John 11

Laasaro i maat

Raa muaana taangirong Betaania, a iaana Laasaro, i malaapaang. Ditul tenalik ma Maaria ma Maataa. Maaria mi, ia baa i labo taa in palaa na mangingi u ra ru kaki ra Tadaaru, ma i upa magege diaar ma ra weu na lorina. Maaria dinawawina ma Maataa diaar taar wa a pirpir kup Iesu lenbi, “Tadaaru, tepaam baa u maari aakiti i malaapaang.”

Baa Iesu i walangoroi, i piri lenbi, “Wakir Laasaro in maat u ra malaapaang mi. I malaapaang ku kupi din babo a minamaar anun God, ma kupi kaai din maar paa Natun God mai.”

Iesu i maari Maataa ma tenawawina Maaria ma teindiaar Laasaro. Iaku baa ia walangoroi baa Laasaro i malaapaang, pa i ngaraa, i ki paa balet ut ru bung u ra taamaan maa i ki iaai. Namur Iesu i wapua a kum naat na wawer naa, “Daat a waan talili balet urong u ra papaar Iudaia.” Ma diat piri taana naa, “Aai, Tena Wawer, uraa bung ku a kum te Iudaia diat nem na duka doko ui, ma mi u nem na waan talili balet ku urong?” Iesu i piri naa, “Raa bung i welaar ma 12 pakaana bung, naka? Baa te i waanwaan u ra mage pa in tutukaa, kabina i babo u ra kaapa i ra rakrakaan buaal. 10 Iaku baa te i waanwaan u ra marum in tutukaa, maa kabina pa ta kaapa.”

11 Iesu i pir taa a pirpir mi taan diat, ma i piri balet naa, “Tepaandaat Laasaro ia inep duman, ma ang waan kupi ang waangun paai.” 12 A kum naat na wawer diat baalui naa, “Tadaaru, baa i inep duman ku, in laangalaanga balet.” 13 Iesu i pirpir u ra minaatin Laasaro, iaku a kum naat na wawer diat nuki naa Laasaro i inep duman ku. 14 Io, Iesu i pir palaai maraagaam taan diat naa, “Laasaro ia maat. 15 Ma iaau, iaau gaaia un muaat baa pa iaau ki marong, kupi muaat a nurnur. Io, mi daat a waan ma kupi.” 16 Tomaas baa di waatungi kaai ma Kaanga i piri taa ra kum naat na wawer naa, “Daat a weur kupi daat kaai daat a maat ungaai mai.”

Iesu ia a lalaaun balet, ma ia a lalaaun lingtatuna

17 Baa Iesu i waan paat, i walangoroi naa di aa waruk wa a minaatin Laasaro u ra babaang na minaat, ma ia waat na bung baat taai. 18 A taamaan Betaania i marawaai ku Ierusalem, i welaar ku ma tula kilomita, 19 lenmaa mongoro na te Iudaia diat waan paat kup Maataa ma Maaria kupi diat a wamaraam diaar u ra teindiaar baa i maat.

20 Baa Maataa i walangoroi naa Iesu kuraa ma i waan urin, i pari ma i waan baraatai, iaku Maaria i ki utbaai naruma. 21 Maataa i piri taan Iesu naa, “Tadaaru, baa gun un ki ut min, tenglik pa in maat. 22 Iaku iaau nunurai naa, baa un aaring God kup ta utnaa mi, in taari ku taam.” 23 Iesu i piri taana naa, “Temlik in lalaaun balet ku.” 24 Maataa i baalui, “Iaau nunurai naa in lalaaun balet u ra tintinip na bung.” 25 Iesu i piri taana naa, “Iaau a lalaaun balet ko ra minaat, ma iaau a lalaaun lingtatuna. Ia baa i nurnur un iaau, baa i maat, in lalaaun balet, 26 ma ia baa i lalaaun ma i nurnur un iaau, pa in maat. U nurnur lenmaa?” 27 Maataa i baalui naa, “Maia Tadaaru, iaau nurnur baa ui a Kaarisito, Natun God, ia baa God i tula wai urin u ra rakrakaan buaal.”

28 Namur baa Maataa ia pir taai lenmi, i waan talili ma i wataa ino paa tenawawina Maaria, ma i wapuai naa, “A Tena Wawer ia waan paat ma i wetiri kup ui.” 29 Baa Maaria i walangoroi lenmi, i pari gagaa ma i waan karomi. 30 Iesu pa i waan paat utbaai u ra taamaan, i ki utbaai u ra wanua baa Maataa i baraata paai iaai. 31 A kum te Iudaia baa diat ki ungaai ma Maaria naruma kupi diat a wamaraami, diat baboi baa i pari gagaa paa kon diat unataamaan, ma diat murmuri. Maa diat nuki naa in waan kup a babaang na minaat kupi in luan iaai.

32 Baa Maaria i waan paat u ra wanua baa Iesu i ki iaai, i babo paai, i ki but keke taau namuga naana, ma i piri naa, “Tadaaru, baa gun un ki ut min, tenglik pa in maat.” 33 Baa Iesu i babo Maaria ungaai ma ra kum te Iudaia baa diat weur mai diat luluan, i ngaraa aakit u ra niono ma in balaana i tapunuk. 34 Iesu i tiri diat naa, “Kuraa muaat ung taa a minaatina awaai?” Diat baalui naa, “Tadaaru, waan urin baa un baboi.” 35 Io, Iesu i luan. 36 A kum te Iudaia diat piri naa, “Muaat baboi, i maari aakiti!” 37 Iaku raa taara kon diat, diat piri naa, “I wababo paa a mataa ra pula, i lawaai maa pa i walaangalaanga paa kaai a muaana mi, kupi koku i maat?”

Iesu i walaaun paa Laasaro

38 Iesu i tapunuk aakit, baa i waan paat naa ra babaang na minaat. A babaang na minaat maa a maata u ra papaara waat, ma di ung baat taai ma ra ina ngaala na waat. 39 Iesu i piri taan diat, “Muaat a tul karaai wa ina waat.” Ma Maataa, tei ra muaana baa i maat, i baalu Iesu naa, “Tadaaru, ia aangina, maa ia waat na bung baat taai!” 40 Iesu i piri taana naa, “Lelawaai, pa iaau pir taai utbaai taam naa, baa un nurnur un babo a minamaar anun God?”

41 Io, diat tul karaai wa ina waat. Iesu i tataada unaanga nate, ma i piri lenbi, “Tamaang, iaau waatung wakaak karom ui, maa u aa walangoro iaau. 42 Iaau nunurai naa u laana walangoro iaau, iaku iaau pirpir lenmi, kabina u ra taara mi, kupi diat a nurnur baa u tula wa iaau.”

43 Baa ia pir taai lenmi, i wewataai ma ra ina ngaala na ingaana naa, “Laasaro, un pari!” 44 Laasaro i pari, ungaai ma ra kum maalu baa di raau taa a ru limaana ma ra ru kakina mai, ma raa pakaana maalu kaai baa di pulu baat taa a mataana mai. Iesu i piri taan diat naa, “Muaat a palaa wa a kum maalu na minaat koni kupi in waan.”

Diat pirpir ungaai kupi diat a aak doko Iesu

(Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lk 22:1-2)

45 Mongoro na te Iudaia baa diat ki naan Maaria, diat babo a utnaa mi Iesu i paami, ma diat nurnur uni. 46 Iaku raa taara kon diat, baa diat waan talili, diat waan karom a kum Parisaaio ma diat wapua diat u ra utnaa mi Iesu i paami. 47 A kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum Parisaaio diat wataa ungaai a taara na kiwung, ma diat piri naa, “Aawa daat a paami? A muaana mi i paam mongmongoro na utnaa na kakaian. 48 Baa daat a maadek wai, a taara raap diat a nurnur uni, ma a kum taara na wineium taangirong Rom diat a waan paat ma diat a reng wa anundaat ruma na wetabaar ma diat a rakaan wa kaai anundaat mataanitu.”

49 Raa kon diat a iaana Kaaiapaas, a mukmuga na tena wetabaar karom God u ra kilaala maa, i piri naa, “Aai, pa muaat manaana. 50 Pa muaat nunurai naa in koina karom muaat baa te in maat baat a taara, kupi koku a taara raap diat a wirua.”

51 Wakir i pir biaai ku, maa kabina ia a mukmuga na tena wetabaar karom God u ra kilaala maa, i pirpir na propet baa Iesu in maat u ra taara Iudaia. 52 Ma wakir un diat ku, u ra taara raap utkaai anun God baa diat ki un raa kum taamaan ingen, kupi in ben ungaai pa diat ma diat a raa ku.

53 U ra bung ut maa, a kum mukmuga anu ra taara Iudaia diat turpaa pirpir kup ta kum aakapi kupi diat a aak doko maku Iesu. 54 Lenmaa Iesu pa i waanwaan ma namataandiat. I waan paa taanga matira, kup a taamaan Eparaaim marawaai u ra bil na wanua, ma diat ki matira ma ra nuna kum naat na wawer.

55 Baa ia marawaai a lukaara na waan likaai anu ra taara Iudaia, mongoro na taara ko ra kum taamaan diat muga unaanga Ierusalem, kupi diat a wagomgom muga pa diat namataan God baa pa di paam utbaai a lukaara, welaar ma ra mangamangaan i ra nundiat lotu. 56 Matira, diat baatbaat kup Iesu. Baa diat tur ungaai taau u ra ruma na wetabaar, diat tiri wetwetalaai diat naa, “Aawa muaat nuki, in waan ut urin u ra lukaara, baa pate?” 57 A kum ngaala na tena wetabaar ma ra kum Parisaaio diat wetulaa naa baa te ia babo taa Iesu, in wewapua gagaa uni baa kuraa i ki awaai, kupi diat a paam koto paai.

Copyright information for `RAI