aKele 118:26

Luke 13

Winirua u ra aakaina mangamangaan

U ra pakaana bung maa raa taara diat wapua Iesu un raa taara Gaalilaia baa Pilaato i aak doko diat, baa kuraa ut diat tun wetabaar karom God. Iesu i baalu diat naa, “Lelawaai, muaat nuki naa diat a kum tena aakaina aakit taa ra taara Gaalilaia raap, kabina maa diat wirua lenmaa? Pate mulu! Iaku iaau piri taa muaat, baa pa muaat nukpuku ko ra numuaat kum aakaina mangamangaan, muaat kaai muaat a wirua raap.

“Ma aawa maa muaat nuki un 18 na taara inaanga Ierusalem baa a turtur na ruma u ra pakaana Siloaam i taripu ma i aak doko raap wa diat? Lelawaai, diat maa a kum tena aakaina aakit taan diat baa diat ki Ierusalem raap? Pate mulu! Iaku iaau piri taa muaat, baa pa muaat nukpuku ko ra numuaat kum aakaina mangamangaan, muaat kaai muaat a wirua raap.”

A pirpir welwelaar u ra in diwaai na fig baa pa ta waina

Namur Iesu i pir a pirpir welwelaar mi karom diat, “Raa muaana anuna in diwaai na fig i tur naliwan u ra ana wanua na waain. I waan ma i babo kup ta waina, iaku pa i wa. Namur i wapua a tena baboura u ra wanua maa, ‘U ra tula kilaala mi iaau gaana baat kup ta wai ra in diwaai na fig mi. Un bur wai ma! Maa i tur abaatbaat.’ Iaku a tena baboura i baalui naa, ‘Tadaaru, un maadek wai raa kilaala balet mi, kupi ang paam aara taai, ma ang urpia taau uni. Baa in wa u ra kilaala namur, io in koina. Baa pate, io, un bur wai ma.’”

Iesu i walaangalaanga paa raa tabuan u ra Bung Saabaat

10 Un raa Bung Saabaat Iesu i wer a taara un raa ruma na lotu. 11 Raa tabuan i ki matira, a tabaraan i ki uni. I talukun ma in tamaruna 18 na kilaala, ma pa i tur kado laar paai. 12 Baa Iesu i baboi, i piri naa, “Neling, u aa laangalaanga ko ra num malaapaang.” 13 Ma Iesu i ung taa a ru limaana nate uni, ma a tabuan maa i tur takado maut, ma i pir walaawa paa God.

14 A mukmuga ko ra ruma na lotu i kaankaan, kabina maa Iesu i walaangalaanga paa a tabuan u ra Bung Saabaat. Ma i piri taa ra taara naa, “6 na bung kuraa kupi din papaam. Muaat a waan urin uni, kupi din walaangalaanga pa muaat, ma koku u ra Bung Saabaat.” 15 A Tadaaru i baalui naa, “Muaat a kum tena warwaruga! Muaat raap raaraa, muaat laana palaa wa anumuaat kum bulumakaau ma ra kum dongki ko ra nundiat kum ruma, ma muaat ben diat u ra Bung Saabaat kupi diat a inim. 16 A tabuan mi ko ra wuna taara anun Aabaraam, Saataan i wi taai 18 na kilaala. Aawa kabina baa pa din palaa a winiwi mi koni u ra Bung Saabaat?” 17 Baa ia pir taai lenmi taan diat, diat raap baa diat puku a pinapaam anun Iesu, diat wawirwir, ma a kor na taara diat gaaia u ra kum koina utnaa baa Iesu i paami.

A pirpir welwelaar u ra in waina maastad ma u ra is

(Mt 13:31-33; Mk 4:30-32)

18 Iesu i piri naa, “A mataanitu anun God i welaar ma ra aawa? Aawa ang welaarai mai? 19 I welaar ma ra in waina maastad, baa raa muaana i lo paai, ma i maarut taai u ra ana pinapaam. I tawa, ma in diwaaina i ngaala, ma ra kum pika diat laana paam pio u ra kum gagagaana.”

20 Iesu i piri balet naa, “Aawa kaai ang welaara a mataanitu anun God mai? 21 I welaar ma ra is baa raa tabuan i rakaan paai ma i paam ungaai taai ma ra ngaala na palawaa, ma a palawaa raap i tubu uni.”

A naat na bonanaaka lik

(Mt 7:13-14, 21-23)

22 Baa Iesu i waan waanwaan unaanga Ierusalem, i wer a taara u ra kum ngaalangaala na taamaan ma u ra kum kinkinalik na taamaan. 23 Ma raa i tiri Iesu naa, “Tadaaru, lelawaai, a kinalik na taara ku duk din walaaun pa diat?” Ma i piri taan diat naa, 24 “Muaat a ongor dekdek kupi muaat a ruk u ra naat na bonanaaka lik, maa a mongoro na taara diat a walaari kupi diat a ruk uni ma pa diat a pet laar paai. 25 A tamaa ra ruma in tur ma in balbalaat baat a bonanaaka, ma muaat a turtur nataamaan, muaat a pipidik u ra balbalaat ma muaat a piri naa, ‘Tadaaru, un paapa aara miaat.’ In piri ku taa muaat naa, ‘Pa iaau nunura muaat baa muaat taangawaai muaat.’ 26 Namur muaat a piri taana naa, ‘Miaat baa miaat wangwangaan ma miaat ininim ungaai ma ui, ma u laana warawaai u ra numiaat kum taamaan.’ 27 Iaku in piri taa muaat naa, ‘Pa iaau nunura muaat, baa muaat taangawaai muaat. Muaat a kum tena aakaina, muaat a waan ingen kon iaau.’ 28 Din lu pari wa muaat ku, ma baa muaat a babo Aabaraam, Aaisaak ma Iaakob ma a kum propet raap u ra mataanitu anun God, muaat a taangtaangi, ma muaat a karaat lakomuaat. 29 Ma a taara ko ra waat na mataana dadaip, diat a ki u ra lukaara u ra mataanitu anun God. 30 Baboi, raa taara baa diat murmur mi, namur diat a muga, ma raa taara baa diat muga mi, namur diat a murmur.”

Iesu i maari Ierusalem

(Mt 23:37-39)

31 U ra pakaana bung maa a kum Parisaaio diat waan paat, ma diat piri taan Iesu naa, “Un waan taanga min naa miaat un ta taamaan ingen, maa Erodes i nem na aak doko ui.” 32 Iesu i baalu diat naa, “Muaat a waan ma muaat a wapua a tena warwaruga maa lenbi, mari ma unaburu ang lu irok wa a kum tabaraan ma ang walaangalaanga a taara, ma u ra wetula bung ang waraap anung pinapaam. 33 Ang waan umari ma unaburu ma umeraa utkaai, maa pa ta propet in wirua un ta taamaan ingen, inaanga ut Ierusalem.

34 “Ierusalem, Ierusalem, ui baa u aakaak doko a kum propet, ma diat baa di tultula wa diat karom ui u duka doko wa diat ku ma ra kum waat. Mongoro na pakaan iaau nem na burung baat ungaai a kum natnatum welaar ma ra kareke baa i burung baat ungaai a kum natnatuna natudaangi ra ru bibiaana, iaku pa muaat nemi. 35 Baboi! God ia waan ko ra numuaat taamaan. Iaau piri taa muaat, pa muaat a babo iaau balet ma tuk u ra bung baa muaat a piri naa, ‘Daat a pir walaawa paa ia baa i waan paat u ra iaa ra Tadaaru.’” a 

Copyright information for `RAI