James 5

A watumaarang karom a kum tadaaru na muaana

Io, muaat a walangoroi, muaat baa muaat tadaaru ma ra ngaala na utnaa: Muaat a taangtaangi, ma muaat a kulkulaai ma ra kum ngunungut baa in waan paat karom muaat. Anumuaat kum wuwuwung diat aa maraakup, ma a paropo ia baanaakaka wa anumuaat kum maalu. Anumuaat goled ma ra silwa diaar aa tarok, ma ra tarok indiaar in takuna muaat, ma in aan a panimuaat welaar ma ra nguan. U ra kum tintinip na bungbung mi, muaat aa ung ungaai paa anumuaat kum wuwuwung. Baboi, pa muaat dok a taara baa diat papaam u ra maamuaat kum pinapaam, ma mi diat taangi kup anundiat maani. Ma God a Dekdek na Tadaaru ia walangoro anundiat tinaangi.

U ra numuaat lalaaun main u ra rakrakaan buaal muaat ole a ngaala na maani u ra kum lukaara un muaat ut, ma u ra kum mangamangaan baa i wagaaia muaat. Muaat tabaara tubutubu a panimuaat, ma marawaai ma muaat a wirua, welaar ma ra kum tubutubu na wewagua baa din aak doko diat. Muaat naagagon aakaka a kum tena takado ma muaat aak doko diat, iaku diat ut pa diat baalu muaat.

Daat a tur dekdek u ra nurnur ma koku daat talanguan

Io, a kum tateng liklik, koku muaat talanguan gagaa baa muaat ki walaang kup a winawaan paat balet anu ra Tadaaru. Babo a tena maarut utnaa u ra pinapaam, pa i talanguan gagaa baa i kiki walaang kup a baata in puk a pia, ma kup a koina wai ra nuna pinapaam baa in tangaai. Lenkaai maa, koku muaat talanguan gagaa, muaat a tur dekdek u ra nurnur, maa a bung na winawaan paat balet anu ra Tadaaru ia marawaai. A kum tateng liklik, koku muaat pirura wetwetalaai muaat, kupi koku God i naagagon muaat. Baboi, a Tena Naagagon ia tur naa ra bonanaaka.

10 A kum tateng liklik, muaat a nuk paa a kum propet taanga namuga, baa diat pipipir u ra iaa ra Tadaaru. A mongoro na ngunungut i waan paat karom diat, iaku pa diat talanguan, diat tur dekdek u ra nurnur. Io, anundiat lalaaun a koina walawalar karom muaat kupi muaat a murmuri. 11 Baboi, a taara taanga namuga baa diat tur dekdek u ra nurnur baa diat baraata a kum mawaat, daat waatung diat naa diat daan. Muaat nunura a lalaaun anun Iop, i tur dekdek u ra nurnur baa a kum mawaat i waan paat karomi. Ma namur a Tadaaru i wadaani balet. A Tadaaru a ngaala na tena maarmaari ma ra tena wewaraaut.

A pirpir kaapa u ra weweliman

12 A kum tateng liklik, bari ia a utnaa maa i ngaala aakit, koku muaat wadekdek anumuaat kum weweliman ma ta mangaana pirpir kaai. Koku muaat weweliman ma ra maawa, baa a rakrakaan buaal. Muaat a piri ku naa maia, baa pate, kupi koku muaat wirua u ra naagagon.

Daat a aaraaring ma ra nurnur

13 Baa te kon muaat i kariaana a mawaat, i koina baa in aaraaring. Baa te i gaaia, i koina baa in pir walaawa ma ra kelekele. 14 Baa te kon muaat i malaapaang, in wetulaa kup a kum mukmuga anu ra taara na nurnur, kupi diat a aaraaring uni, ma diat a aalui ma ra wel u ra iaa ra Tadaaru. 15 A niaaring baa i waan ungaai ma ra nurnur in walaaun ia baa i malaapaang, ma a Tadaaru ut in walaangalaanga paai balet. Ma baa ia paam taa ta aakaina, a Tadaaru in una wai koni. 16 Muaat a wewapua kaapa wetwetalaai karom muaat u ra numuaat kum aakaina mangamangaan, ma muaat a aaraaring un muaat wetwetalaai, kupi a Tadaaru in walaangalaanga pa muaat. A niaaring anu ra tena takado i dekdek aakit, ma in pet laar paa ta mongoro na ngaala na utnaa.

17 Eliaas, a propet taanga namuga, a muaana welaar ku ma daat. I aaraaring kupi koku i baata, io, tula kilaala ma 6 na kalaang pa i baata. 18 Baa i aaraaring balet kup a baata, io, a baata i waan paat ma a kum utnaa i tawa paat balet ko ra pia ma diat wa.

19 A kum tateng liklik, baa te kon muaat i waan raara ko ra pirpir lingtatuna, muaat a ben atalili paai balet. 20 Iaau piri taa muaat, baa te i ben atalili paa a tena aakaina ko ra nuna kum niraara, i walaaun paa a nio ra muaana maa ko ra minaat, ma a Tadaaru in una wa anuna mongmongoro na aakaina mangamangaan koni.

Copyright information for `RAI