aPin 20:12-16

Luke 18

A pirpir welwelaar u ra walaa na tabuan ma a tena naagagon

Iesu i pir a pirpir welwelaar karom anuna kum naat na wawer kupi in wer diat mai, naa diat a aaraaring liklik ma koku diat talanguan. I piri naa, “Raa tena naagagon i ki un raa taamaan, pa i burut kup God, ma pa i nuk paa a taara. Raa walaa na tabuan taanga u ra taamaan maa, i waan liklik ku karomi, ma i laana aaringi naa, ‘Un wakado ta iaau ko ra nung ebaar.’ Ia iwan ma pa i taraam karomi, ma namur i nuki naa, ‘Pa iaau burut kup God, ma pa iaau laana nuk paa a taara, iaku, kabina baa a walaa na tabuan mi i watakida liklik iaau, koina ang baboi kup anuna takado, kaduk in watalanguan iaau ma ra nuna winawaan paat liklik urin.’”

A Tadaaru i piri taan diat, “Muaat a walangoro a pirpir bi anu ra aakaina tena naagagon baa pa i dowot u ra nuna pinapaam. Lelawaai, God pa in wakado anuna taara na pipilak, baa diat taangi karomi u ra mage ma ra marum kaai? Lelawaai in bilbiling ma ra warwakado karom diat? Iaau piri taa muaat, in wakado gagaa diat. Iaku baa Natu ra Muaana in waan paat, lelawaai in baraata paa ut ta taara baa diat nurnur uni main napia?”

A pirpir welwelaar u ra Parisaaio ma a tena lolo tatakom

Iesu i pir a pirpir welwelaar mi karom diat baa diat nurnur paa ut un diat, naa diat a kum tena takado, ma diat nuk akinalik paa a taara raap. 10 “Raa ru muaana diaar waan unaanga u ra ruma na wetabaar kupi diaar a aaraaring. Raa paan diaar a Parisaaio, ma raa paan diaar kaai a tena lolo tatakom. 11 A Parisaaio i tur ma i aaraaring ut uni lenbi, ‘God, iaau waatung wakaak karom ui maa pa iaau welaar ma ra taara raap, a kum tena walong, a kum tena pet biaa, ma a kum muaana baa diat paam aakaina u ra in tabuan, ma pa iaau welaar kaai ma ra tena lolo tatakom bari ia. 12 Iaau laana wawel ru bung kon raa wik, ma iaau laana taar raaraa kon raa noina ko ra kum utnaa iaau paam apaat paai.’ 13 Ma a tena lolo tatakom i tur ingen taau, pa i tataada unaanga nate u ra maawa, maa i wawirwir. I raapu ku a raprabono ma ra tapunuk, ma i piri naa, ‘God, un maari iaau, iaau a tena aakaina.’ 14 Iaau piri taa muaat, a muaana mi baa i waan talili balet kup anuna ruma, ia takado namataan God, ma raa paan diaar pate. Maa ia baa i wangaala paai din wakinalik paai, ma ia baa i wakinalik paai, din wangaala paai.”

Diat turbaat a kum naat liklik kon Iesu

(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16)

15 A taara diat lo a kum naat liklik karom Iesu kupi in ung a ru limaana nate un diat. Baa anuna kum naat na wawer diat baboi lenmaa, diat turbaat diat. 16 Iaku Iesu i wataa paa a kum naat liklik karomi, ma i piri lenbi, “Muaat a maadek wa a kum naat liklik baa diat a waan karom iaau. Koku muaat turbaat diat, maa a mataanitu anun God anundiat baa diat lenbi. 17 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa te pa in ruk u ra mataanitu anun God welaar ma ra naatlik, pa in ruk laar paai.”

A tadaaru na muaana

(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)

18 Raa mukmuga i tiri Iesu naa, “Koina Tena Wawer, aawa maa ang paami kupi ang kale a lalaaun takum?” 19 Iesu i baalui naa, “Aawa kabina maa u waatung iaau naa iaau koina? Pa te i koina, God ku. 20 U nunura a kum Naagagon: ‘Koku u paam aakaina un ta tabuan anun te, koku u aak doko te, koku u walong, koku u wetakun warwaruga, un urur karom tamaam ma naam.’” a 

21 A muaana maa i baalui naa, “Turpaai baa iaau naat utbaai tuk mi, iaau tartaraam u ra kum Naagagon raap mi.” 22 Baa Iesu i walangoroi, i piri taana, “Raa utnaa utbaai u iba kupi. Un wiura wa anum kum utnaa raap, ma ra maani koni un tabaara a kum iba na taara mai. Baa un paami lenmaa anum a koina wuwuwung inaanga u ra maawa. Namur un waan urin ma un murmur iaau.”

23 Baa i walangoro a pirpir mi i tapunuk aakit, maa i tadaaru aakit. 24 Iesu i baboi ma i piri lenbi, “I dekdek aakit karom a kum tadaaru na taara kupi diat a ruk u ra mataanitu anun God! 25 I dekdek karom a kaamel kupi in ruk u ra maata na nil na ingingit, iaku i dekdek aakit karom a tadaaru na muaana kupi in ruk u ra mataanitu anun God.”

26 Baa diat walangoro a pirpir mi, diat wetiri lenbi, “Baa lenmaa, woi ma maa din walaauni?” 27 Iesu i baalu diat, “A utnaa baa a taara pain diat a pet laar paai, God in pet laar paai.”

28 Petero i piri taana naa, “Baboi, miaat aa waan ko ra numiaat kum utnaa raap, ma miaat murmur ui.” 29 Iesu i piri taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa te i waan ko ra nuna ruma, baa ko ra nuna tabuan, baa a kum tatena liklik, baa kon naana, baa tamaana, baa a kum natnatuna, kabina u ra mataanitu anun God, 30 u ra lalaaun main in paam akoto mongoro aakit ko ra taara ma ra utnaa ia waan paa koni. Ma u ra lalaaun namur din tabaarai ma ra lalaaun takum.”

A wetula pirpir anun Iesu u ra nuna minaat

(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34)

31 Iesu i ben ingen paa anuna 12 naat na wawer, ma i piri taan diat lenbi, “Baboi, mi daat waan unaanga Ierusalem, ma din paam ot paa a kum utnaa raap baa a kum propet diat aa timu taai u ra Natu ra Muaana. 32 Maa din taar taai karom diat baa wakir a taara Iudaia. Diat a tataur uni, diat a pir aakakai, diat a kamiai, diat a raapui, ma diat a aak dokoi. 33 Ma u ra wetula bung in lalaaun paat balet.” 34 A kum naat na wawer pa diat kaapa u ra kum utnaa raap mi. A kukuraaina i wawalipa kon diat, ma pa diat nunura aawa maa Iesu i pirpir uni.

Iesu i wababo paa a pula

(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52)

35 Baa Iesu i waan marawaai Ieriko, raa muaana a pula i kiki u ra papaara aakapi, i aaraaring utnaa. 36 Baa i walangoro a kor na taara diat waan waanwaan marawaai, i wetiri naa, “Aawa baa?” 37 Ma diat wapuai naa, “Iesu a te Naasaret mi i waan aakit daat.” 38 Ma i kulkulaai naa, “Iesu, Natun Dewid, un maari iaau.” 39 Ma diat baa diat muga diat turbaati naa koku i ge. Iaku i wewataai dekdek bakaai ma naa, “Natun Dewid, un maari iaau.” 40 Iesu i tur, ma i wetulaa baa din ben paai karomi. Ma baa ia waan marawaai karomi, i tiri naa, 41 “Aawa maa u nemi naa ang paami un ui?” I baalui naa, “Tadaaru, iaau nemi naa ang babo.” 42 Ma Iesu i piri taana, “Un babo! Anum nurnur ia walaangalaanga pa ui.” 43 I babo gagaa maut, i murmur Iesu, ma i pir walaawa paa God. Ma a taara raap kaai baa diat baboi, diat pir walaawa paa God.

Copyright information for `RAI