James 3

A kaarmendaat

A kum tateng liklik, koku ta mongoro kon muaat diat a waan paat a kum tena wawer u ra lotu, maa muaat nunurai naa a naagagon anun God karom miaat a kum tena wawer in dekdek aakit taa ra naagagon karom a taara ingen. Daat raap daat raara u ra mongoro na utnaa. Iaku baa te pa i raara un ta utnaa u ra nuna pirpir, ia maa i takado aakit, ma in pet laar paai kupi in naagagon kado paa anuna lalaaun raap.

Baa daat ung a naat na aaen u ra waa ra kum os kupi diat a taraam karom daat, io, daat pet laar paai kupi daat a aal puku a kudulaana os mai. Muaat a babo kaai a paraau na sel. I ngaala, ma ra kum dekdek na dadaip diat wakalaai, iaku din taai kadoi ku ma ra wo ina kupi in waan welaar ma ra nemnem anu ra kiaapten.

Lenkaai maa a kaarmendaat, ia raa kinalik na pakaan ku ko ra panindaat, iaku i wangaala paai ma ra kum ngaalangaala na utnaa baa i paampaami. Muaat baboi, tina naat na laakit na nguan ku in pet laar paai kupi in tun araap wa ta ngaala na lokor! A kaarmendaat ia raa pakaan ko ra panindaat baa i welaar ma ra nguan. I teng ma ra aakaina, ma i wadur a kudulaana panindaat raap. I wakup anundaat kudulaana lalaaun ma ra nguan taanga u ra ngaala na tung na nguan. A taara diat pet laar paai kupi diat a walaalaa a kum wewagua, a kum pika, ma a kum utnaa diat kakakaa napia, ma ra kum utnaa diat lalaaun nataai. Iaku a kaarmendaat, pa te in walaalaa laar paai. Pa te in wakado laar paai, i aaka aakit, ma i teng ma ra minminaat.

Daat pir walaawa paa a Tadaaru a Tamaandaat ma ra kaarmendaat, ma daat pir aakaka kaai a taara mai, baa God i waki diat welaar ma ra malalarina. 10 A pirpir na pir walaawa ma ra pirpir baa i baanaakaka te, diaar raap diaar laana pari ku ko ra waandaat. A kum tateng liklik, pa i takado lenmaa. 11 A koina palaa ma ra mapaak diaar a waan paat ungaai lelawaai kon raain mataana daanim ku? 12 A kum tateng liklik, en diwaai na fig in wa paat a waina oliwa lelawaai? Ma ra en diwaai na waain kaai in wa paat a waina fig lelawaai? Lenkaai maa a koina palaa pa in waan paat ko ra pakaana taai.

A manaana taanginaanga u ra maawa

13 Woi na paa muaat i manaana ma i nunura a kum utnaa? I koina baa in wapuaanai u ra nuna koina mangamangaan, ma u ra nuna kum koina pinapaam, ungaai ma ra nuna mangamangaan baa in wakinalik pa ia ut. A mangamangaan maa i waan paat ko ra manaana lingtatuna. 14 Iaku baa muaat nuknuk aakaka, ma muaat nuknuk kup a kum utnaa baa muaat a wangaala pa muaat mai, koku muaat pir walaawa pa muaat ut, ma koku muaat waruga baat paa a lingtatuna. 15 A manaana maa wakir taanginaanga nate u ra maawa, a manaana ku taanga main napia. I waan paat ku kon Saataan, ma wakir ko ra Takado na Nion. 16 Maa te baa i nuknuk aakaka ma i wangaala paai ut, anuna lalaaun i laklagon ma i teng ma ra kum aakaina mangamangaan raap kaai.

17 Iaku te baa i paam akoto a manaana taanginaanga u ra maawa, a mugaana utnaa in gomgom, ma in tena maalmaal, ma in laana nuk paa a taara ingen, ma in laa u ra tinaraam, in teng ma ra maarmaari, ma ra kum koina wai ra nuna lalaaun, anuna mangamangaan i welaar ku karom a taara raap, ma pa ta warwaruga u ra nuna lalaaun. 18 A tena maalmaal baa i papaam ma ra maalmaal, i welaar ma ra tena minamaarut. Ma a utnaa baa in tangaai ia a kum takado na mangamangaan.

Copyright information for `RAI