aLewi 19:18
bTur 15:6

James 2

Daat a urur karom a taara raap

A kum tateng liklik, muaat baa muaat nurnur u ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, a Tadaaru na minamaar, koku muaat urur ku karom a kum tadaaru na muaana, ma a kum iba na muaana pate. Baa te i ung a ring na goled ma i mong ma ra kum koina maalu, ma i ruk u ra numuaat kiwung na lotu, ma baa ta iba na muaana kaai i ruk ma ra maulaana maalu, io, muaat urur ku karom ia baa i mong ma ra koina maalu ma muaat piri taana naa, “Un ki bain u ra koina kiki.” Ma muaat piri ku karom a iba na muaana naa, “Un tur ut matira” baa “Un ki bain napia marawaai naa ra ru kaking.” Baa muaat paami lenmaa, pa i raa anumuaat mangamangaan karom a taara raap, ma muaat naagagon ku ma ra aakaina nuknukimuaat.

A kum wakwakaak na tateng liklik, muaat a walangoro iaau: Lelawaai, pa muaat nunurai naa God ia pilak paa a kum iba na taara main napia, kupi diat a tadaaru u ra nurnur? Diat a kale paa a mataanitu baa God ia weweliman taai kupi in taari taan diat raap baa diat maari. Iaku muaat, muaat baana wawirwir ku a kum iba na taara. Lelawaai, pa muaat nunurai duk naa a kum tadaaru na muaana diat laana naagagon aakaka muaat ma ra dekdek baa diat paam akotoi? Ma diat aalaal pa muaat kupi muaat a tur u ra naagagon. Muaat nunurai ut naa diat laana pir aakaka a koina iaan Iesu baa di waatung muaat mai, naka?

Muaat a paam ot paa a naagagon baa i ngaala aakit u ra Buk Taabu. I piri lenbi,

“Un maari a kum teptepaam welaar ma u maari ui ut.” a 
Baa muaat paami lenmaa, muaat paam a takado na mangamangaan.
Iaku baa muaat urur ku karom a kum tadaaru, ma a kum iba na taara pate, muaat paam aakaina. Ma a kum Naagagon anun God i takuna ot pa muaat naa muaat a kum tena aakaina. 10 Ma te baa i taraam u ra kum Naagagon raap, iaku i wabulbul un raa naagagon ku ko ra kum Naagagon, din naagagoni welaar ma ia wabulbul u ra kum Naagagon raap. 11 God i piri naa, “Koku u paam aakaina un ta tabuan,” ma i piri kaai lenbi, “Koku u aak doko te.” Io, baa pa u paam aakaina un ta tabuan, iaku u aak doko te, ui a tena wabulbul u ra Naagagon anun God.

12 Io, muaat a nuk paai, God in naagagon muaat ma ra naagagon baa i walaangalaanga paa a taara. I koina baa anumuaat pirpir ma ra numuaat pinapaam kaai in murmur a naagagon maa. 13 Maa ia baa pa i laa u ra maarmaari, u ra bung na naagagon God kaai pa in maari. Iaku ia baa i laa u ra maarmaari, God in walaangalaangai ko ra naagagon.

A nurnur baa i waan ungaai ma ra koina pinapaam

14 A kum tateng liklik, in koina lelawaai baa te i piri naa i nurnur, iaku pa i paam ta koina pinapaam? Lelawaai, a mangaana nurnur maa in walaauni baa pate? 15 Baa te ko ra kum tateindaat, ta tabuan baa ta muaana, pa nuna tina maalu ma i iba kup ta utnaa na winangaan, 16 ma te kon muaat i piri taana naa, “Un waan ma ra maalmaal, un mong ma un maaur,” iaku baa pa i tabaarai ma ta utnaa baa i iba kupi, a pirpir maa in waraaut lelawaai ia baa i iba? 17 Lenkaai maa u ra nurnur, baa pa i waan ungaai ma ta koina pinapaam, a nurnur maa a minaatina ku.

18 Baa te kaai in piri lenbi, “Ui un nurnur, ma iaau ang paam a kum koina pinapaam. Un wapuaana tamaa anum nurnur karom iaau, baa pa i waan ungaai ma ra koina pinapaam. Ma iaau ang wapuaana anung nurnur taam u ra nung kum koina pinapaam.” 19 Io, u nurnur baa God ia raa ku. I koina. A kum tabaraan kaai diat nurnur uni lenmaa, ma diat burut kupi, ma diat dadader.

20 Ui a longlong! Pa u nunurai naa a nurnur baa pa ta koina pinapaam i waan ungaai mai, i ling biaa ku? U nemi duk naa ang pir waiaai taam? 21 Di waatung tamaandaat Aabaraam naa i takado namataan God, kabina u ra pinapaam baa i paami, baa i taar taa natunalik welaar ma ra wetabaar karom God u ra luwu na wetabaar. 22 Un baboi, anuna nurnur i waan ungaai ma ra nuna kum koina pinapaam. Baa anuna nurnur i tur ungaai ma ra pinapaam, io, anuna nurnur i kudulaan maraagaam. 23 Ma di paam ot paa a pirpir u ra Buk Taabu baa i piri lenbi, “Aabaraam i nurnur un God, ma God i waatungi naa i takado namataana.” b 

Ma God i waatungi kaai naa diaar tepaana.
24 Muaat baboi, di waatung a muaana naa i tena takado u ra nuna kum koina pinapaam, ma wakir u ra nuna nurnur ku.

25 Ma lenkaai maa karom Raab, a paamuk na tabuan. Iaku di waatungi naa i takado namataan God, kabina maa i nurnur ma i baboura a ru tena binabo ino anu ra taara Israael, ma i tula ino wa diaar balet un raa aakapi ingen.

26 Io, te baa a niono ia waan koni, ia a minaatina. Lenkaai maa u ra nurnur, baa pa i waan ungaai ma ta koina pinapaam, a nurnur maa a minaatina ku.

Copyright information for `RAI