aPir 3:34

James 4

Diat baa diat nem a mangamangaan ko ra rakrakaan buaal diat ebaar ma God

Aawa kabina maa muaat weium ma muaat wengangaar wetwetalaai? I kabina u ra numuaat kum aakaina nemnem baa diat weium u ra numuaat lalaaun. Muaat nem a kum utnaa, iaku pa muaat paam akotoi. Muaat aak doko a taara, ma muaat nuknuk aakaka kup a utnaa anundiat, iaku pa muaat paam akoto a utnaa baa muaat nemi. Muaat wengangaar ma muaat weium. Pa muaat paam akoto a kum utnaa muaat nemi, maa kabina pa muaat aaring God kupi. Baa muaat aaraaring, pa muaat paam akoto a utnaa muaat aaring kupi, maa a nuknukimuaat pa i takado. Muaat aaring kup a kum utnaa kupi muaat a waraap diat ku u ra numuaat kum nigaaia biaa ku.

Muaat waan kon God, welaar ma ra tabuan baa i waan paa ko ra nuna muaana, ma i taulaa bulung ma raa muaana ingen. Pa muaat nunurai naa, baa muaat nem a mangamangaan ko ra rakrakaan buaal muaat a kum ebaar anun God? Ma te baa i pilak paa a rakrakaan buaal kupi diaar tepaana, ia maa a ebaar anun God. Muaat nuki naa a Buk Taabu i pirpir biaa ku? I piri naa, “A Nion God, baa God i taar taai taan daat, i nem daat kupi daat anuna ut.” Ma a maarmaari baa God i taar taai taan daat i ngaala aakit. A Buk Taabu i piri lenbi,

“God in wakinalik pa diat baa diat wangaala pa diat,
ma in maari diat baa diat wakinalik pa diat.” a 
Io, muaat a wakinalik pa muaat ma muaat a taraam karom God. Ma muaat a turbaat Saataan, io, in waan paa kon muaat. Muaat a waan marawaai karom God, ma God in waan marawaai karom muaat. Muaat a kum tena aakaina, muaat a gi a kum limaamuaat, ma muaat baa i ru nuknukimuaat, muaat a wagomgom a balaamuaat. Muaat a tapunuk ma muaat a taangi u ra numuaat kum aakaina mangamangaan. Muaat a puku anumuaat ninangon kup a tinaangi, ma muaat a puku anumuaat nigaaia kup a tapunuk. 10 Muaat a wakinalik pa muaat namataa ra Tadaaru, ma ia ut in wangaala pa muaat.

Koku u pir aakaka tepaam

11 A kum tateng liklik, koku muaat pir aakaka wetwetalaai muaat. Ia baa i pir aakaka ta tenalik ma i naagagon aakakai, i pir aakaka a kum Naagagon anun God ma i pupuku ku uni. Ma baa u pupuku u ra kum Naagagon, wakir u taraam uni, u nuki ku naa ui ut u ngaala taana. 12 God ku i taar a Naagagon, ma ia ot ku a Tena Naagagon. God ku i naagagon a taara kup a lalaaun, ma i naagagon a taara kup a winirua. Ma ui woi, kupi un naagagon tepaam?

A weturbaat karom a taara baa diat wangaala pa diat

13 Io, muaat a walangoroi, muaat baa muaat laana piri naa, “Umari baa unaburu miaat a waan kup ta taamaan, ma miaat a ki iaai raa kilaala. Miaat a kukul ma miaat a wiura kup ta ngaala na maani.” 14 Iaku pa muaat nunurai baa aawa maa in waan paat karom muaat unaburu. Anumuaat lalaaun i welaar ma ra aawa? Muaat welaar ku ma ra waal, baa i waan paat paa ku, ma i panaai gagaa balet. 15 I koina kupi muaat a piri lenbi, “Baa a Tadaaru i nemi, miaat a lalaaun ma miaat a paam a utnaa lenbi baa a utnaa lenbaa.” 16 Iaku mari muaat aa wangaala pa muaat balet ma ra numuaat kum pirpir. A mangamangaan lenmaa pa i koina. 17 Ia baa i nunurai naa in paam a koina, iaku maa pa i paami, ia paam wa mangamangaan aakaina.

Copyright information for `RAI