taara Israael,
u ra kum bungbung namur.
Ang ung taa anung kum naagagon u ra nuknukindiat,
ma ang timu taai u ra balaandiat.
Ma iaau ang God anundiat,
ma diat anung taara.
11 Ma diat baa diat teptepaana,
ma diat tatena liklik,
pa diat a wer wetwetalaai diat balet ma lenbi,
‘Un nunura a Tadaaru,’
kabina maa diat raap diat aa nunura iaau,
a taara biaa ku ma diat kaai baa diat ngaala.
12 Ang una wa nundiat kum niraara,
ma pang nuk paa balet ma nundiat kum aakaina mangamangaan.” b 
13 Baa God i waatung a kunubu mi baa “a matakina kunubu”, i kaapa naa a mugaana kunubu ia turaaina. Ma ra utnaa i turaaina ma ia welwelik uni, i marawaai baa in panaai.

Copyright information for `RAI