Luke 15

A pirpir welwelaar un raa sip baa i raara

(Mt 18:12-14)

Raa bung a kum tena lolo tatakom ma a kum tena aakaina diat waan karom Iesu kupi diat a walangoroi. Iaku a kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat pirura Iesu naa, “A muaana mi i maraam ku ma ra kum tena aakaina, ma i wangaan ungaai ma diat.”

Ma Iesu i pir a pirpir welwelaar taan diat lenbi: “Baa te kon muaat anuna ta maar na sip, ma raa kon diat i raara, lelawaai, pa in waan paa kon 99 matira u ra wanua baa diat wangaan iaai, ma in baat kup raa baa i raara, tuk in baat paai balet? Baa ia baat paai, in puak paai u ra pupuakina, ma in gaaia. Baa ia waan talili balet mai, in wataa ungaai paa a kum teptepaana ma diat baa diat ki marawaai, ma in piri taan diat naa, ‘Daat a gaaia, maa iaau aa baat paa balet anung sip baa i raara.’ Iaau piri taa muaat, lenkaai maa inaanga u ra maawa a gaaia baa u ra tena aakaina baa ia nukpuku in ngaala taun a gaaia baa un 99 baa diat a kum tena takado baa pa diat a nukpuku balet.

A pirpir welwelaar un raa maani baa i raara

“Baa ta tabuan anuna ta 10 maani, ma ia pet raara wa raa, lelawaai, pa in wakup paa a laam, ma in aarupa a ruma, ma in baat wakwakaak ut kupi, tuk in baat paai balet? Baa ia baat paai, in wataa ungaai paa a kum teptepaana ma diat baa diat ki marawaai, ma in piri taan diat naa, ‘Daat a gaaia, maa iaau aa baat paa balet raa maani baa iaau pet raara wai.’ 10 Iaau piri taa muaat, lenkaai maa a gaaia naliwan naa ra kum aangelo anun God un raa tena aakaina baa i nukpuku.”

A pirpir welwelaar u ra naat baa i waan kon tamaana

11 Iesu i piri balet lenbi, “Raa muaana a ru natnatuna a ru naat muaana. 12 Ma a murmur i piri taan tamaana naa, ‘Tamaang, un rakaan taa anung ta tiniba ko ra num wuwuwung.’ Io, tamaandiaar i weraana taa anuna wuwuwung taan diaar. 13 Kabaana bung baat taai a murmur i ung ungaai paa anuna wuwuwung raap, ma i waan kup a taamaan welwelik, ma i waraap wa anuna wuwuwung raap u ra mangaana lalaaun baa pa i koina. 14 Baa ia ong araap wai lenmaa, a ngaala na minolo i waan paat u ra taamaan maa, ma i molo ma. 15 Ma i waan, ma i papaam karom raa muaana ko ra taamaan maa. Ma a muaana maa i tula taai u ra nuna long na boro kupi in taptabaara diat. 16 I nemi naa in maaur ma ra kum panina utnaa baa a kum boro diat aanaani, iaku pa te i tabaarai.

17 “Baa a koina ninunuk i waan paat balet karomi, i piri, ‘A kum tultul raap anun tamaang diat wangwangaan ma diat maaumaaur paa ku ko ra kum utnaa, iaku iaau, kuri iaau maat ma ra minolo! 18 Mi ang tur paa ma ang waan ma kup tamaang. Ang piri taana lenbi, “Tamaang, iaau aa paam taa aakaina mangamangaan karom God ma karom ui kaai. 19 Iaau pa iaau koina kupi din waatung iaau naa natumlik. Un ung ta iaau maku kupi ang welaar ma raa ko ra num kum tultul.” ’ 20 Io, i tur paa ma i waan kup tamaana.

Baa i welwelik utbaai, tamaana i babo paai, ma i maari aakiti. I welulu karomi, i raat paai ma i dumi.
21 Ma natunalik i piri taana naa, ‘Tamaang, iaau aa paam taa aakaina mangamangaan karom God ma karom ui kaai. Pa iaau koina ma kupi din waatung iaau naa natumlik.’ 22 Iaku tamaana i piri taa ra nuna kum tultul, ‘Muaat a lo gagaa paa tina maalu baa i koina aakit urin, ma muaat a wagop taai mai. Muaat a ung taa a ring u ra limaana, ma muaat a waruk taa kaai a ru su u ra ru kakina. 23 Muaat a waan, muaat a aal paa ta naatnaat na tubutubu na bulumakaau urin, muaat a aak doko paai, ma daat a wangaan ma daat a gaaia ungaai. 24 Maa natunglik bi i maat, ma mi ia lalaaun balet, i raara paa ma mi ia waan paat balet.’ Io, a lukaara i turpaai.

25 “Iaku natunalik, baa a mugaana, i ki ut iaa u ra pinapaam. Baa i waan paat unataamaan marawaai naa ra ruma, i walangoro a tinaangi na kaaur ma ra kelekele na nilaagaar, 26 ma i wataa paa raa tultul, ma i tiri u ra kum utnaa mi. 27 Ma a tultul i piri taana naa, ‘Temlik ia waan paat, ma tamaam i aak doko paa a naatnaat na tubutubu na bulumakaau uni, maa diaar webabo balet, u ra koina lalaaun.’ 28 Ma tenalik a mugaana i kaankaan, i patut ku, pa i nemi naa in ruk. Io, tamaana i pari karomi, ma i benbeni. 29 Ma i piri taan tamaana naa, ‘Baboi! Mongoro na kilaala iaau aa papaam karom ui welaar ma ra tultul, pa iaau wabulbul u ra num kum wetulaa, ma pa u tabaara ta iaau maku ma ta naatnaat na me lik, kupi miaat a gaaia ungaai mai ma ra kum teptepaang. 30 Iaku baa natumlik mi ia waan paat, ia baa i baanaakaka wa anum kum utnaa u ra kum aakaina tabuan, u aak doko paa ut a naatnaat na tubutubu na bulumakaau uni.’ 31 Tamaana i baalui lenbi, ‘Natunglik, ui kuri ut u ki naang, ma anung kum wuwuwung raap, anum ku. 32 I koina kupi daat a gaaia ma daat a wangaan, maa temlik bi i maat ma mi ia lalaaun balet, i raara paa, ma mi ia waan paat balet.’”

Copyright information for `RAI