Luke 17

Aakaina mangamangaan

(Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42)

Iesu i piri taa ra nuna taara na wawer lenbi, “A kum utnaa in waan paat ut, baa in pet taa a taara kup diat a puka u ra aakaina, iaku in aaka aakit karom ia baa i paam apaat paa a kum utnaa mi. A naagagon karom te baa i ben araara raa kon diat a kum kinalik in aaka aakit taan te baa din kubu taa ina ngaala na waat u ra in kabarono, ma din ong amurung wai nataai.

“Muaat a baboura muaat! Baa temlik i paam aakaina, un pirpir dekdek karomi, ma baa ia nukpuku, un dumaana wa anuna niraara. Baa i paam aakaina karom ui 7 na pakaan un raa bung, ma i waan karom ui 7 na pakaan ma i piri taam naa, ‘Iaau aa paam aakaina karom ui. Mi iaau nukpuku.’ Io, un dumaana wa nuna niraara.”

A nurnur

A kum aapostolo diat piri taa ra Tadaaru, “Un wangaala paa anumiaat nurnur.” Ma a Tadaaru i piri naa, “Baa anumuaat nurnur i kinalik welaar ma ina waina maastad, i tale muaat a piri taa ra in diwaai bi naa, ‘Un tarigaat, ma un tur uaa nataai!’ in taraam ku taa muaat.

A pinapaam anu ra tultul

“Baa te kon muaat anuna tultul i umtung paa, baa i baboura taa duk a kum sip, baa i waan paat taanga nabuaal, lelawaai, un piri maut taa ra num tultul naa, ‘Un waan urin, un ki ma un wangaan’? Pate. Un piri lenbi taana naa, ‘Un waninaar angaang utnaa na winangaan, ma un waninaar kupi un taraamlu iaau, baa ang wangaan ma ang inim. Ma namur ui bulung un wangaan ma un inim.’ Lelawaai a tadaaru in pir walaawa paa duk a tultul baa i taraam karomi? Pate, pa in pir walaawa paai, kabina i paam ot paa ku anuna pinapaam. 10 Lenkaai maa karom muaat, baa muaat aa paam ot paa a kum utnaa di taar taai taa muaat, muaat a piri naa, ‘Miaat a kum tultul biaa ku, miaat paam ot paa ku anumiaat pinapaam.’”

Iesu i wagomgom paa 10 wukawuka

11 Baa Iesu i waan waanwaan unaanga Ierusalem, i waan naliwan taa ra ru papaar Samaaria ma Gaalilaia. 12 I ruk un raa taamaan, diat wetarom taau ma 10 muaana baa diat wukawuka. Diat tur welwelik taau ut, 13 ma diat kulkulaai dekdek lenbi, “Iesu, ui a Ngaala, un maari miaat.” 14 Baa Iesu i babo diat, i piri taan diat naa, “Muaat a waan, muaat a waiaa ta muaat karom a kum tena wetabaar karom God.” Baa diat waan waanwaan, diat laangalaanga maut. 15 Raa kon diat baa i baboi naa ia laangalaanga, i waan talili balet, ma i pir walaawa paa God ma ina ngaala na ingaana. 16 Ma i puka pari ma ra urur naa ra ru kakin Iesu ma i waatung wakaak karomi. A muaana maa a te Samaaria. 17 Iesu i tiri naa, “Pa di walaangalaanga pa muaat a 10 raap? 9 kaai kuraa ma diat awaai? 18 I lawaai maa pa te i waan talili kupi in pir walaawa paa God, iaku a waira lik ku bi?” 19 Ma i piri taana, “Un tur, ma un waan. Anum nurnur ia walaangalaanga pa ui.”

A winawaan paat anu ra mataanitu anun God

(Mt 24:23-28, 37-41)

20 Raa kum Parisaaio diat tiri Iesu naa unaangaian a mataanitu anun God in waan paat, ma i baalu diat naa, “A mataanitu anun God pa din baboi baa in waan paat. 21 Ma pa din piri naa, ‘Bari ma ia!’ baa, ‘Baraa ia!’ Maa a mataanitu anun God kuraa ut un muaat.”

22 Iesu i piri taa ra nuna kum naat na wawer, “A pakaana bung in waan paat baa muaat a nemi kupi muaat a babo ta bung ko ra kum bungbung anu ra Natu ra Muaana, iaku pa muaat a baboi. 23 Ta taara diat a piri taa muaat lenbi, ‘Baboi baraa ma ia!’ baa, ‘Kuri bin!’ Koku muaat murmur diat. 24 Maa u ra bung na winawaan paat anu ra Natu ra Muaana, a taara raap diat a baboi. In welaar ma in mamame, baa i papalaa taangirong un raa papaara maup, tuk un raa papaar kaai. 25 Iaku a Natu ra Muaana in kariaana muga mongoro na ngunungut, ma a taaun taara mi pa diat a nemi.

26 “A kum bungbung anu ra Natu ra Muaana in welaar ma ra kum bungbung anun Noaa. 27 Diat wangwangaan, diat ininim, ma diat wataulaa diat, tuk u ra bung baa Noaa i kaa u ra paraau, ma ina baata i waan paat ma diat wirua raap. 28 Lenkaai maa u ra kum bungbung anun Lot. Diat wangwangaan, ma diat ininim, diat kukul, ma diat wiura, diat maarut utnaa, ma diat paampaam ruma. 29 Iaku u ra bung baa Lot i waan pari ko ra taamaan Sodom, a nguan ma ra saalfa i puka taanginaanga u ra baakut welaar ma ra ina baata, ma diat wirua raap uni.

30 “In lenkaai maa u ra bung baa Natu ra Muaana in waan paat uni. 31 U ra bung maa, baa te i ki nate u ra nuna ruma, koku i waan pari kupi in lo paa anuna kum utnaa taanga naruma. Baa te i ki nabuaal, koku i waan talili balet unataamaan kup ta utnaa. 32 Muaat a nuk paa a tabuan anun Lot. 33 Baa te i nem aakiti naa in maari baat paa anuna lalaaun, in wirua. Ma baa te pa i maari baat anuna lalaaun, io, in lalaaun. 34 Iaau piri taa muaat, u ra bung na marum maa, baa ta rudi diaar inep un raa baat, din lo paa ku ta paan diaar, ma raa paan diaar painte. 35 Baa ta ru tabuan kaai diaar gina wit ungaai, din lo paa ku ta paan diaar, ma raa paan diaar painte.”
(17:35-36) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Baa ta ru muaana diaar papaam nabuaal, din lo paa ku raa paan diaar, ma raa paan diaar painte.
37 Ma a kum naat na wawer diat tiri naa, “Tadaaru, a kum utnaa mi in waan paat awaai?” Ma i piri taan diat, “A wanua baa a minaat i inep iaai, a kum kotkot diat waan ungaai iaai.”

Copyright information for `RAI