bKele 118:25-26
cSaak 9:9
eAais 53:1
fAais 6:10

John 12

Maaria i waninaar Iesu kup anuna bung na minaat

(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)

6 na bung utbaai namuga taa ra lukaara na waan likaai, Iesu i waan paat urong Betaania, a taamaan anun Laasaro, a muaana baa Iesu i walaaun paai balet ko ra minaat. Ma diat paam a laaplaapir un Iesu matira. Maataa i waraaut u ra oko utnaa karom diat, ma Laasaro ia raa kon diat baa diat ki ungaai ma Iesu u ra laaplaapir. Ma Maaria i lo paa in palaa na mangingi baa di waatungi naa naad, i ngaatngaat aakit. Ma i laboi u ra ru kakin Iesu, ma i upai ma ra weu na lorina. Ma ra aangawi ra in palaa na mangingi maa i wateng paa a ruma maa.

Raa ko ra kum naat na wawer anun Iesu, Iudaas Iskaariot, ia baa in wagu taa Iesu, i piri naa, “Aawa kabina maa pa di wiura in palaa na mangingi mi kup ta 300 na denaaria
(12:5) Raa denaaria i welaar ma ra wedok anun raa muaana un raa bung na pinapaam.
kupi din tabaara a kum iba na taara mai?”
I piri lenmi, wakir a kabina maa i maari a iba na taara, pate. I kabina maa ia i laana baboura anundiat maani ma i laana lolo inoi, maa ia a tena walong. Baa Iesu i walangoro a pirpir maa anun Iudaas, i piri naa, “Maadek wa a tabuan mi, maa ia paam taa a pinapaam mi un iaau kup anung bung na minaat. A kum iba na taara diat lalaaun ungaai ut ma muaat, iaku iaau pang ki takum naa muaat.”

Diat wepaak kupi diat a aak doko Laasaro

Baa a kor na taara ko ra taara Iudaia diat walangoroi naa Iesu kurong ia Betaania, diat waan urong. Wakir diat waan kup diat a babo Iesu ku, diat waan utkaai kupi diat a babo Laasaro, ia baa Iesu ia walaaun paai ko ra minaat. 10 Io, a kum ngaala na tena wetabaar diat wepaak kupi diat a aak doko utkaai Laasaro. 11 Maa kabina un Laasaro mongoro na te Iudaia diat waan kon diat ma diat nurnur un Iesu.

Iesu i waan kup Ierusalem welaar ma ra king

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40)

12 U ra bung namur a ngaala na kor na taara baa diat waan paat kup a lukaara na waan likaai, diat walangoroi naa Iesu kaai in waan ut unaanga Ierusalem. 13 Io, diat lo paa a kum turun na baaibaai ma diat waan kupi diat a baraata Iesu mai. Ma diat kulkulaai lenbi,

“Osaana! Daat a pir walaawa paa ia baa i waan paat u ra iaa ra Tadaaru! b 
Daat a pir walaawa paa a King anu ra taara Israael!”
14 Iesu i ben paa a dongki, ma i ki taau nate uni, welaar ma ra Buk Taabu ia pir taai uni lenbi,

15 “A taara Sion, koku muaat burut.
Baboi, anumuaat king i waan paat,
i ki u ra naat na dongki.” c 
16 A kum naat na wawer anun Iesu pa diat nunura lelei naa a kum utnaa mi di aa timu muga taai u ra Buk Taabu. Iaku baa Iesu ia ki u ra nuna minamaar, io, diat nunurai maraagaam naa di aa timu taa a kum utnaa mi un Iesu, ma di aa paam taa kaai a kum utnaa mi uni.

17 Mongoro na taara baa diat tur ungaai ma Iesu baa i wataa pari paa Laasaro ko ra babaang na minaat ma i walaaun paai, diat maa diat wewapua waanwaan uni. 18 Ma mongoro na taara diat waan kupi diat a baraata Iesu, kabina maa diat aa walangoro taa a wewapua u ra utnaa na kakaian mi. 19 A kum Parisaaio diat pirpir wetwetalaai karom diat naa, “Muaat baboi, pa daat a paam laar paa ta utnaa baa daat nem na paami uni. Maa a taara ko ra rakrakaan buaal raap diat aa murmuri.”

A taara Grik diat nem na babo Iesu

20 Raa kum te Grik kaai diat waan unaanga Ierusalem u ra lukaara na waan likaai, kupi diat a lotu. 21 Ma diat waan karom Pilipo, a te Betsaaida. Betsaaida a taamaan u ra papaar Gaalilaia. Ma diat piri taana naa, “Le, miaat nemi naa miaat a babo Iesu.” 22 Pilipo i waan ma i wapua Aanderiaas, io, diaar waan ma diaar wapua taa Iesu. 23 Ma Iesu i piri taan diaar naa, “A pakaana bung ia waan paat baa din maar a Natu ra Muaana. 24 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa in waina wit pa in puka taau u ra pia ma pa in maat paa, in taana taau lenutmaa, raain ku. Iaku baa in maat paa, in wa ta mongoro na waina. 25 Ia baa i maari aakit anuna lalaaun, in wirua, ma ia baa pa i maari baat anuna lalaaun main u ra rakrakaan buaal, in paam koto a lalaaun kup a lalaaun takum. 26 Baa te i nemi naa iaau anuna Tadaaru, koina baa in murmur iaau, ma ia anung tultul ma in ki ungaai ma iaau u ra pakaana baa ang ki iaai. Baa te i taraam karom iaau, Tamaang in wangaala paai.

Iesu i pirpir u ra nuna minaat

27 “Mari anung lalaaun i mawaat aakit. Aawa maa ang piri? Lelawaai, ang piri lenbi, ‘Tamaang, un walaaun iaau ko ra pakaana bung mi’? Pate, pang aaring lenmi, maa mi ut ia a kabina baa iaau waan paat kupi urin, baa ang kariaana a ngunungut u ra bung mi. 28 Tamaang, un wangaala paa a iaam!”

Io, in ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri lenbi, “Iaau aa wangaala taai, ma ang wangaalai balet ut.”
29 A kor na taara baa diat tur matira diat walangoroi. Ma raa taara diat piri naa a pakpagur, ma raa taara kaai diat piri naa, “Raa aangelo maa i pirpir karomi.” 30 Iaku Iesu ut i piri naa, “In ingaai mi wakir i pirpir kupi in waraaut iaau, kupi in waraaut muaat ut. 31 A pakaana bung mi din naagagon a rakrakaan buaal, mi ut din lu wa a tadaaru i ra rakrakaan buaal. 32 Iaku iaau, baa din watur tato pa iaau taanga min napia unaanga nate, ang aal paa a taara raap karom iaau.”
(12:32) Iesu i pirpir na pidik u ra nuna minaat u ra bolo.
33 I piri lenmi kupi in pir palaai naa in maat lelawaai.

34 Ma a kor na taara maa diat piri taana naa, “Miaat walangoroi ko ra Buk na Naagagon lenbi naa, Kaarisito in ki takum. Aawa kabina u piri naa din lo tato paa a Natu ra Muaana unaanga nate? Woi maa Natu ra Muaana?” 35 Iesu i piri taan diat naa, “A kaapa pa in ki iwan ma karom muaat. Muaat a waan taltalili baa a kaapa i ki utbaai karom muaat, namur a baboto in pulu baat muaat. Ia baa i waanwaan u ra baboto pa i nunurai naa in waan uwaai. 36 Baa a kaapa i ki utbaai karom muaat, muaat a nurnur uni, kupi muaat a kum natu ra kaapa.” Baa Iesu ia pir araap taa a pirpir mi, i waan ino paa kon diat.

Raa taara Iudaia pa diat nurnur un Iesu

37 Iesu ia paam taa mongoro na utnaa na kakaian namataandiat, iaku maa pa diat nurnur uni, 38 kupi a pirpir baa a propet Aaisaia i pirpir taau uni in waan paat lingtatuna. I piri lenbi,

“Tadaaru, woi i nurnur u ra kum utnaa baa miaat piri?
Ma woi maa di aa waiaa taa a dekdek i ra Tadaaru taana?” e 
39 Ma ia pir taai kaai lenbi,

“God ia wapula baat wa a mataandiat,
ma ia balbalaat baat wa a nuknukindiat,
kupi koku diat babo ma ra mataandiat,
ma koku diat nunura lelei u ra nuknukindiat,
ma pa diat a tapuku karom iaau,
kupi ang walaaun pa diat.” f 
Bari ia a kabina baa pa diat nurnur.
41 Aaisaia i piri lenbi maa kabina ia babo muga wa a minamaar anun Iesu, ma i pirpir uni.

42 Ma mongoro na taara diat nurnur un Iesu. Raa kum mukmuga kaai ko ra taara Iudaia diat nurnur, iaku pa diat pirpir kaapa uni, kaduk a kum Parisaaio diat a turbaat wa diat ko ra kum ruma na lotu. 43 Diat baa diat nurnur pa diat pirpir kaapa uni kabina maa diat nem ku a pir walaawa anu ra taara karom diat, ma pa diat nuk paa a pir walaawa anun God karom diat.

A kum pirpir anun Iesu in naagagon a taara

44 Iesu i pirpir ma ra ina ngaala na ingaana lenbi, “Ia baa i nurnur un iaau, wakir i nurnur ku un iaau, i nurnur utkaai un ia baa i tula wa iaau urin. 45 Ma ia baa i babo iaau, ia babo taa ia baa i tula wa iaau urin. 46 Iaau aa waan paat urin u ra rakrakaan buaal welaar ma ra kaapa, kupi ia baa i nurnur un iaau, pa in ki u ra baboto. 47 Baa te i walangoro anung kum pirpir ma pa i murmuri, iaau pang naagagoni. Maa pa iaau waan paat kupi ang naagagon a rakrakaan buaal, iaau waan paat ku kupi ang walaauni. 48 Ia baa pa i nem iaau ma pa i taraam u ra nung kum pirpir, anung kum pirpir ut maa diat a naagagoni u ra tintinip na bung. 49 Maa a kum pirpir baa iaau aa pir tataai wakir anung, Tamaang ut i tula wa iaau mai urin kupi ang piri ma ang wewapua uni. 50 Ma iaau nunurai naa anuna wetulaa i taar a lalaaun takum. A kum utnaa iaau piri, Tamaang i tula wa iaau mai kupi ang piri.”

Copyright information for `RAI