Luke 11

A wawer anun Iesu u ra niaaring

(Mt 6:9-13; 7:7-11)

Raa bung Iesu i aaraaring un raa wanua. Baa ia aaraaring raap, raa ko ra nuna kum naat na wawer i piri taana naa, “Tadaaru, un wer miaat u ra niaaring, welaar ma Ioaanes i wer anuna kum naat na wawer.” Ma Iesu i piri taan diat naa, “Baa muaat aaraaring, muaat a aaraaring lenbi,

‘Tamaamiaat,
i koina baa din ru a iaam.
I koina baa anum mataanitu in waan paat.
A bungbung raap un tabaara miaat ma ra maamiaat utnaa.
Un dumaana wa anumiaat kum aakaina mangamangaan,
maa miaat kaai miaat dumaana wa anundiat kum aakaina mangamangaan karom miaat.
Koku u ben miaat u ra walwalaam.’”
Iesu i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “Baa te kon muaat in waan karom tepaana u ra ngaala na marum, ma in aaringi naa, ‘Tepaang, iaau nem ta tuluin bred. Raa tepaang i waan paat karom iaau u ra nuna winawaan, ma pa ta utnaa baa ang tabaarai mai.’ Ma tepaana kuraa naruma in piri naa, ‘Koku u pet abalaana iaau! Miaat aa balbalaat, ma miaat ma ra kum natnatung liklik miaat aa inep. Pang pari balet ma kup ang lo taa ta utnaa taam.’ Wakir kabina diaar tepaana baa in pari kupi in taar taa a bred taana, iaku in pari ma in taar taa a utnaa baa i nemi, kabina i aaring liklikinai.

“Io, mi iaau piri taa muaat, muaat a aaraaring ma din tabaara muaat. Muaat a baatbaat ma muaat a baat paai. Muaat a pipidik ma din paapa aara muaat. 10 Maa diat raap baa diat aaraaring din tabaara diat, ma ia baa i baatbaat in baat paai, ma ia baa i pipidik, din paapa aarai. 11 Woi kon muaat a kum tamtamaa ra kum naat liklik, baa natunalik i aaringi kup tina ian, in tabaarai ku ma ra ina wui? 12 Ma baa i aaringi kup tina kiaau, in tabaarai ku ma ta pokpokolamaa? 13 Baa muaat aakaina taara, muaat nunura ut a koina wetabaar karom a kum natnatumuaat, io, i lingtatuna aakit baa Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa, in taar taa a Takado na Nion taan diat baa diat aaringi.”

Iesu ma Belsebul

(Mt 12:22-30; Mk 3:20-27)

14 Iesu i lu irok wa a tabaraan baa i munga kon raa muaana. Baa a tabaraan maa i pari paa koni, a muaana maa i pirpir maraagaam. Ma a kor na taara diat kakaian. 15 Iaku raa taara kon diat, diat piri ku naa, “I lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul, a tadaaru anu ra kum tabaraan.”

16 Raa taara kaai diat aaringi naa in paam ta utnaa na kakaian kupi in wakilangi naa ia taanginaanga u ra maawa. 17 Iaku Iesu ia nunura a nuknukindiat, ma i piri taan diat naa, “Baa ta mataanitu diat balet ut diat a weium wetwetalaai, a mataanitu maa in raap ku. Ma baa ta naadiwaatamaana diat a weium wetwetalaai balet ku ma diat, pain diat a ki ungaai ma. 18 Baa Saataan i weium balet ku ma ra nuna kum tultul, anuna mataanitu in tur dekdek lelawaai? Iaau piri lenmaa kabina maa muaat piri un iaau naa iaau lu irok wa ku a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul. 19 Baa iaau lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul, anumuaat taara diat lu irok wa diat ma ra dekdekin woi? Io, anundiat pinapaam ut in wapuaanai naa anumuaat wetakun i raara. 20 Iaku baa iaau lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin God, muaat a nunurai naa anuna mataanitu ia waan paat karom muaat.

21 “Baa raa dekdek na muaana ia mong paa ma nuna utnaa na wineium, ma i baboura anuna ruma, anuna kum utnaa in taana wakaak. 22 Iaku, baa te i dekdek taana i waan paat karomi ma i uwia paai, in raa wa anuna kum utnaa na wineium baa i nurnur uni, ma in lo paa a kum utnaa raap anu ra muaana maa ma in tabaara a taara mai.

23 “Ia baa pa i waraaut iaau, i turbaat iaau ku. Ma ia baa pa i waraaut iaau u ra weben, i lulu weraana wa diat ku.

A tabaraan i waan talili balet

(Mt 12:43-45)

24 “Baa a tabaraan i pari paa kon ta muaana, i waan u ra kum wanua baa pa ta palaa iaai, kupi in ngo, iaku pa i baat paa ta wanua baa in ngo iaai. Io, i piri lenbi, ‘Ang waan talili balet kup anung ruma, baa iaau pari paa koni.’ 25 Ma baa i waan paat, i baboi baa di aa aarupa taai, ma di aa maar taai. 26 Namur i waan ma i ben paa balet 7 na tabaraan, baa diat aaka aakit koni, ma diat ruk raap taau u ra ruma maa, ma diat ki uni. Io, a lalaaun anu ra muaana maa i aaka aakit ma ko ra lalaaun baa i watur akotoi namuga.”

Diat baa diat daan

27 Baa Iesu i pirpir utbaai, raa tabuan ko ra kor na taara maa, i piri lenbi, “A tabuan baa i buta pa ui ma i wangaau ui, i daan.” 28 Iaku Iesu i baalui naa, “Diat baa diat walangoro a pirpir anun God ma diat taraam uni, diat daan aakit.”

A taara diat nem ta wakilang

(Mt 12:38-42)

29 Baa a kor na taara diat liur baat paa Iesu, i piri taan diat naa, “A taaun taara mi, a aakaina taaun taara. Diat nem ta wakilang, iaku maa pa din paam te karom diat. Din paam ku a wakilang welaar ma Ionaa. 30 Maa Ionaa ia a wakilang karom a taara Niniwe, lenkaai maa Natu ra Muaana ia a wakilang karom a taaun taara mi. 31 U ra bung na naagagon, a kwin taangirong u ra mataana taubaar in tur ma in takuna dekdek a taaun taara mi, kabina maa i waan ut taanga welwelik kupi in walangoro a manaana anun King Solomon, ma raa maa i ngaala taan Solomon kuri ut min. 32 U ra bung na naagagon, a taara Niniwe diat a tur ma diat a takuna dekdek a taaun taara mi, kabina maa diat nukpuku u ra warawaai anun Ionaa, ma raa maa i ngaala taan Ionaa kuri ut min.

A laam i ra panindaat

(Mt 5:15; 6:22-23)

33 “Pain te in wakup taa ta laam ma in walipa taai, baa in kuop baat taai ma ra baaket. Pate! In ung taai ut nate u ra nuna turtur, kupi diat baa diat ruk diat a babo a kaapakaapaina. 34 A ruin kiok na mataam diaar welaar ma ra laam u ra panim. Baa a ruin kiok na mataam diaar koina, a panim raap in teng ma ra kaapa. Iaku baa diaar aaka, a panim raap in teng ma ra baboto. 35 In koina baa a panim in teng ma ra kaapa, ma un babourai kupi koku i teng ma ra baboto. 36 Baa a panim raap i teng ma ra kaapa, ma pa ta baboto uni, in baarabaara aakit, welaar ma ra laam baa a kaapakaapaina i kup aara ui.”

Iesu i takuna a kum Parisaaio ma a kum tena wawer u ra kum Naagagon

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lk 20:45-47)

37 Baa Iesu ia pirpir raap, raa Parisaaio i ben paai kupi diaar a wangaan ungaai. Iesu i ruk ma i ki na winangaan. 38 Baa a Parisaaio i baboi naa Iesu pa i gigi muga paa, i kakaian uni. 39 A Tadaaru i piri taana naa, “Muaat a kum Parisaaio muaat gigi paa ku a tamaru ra kaap ma ra pelet, iaku a balaamuaat i teng ma ra walong ma ra kum aakaina mangamangaan. 40 Muaat a kum longlong muaat, pa muaat nunurai naa ia baa i paam a tamaru ra kum utnaa i paam kaai a balaandiat? 41 Muaat a tabaara a iba na taara ma ra utnaa ko ra numuaat kum kaap ma ra kum pelet, kupi a kum utnaa raap in gomgom karom muaat.

42 “In aaka aakit karom muaat a kum Parisaaio. Muaat nuknuk aakit u ra kum kinkinalik na naagagon lenbi, muaat taar raaraain diwaai ko ra noina naatnaat na diwaai baa i aangawian wakwakaak, iaku pa muaat paam a takado na naagagon karom a taara ma ra maarmaari karom God. I koina baa muaat a paam a takado na naagagon karom a taara ma ra maarmaari karom God, ma koku kaai muaat dumaana wa raaraain ko ra noina, kupi muaat a taari karom God. 43 In aaka aakit karom muaat a kum Parisaaio, maa muaat nem a kinkini namuga u ra kum ruma na lotu. Ma muaat nemi kaai naa a taara diat a taar a ngaala na urur karom muaat u ra kum taamaan na winawaan ungaai. 44 In aaka aakit karom muaat, maa muaat welaar ma ra kum tungtung na minaat baa pa ta wakilang un diat, ma a taara diat waan nate un diat ma pa diat nunurai.”

45 Io, raa ko ra kum tena wawer u ra kum Naagagon i piri taan Iesu naa, “Tena Wawer, baa u piri lenmi, u pir aakaka miaat kaai.” 46 Ma Iesu i baalui lenbi, “In aaka aakit kaai karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon, maa muaat taar taa a kum dekdek na naagagon kupi a taara diat a murmuri, ma muaat ut pa muaat waraaut diat uni. 47 In aaka aakit karom muaat, maa muaat watur a kum aaim naa ra kum babaang na minaat anu ra kum propet, baa anumuaat wuna taara ut taanga namuga diat aak doko wa diat. 48 Mi muaat wapuaanai naa muaat mulaaot ungaai ma ra numuaat wuna taara taanga namuga u ra nundiat pinapaam baa diat aak doko a kum propet, ma muaat, muaat watur a kum aaim naa ra kum babaang na minaat anundiat. 49 Bi ia kabina God baa i manaana aakit i piri naa, ‘Ang tula wa a kum propet ma a kum aapostolo karom a taara, ma a taara diat a aak doko ta taara kon diat ma ta taara kaai diat a wakadik diat.’ 50 Io, muaat a taaun taara mi din taar a naagagon na binabaalu karom muaat, u ra gaap i ra kum propet raap baa di aa aak doko wa diat, turpaai u ra turpaai ra rakrakaan buaal. 51 Turpaai baa di aak doko Aabel ma i waan tuk baa di aak doko Saakaria, ia baa i wirua naliwan naa ra luwu na tuntun wetabaar ma ra pakaana baa i Taabu naruma u ra ruma na wetabaar. Io, iaau piri taa muaat, din taar a naagagon na binabaalu karom a taaun taara mi u ra kum utnaa raap mi. 52 In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon, maa muaat balbalaat wa a bonanaaka kup a manaana. Muaat ut pa muaat ruk uni, ma muaat turbaat diat baa diat nem na ruk uni.”

53 Baa Iesu i pari ko ra ruma maa, a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio diat kaankaan ma diat puku anuna pirpir, ma diat tiri pukpukui un ta mongoro na utnaa. 54 Ma diat ki walaanga Iesu kup ta mangaana pirpir baa diat a takunai mai.

Copyright information for `RAI