Jude 1

Iaau Iudaas, a tultul anun Iesu Kaarisito ma a tein Iaakobo. Iaau timu a buk mi karom muaat baa God a Tamaandaat ia wataa pa muaat, ma i maari muaat, ma muaat ki u ra baboura anun Iesu Kaarisito.

Copyright information for `RAI