aNaag 6:5
bLewi 19:18

Luke 10

Iesu i tula wa 72 taara

Namur a Tadaaru i pilak paa bulung 72 taara kaai, ma i tula wa diat rurudi kupi diat a muga taana u ra kum ngaalangaala na taamaan, ma u ra kum taamtaamaan liklik, baa ia kaai in waan iaai. Ma i piri taan diat naa, “A pinapaam ia mugaan, ma ia ngaala aakit, iaku pa i mongoro a kum tena tinangaa. Muaat a aaring a Tadaaru maa ia a tamaa ra pinapaam, kupi in tula wa a kum tena tinangaa kup ana pinapaam. Muaat a waan! Mi iaau tula wa muaat welaar ma ra kum naat na sip naliwan naa ra kum karangaap na paap. Koku muaat lo ta paaus na ungung maani, koku ta kaa, ma koku ta su. Koku kaai muaat pirpir ma te baa muaat baraatai u ra aakapi.

“Baa muaat ruk un ta ruma, muaat a pir mugai naa, ‘A maalmaal karom muaat.’ Baa ta tena maalmaal i ki matira, anumuaat maalmaal in ki uni. Baa pate, a maalmaal in waan talili balet karom muaat. Ma muaat a ki ut matira u ra ruma maa, muaat a wangaan ma muaat a inim a utnaa baa di tabaara muaat mai, maa i takado baa din tabaara a tena pinapaam. Koku muaat inep un ta kum ruma ingen.

Baa muaat waan paat un ta taamaan, ma di ben ruk muaat, muaat a aan a utnaa baa di tabaara muaat mai. Muaat a walaangalaanga a kum malaapaang matira, ma muaat a piri taa ra taara naa, ‘A mataanitu anun God ia marawaai karom muaat!’ 10 Baa muaat waan paat un ta taamaan, ma pa di ben ruk muaat, muaat a tur ku u ra aakapi ma muaat a piri naa, 11 ‘A kabu ko ra numuaat taamaan baa kuri u ra kum kakimiaat, miaat upa wai balet kupi a watumaarang karom muaat. Iaku muaat a nunurai naa a mataanitu anun God ia marawaai.’ 12 Iaau piri taa muaat, u ra bung na naagagon, a naagagon karom Sodom in dekdek, iaku karom a taamaan maa in aaka aakit.”

A naagagon na binabaalu karom diat baa pa diat nukpuku

(Mt 11:20-24)

13 “In aaka karom muaat a taara Koraasin, in aaka kaai karom muaat a taara Betsaaida. Baa gun di aa paam taa a kum utnaa na kakaian bi karom a taara Tiro ma Sidon, welaar ma di aa paam taai karom muaat, kaduk a taara Tiro ma Sidon diat a nukpuku gagaa ma diat a tobo, diat a mong ma ra maalu na tapunuk ma diat a aalu a panpanindiat ma ra kabu na nguan. Iaku muaat, pa muaat nukpuku. 14 A naagagon karom muaat a taara Koraasin ma Betsaaida in aaka aakit ko ra naagagon karom diat a taara Tiro ma Sidon. 15 Ma muaat kaai a taara Kaapernaaum, lelawaai, muaat nuki naa din wangaala pa muaat unaanga nate? Pate, din ong apari wa muaat ku u ra ngaala na nguan.”

16 Iesu i piri karom anuna kum naat na wawer naa, “Baa te i walangoro muaat, i walangoro iaau ut. Ma te baa i milikuaana muaat, i milikuaana iaau utkaai. Ma te baa i milikuaana iaau, i milikuaana utkaai ia baa i tula wa iaau urin.”

72 diat waan talili balet

17 Ma 72 diat, diat waan talili balet ma ra gaaia ma diat piri naa, “Tadaaru, baa miaat lu irok wa a kum tabaraan u ra iaam, diat taraam ku.” 18 Ma Iesu i piri taan diat naa, “Iaau babo Saataan i puka taanginaanga u ra maawa welaar ma in mamame. 19 Iaau aa taar taa a naagagon taa muaat kupi muaat a paa waatwaat a kum wui ma ra kum pokpokolamaa kaai, ma kupi muaat a uwia paa a dekdek i ra ebaar, ma pa ta utnaa in baanaakaka muaat. 20 Iaku maa, koku muaat gaaia maa a kum tabaraan diat taraam taa muaat. Muaat a gaaia, maa di aa timu a iaamuaat inaanga u ra maawa.”

Iesu i gaaia

(Mt 11:25-27; 13:16-17)

21 U ra pakaana bung maa Iesu i teng ma ra gaaia ko ra Takado na Nion ma i piri naa, “Tamaang, ui a Tadaaru i ra maawa ma ra rakrakaan buaal raap, iaau pir walaawa pa ui, maa u walipa a kum utnaa mi ko ra kum tena manaana ma kon diat baa diat malem, ma u pir waiaai ku karom diat baa diat welaar ma ra kum naat liklik. Maia, Tamaang, maa u nemi ut lenmaa.

22 “Tamaang ia taar taa a kum utnaa raap taang. Pa te i nunura Natuna, Tamaana ku, ma pa te kaai i nunura Tamaana, Natuna ku, ma diat kaai baa Natuna i nemi naa in pir waiaa Tamaana karom diat.”

23 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer maku diat ki, i tapuku karom diat ma i piri naa, “Muaat daan baa muaat babo a kum utnaa mi! 24 Iaau piri taa muaat, namuga mongoro na propet ma mongoro na king diat nemi naa diat a babo a kum utnaa mi iaau paami namataamuaat, iaku pa diat baboi. Ma diat nemi kaai naa diat a walangoro a kum utnaa mi muaat walwalangoroi, iaku maa pa diat walangoroi.”

A pirpir welwelaar u ra koina te Samaaria

25 Raa tena manaana u ra kum Naagagon i tur ma i walaar Iesu, ma i piri naa, “Tena Wawer, aawa maa ang paami kupi ang kale a lalaaun takum?” 26 Ma Iesu i piri taana naa, “Aawa maa di aa timu taai u ra kum Naagagon? Ma aawa maa u nuki uni?” 27 A muaana maa i baalui naa, “‘Un maari a Tadaaru anum God ma ra in balaam raap, a niom raap, a dekdekim raap, ma ra nuknukim raap.’ a 

Ma ‘Un maari tepaam welaar ma u maari ui ut.’” b 

28 Iesu i piri taana naa, “I takado ut anum pirpir, un paami lenmaa, ma un lalaaun.” 29 Iaku a tena wawer u ra kum Naagagon i nemi naa in wakado paai namataan Iesu, ma i tiri naa, “Woi maa tepaang?”

30 Iesu i baalui ma ra pirpir welwelaar lenbi, “Raa muaana i waan taanginaanga Ierusalem urong Ieriko. Baa i waan waanwaan, a kum tena walong diat welulu baat paai. Diat palaa wa anuna kum maalu, diat um aakaka taai, ma diat waan paa koni ma marawaai in maat. 31 Ma raa tena wetabaar karom God i waan u ra aakapi maa, ma baa i babo paa a muaana maa, i waan liliaai ku koni un raa papaar. 32 Raa muaana bulung ko ra wuna taara anun Lewi, baa i waan taau u ra muaana maa, i waan liliaai ku koni un raa papaara aakapi.

33 “Iaku raa te Samaaria baa i waan waanwaan, i waan taau u ra muaana maa, ma baa i baboi, i maari aakiti. 34 I waan karomi, i labo taa a wel ma a waain u ra nuna kum baaba ma i pulu baat ta diat. I wakaa paai u ra nuna dongki, ma i wairok taai u ra ruma na ininep aagil paa, ma i babourai. 35 U ra bung namur taana, i lo paa a ru denaaria,
(10:35) Raa denaaria i welaar ma ra wedok anun raa muaana un raa bung na pinapaam.
ma i taar taai karom a tamaa ra ruma, ma i piri taana naa, ‘Un babourai. Ma baa ta utnaa kaai un tabaara taai mai, baa ang waan talili balet, ang baalu taai balet taam.’

36 “Woi ko ra tula muaana mi diaar tepaana ma ra muaana baa a kum tena walong diat umi?” 37 Ma a tena wawer u ra kum Naagagon i baalui naa, “Ia baa i maari.” Ma Iesu i piri taana naa, “Un waan ma un paami lenutmaa.”

Iesu i ki u ra ruma anun Maaria ma Maataa

38 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan balet, diat waan paat un raa taamaan, ma raa tabuan, a iaana Maataa, i ben aruk paa Iesu u ra nuna ruma. 39 Ma tenawawina a iaana Maaria, i ki marawaai naa ra ru kaki ra Tadaaru, ma i walwalangoro anuna pirpir. 40 Ma Maataa i kariaanai baa i dekdek karomi a kum pinapaam i paami, i waan karom Iesu ma i piri taana naa, “Tadaaru, pa u nuk pa iaau? Baboi, tenawawing pa i waraaut iaau. Iaau maku iaau paam a kum pinapaam. Tula wai urin kupi in waraaut iaau.” 41 A Tadaaru i baalui naa, “Maataa, Maataa, u ngaraa aakit, ma u nuknuk aakit u ra mongoro na utnaa! 42 Raa utnaa ku i koina. Maaria ia pilak paa a koina utnaa, ma pa te maut in lo wai koni.”

Copyright information for `RAI