aLewi 12:8
bPin 13:2, 12

Luke 2

Maaria i buta Iesu

(Mt 1:18-25)

U ra kilaala maa, Kaaisaar Aaugusto i naagagoni kupi din timu a iaa ra taara u ra kum taamaan raap baa Rom i naagagon diat. Bi ia a mugaana pakaan baa di timu iaandi baa Kirinio i naagagon Siria. Ma a taara raap diat waan kup anundiat kum taamtaamaan mulu kupi din timu iaandiat.

Iosep kaai i waan ko ra taamaan Naasaret u ra papaar Gaalilaia kup a taamaan Betilem u ra papaar Iudaia. Betilem, a taamaan baa di buta Dewid iaai, maa Iosep ia ko ra wuna taara anun Dewid. I waan kupi din timu a iaana, ungaai ma ra iaan Maaria anuna pet webaat. Baa diaar waan Maaria ia kipbaala. Ma baa diaar ki irong Betilem, i ot a bung kupi Maaria in babuta uni, ma i buta paa a mugaana natuna, a naat muaana. Ma i pului ma ra kum maalu na naat, ma i wainep taai u ra wuwuwung na winangaan ara kum wewagua, kabina maa a ruma na ininep aagil ia teng paa kon ditul.

A wewapua u ra binabuta anun Iesu karom a kum tena baboura sip

Raa kum tena baboura sip diat baboura anundiat kum liur na sip u ra marum inaanga nabuaal marawaai u ra taamaan maa. Ma a aangelo anu ra Tadaaru i waan paat paa karom diat, ma ra minamaar anu ra Tadaaru i baarabaara lili diat, ma diat burut aakit. 10 A aangelo i piri taan diat naa, “Koku muaat burut. Muaat baboi, iaau waan paat karom muaat ma ra koina wewapua baa in wagaaia a taara raap. 11 Mari, u ra taamaan anun Dewid, di aa buta paa anumuaat Tena Walaaun, ia baa Kaarisito, a Tadaaru. 12 Ma muaat a babo kup a wakilang lenbi: A naat di pulu taai ma ra kum maalu na naat, ma di wainep taai ku u ra wuwuwung na winangaan ara kum wewagua.”

13 Pa i iwan ku ma a ngaala na kor na aangelo taanginaanga u ra maawa diat waan paat karom a aangelo maa, ma diat pir walaawa paa God lenbi,

14 “A pir walaawa karom God inaanga nate aakit,
ma a maalmaal u ra rakrakaan buaal raap karom diat
baa i gaaia un diat.”
15 Baa a kum aangelo diat aa waan kon diat unaanga nate u ra maawa, a kum tena baboura sip diat piri naa, “Mi ut daat a waan urong Betilem, daat a babo a utnaa mi ia waan paat, baa a Tadaaru ia wapua ta daat uni.”

16 Io diat waan gagaa, ma diat baat paa Maaria ma Iosep ma ra naat mangalon baa di wainep taai ku u ra wuwuwung na winangaan ara kum wewagua. 17 Baa diat babo a naat, diat pir waiaa a pirpir baa aangelo ia wapua ta diat uni u ra naat maa. 18 Ma diat raap baa diat walangoro a pirpir anu ra kum tena baboura sip, diat kakaian aakit uni. 19 Baa Maaria i walangoro a kum pirpir mi, i paam akotoi u ra in balaana ma i nuknuk aakit uni. 20 A kum tena baboura sip diat waan talili, diat wangaala paa God ma diat pir walaawa paai u ra kum utnaa diat walangoroi ma diat aa babo taai, welaar ma ra pirpir anu ra kum aangelo.

Di taar a iaan Iesu

21 Baa i 8 na bung anu ra naat, ma i ot kupi din poko kikili, di taar taa a iaana baa Iesu, welaar ma ra pirpir a aangelo ia pir taai baa Maaria pa i kipbaala utbaai.

Di taar taa Iesu karom a Tadaaru

22 Baa ia raap a kum bungbung na wagomgom anun Iosep ma Maaria, welaar ma ra Naagagon anun Moses, diaar waan unaanga Ierusalem kupi diaar a wetabaar ma “ruina buna baa ru baarmaan na kuwur,” a 

welaar ma ra pirpir na Naagagon anu ra Tadaaru. Io, diaar lo Iesu kaai unaanga Ierusalem, kupi diaar a taar taai taa ra Tadaaru, welaar ma di aa timu taai u ra Naagagon anu ra Tadaaru naa, “A kum mugaana naat muaana raap ma ra kum mugaana muaana na wewagua, din taar ta diat karom a Tadaaru.” b 

25 Raa muaana i ki inaanga Ierusalem a iaana Simion, a tena takado ma a tena urur kaai karom God. I kiki walaang kup a warwalaaun anu ra taara Israael, ma a Takado na Nion i ki uni. 26 A Takado na Nion ia wapuaana taai karomi naa pa in maat gagaa, in babo muga taa ut a Kaarisito anu ra Tadaaru. 27 A Takado na Nion i muga ruki u ra ruma na wetabaar. Baa i babo paa naadiaarwaana diaar waan paat ma ra naat Iesu kupi diaar a paam a wetabaar welaar ma di aa timu taai u ra kum Naagagon, 28 Simion i lo paa Iesu ma ra ru limaana. Ma i pir walaawa karom God lenbi,

29 “Tadaaru, mi un walaangalaanga wa iaau, anum tultul, kupi ang waan ma ra maalmaal,
welaar ut ma ra num pirpir.
30 Iaau aa babo taa anum warwalaaun ma ra mataang,
31 a warwalaaun, baa u aa waninaar paai namataa ra kum wuna taara raap.
32 A kaapa kup in wakaapakaapa anum aakapi karom diat baa wakir a taara Israael,
ma kupi a minamaar karom anum taara Israael.”
33 Tamaana ma naana diaar kakaian aakit u ra kum pirpir mi Simion i piri un Iesu. 34 Simion i pir wadaan diaar, ma i piri taan Maaria, naan Iesu, naa, “A naat mi God i pilak paai kupi mongoro na te Israael diat a wirua uni ma ra mongoro kaai diat a lalaaun uni, ma kupi a wakilang baa mongoro na taara diat a milikuaanai. 35 Baa diat a milikuaanai din wapuaana a kum ninunuk ko ra balaan mongoro na taara. Ma ui, a tapunuk baa un kariaanai in welaar ma in liwan na wineium baa in go anum lalaaun.”

36 Io, raa tabuan bulung, a propet, a iaana Aanaa, i waan paat karom ditul u ra pakaana bung maa. A tabuan mi a natun Paanuel, ko ra wuna taara Aaser. Ia takaana aakaka, ia 84 na kilaala anuna ma i walaa maku. Diaar taulaa paa ku 7 na kilaala ma namur anuna muaana i maat. A tabuan mi pa i waan paa ko ra ruma na wetabaar, i lotlotu u ra bungbung na mage ma u ra bungbung na marum, i laana wawel ma i laana aaraaring. Baa i waan paat karom ditul i waatung wakaak paa karom God, ma i wewapua u ra naat karom diat raap baa diat kiki walaanga paa a warwalaaun anun Ierusalem.

Ditul waan talili balet urong Naasaret

39 Baa Iosep ma Maaria diaar aa paam ot paa a kum utnaa raap welaar ma ra Naagagon anu ra Tadaaru, ditul waan talili balet urong Gaalilaia kup anundiat taamaan Naasaret. 40 Ma a naat i tawa ma i dekdek waanwaan, ma i teng ma ra manaana, ma ra maarmaari anun God i ki uni.

Iesu i ki u ra ruma na wetabaar

41 U ra kum kilakilaala raap tamaan Iesu ma naana diaar laana waan unaanga Ierusalem u ra lukaara na waan likaai. 42 Baa ia 12 kilaala anun Iesu, ditul waan unaanga Ierusalem kup a lukaara na waan likaai, welaar ut maa diat laana paami. 43 Baa a lukaara ia raap, diat waan talili balet, ma Iesu i ki okot ku inaanga Ierusalem, iaku tamaana ma naana pa diaar nunurai. 44 Diaar nuki naa diat weur ma ra taara. Baa ia raa bung u ra nundiat winawaan talili diaar turpaai kupi diaar a baat kup Iesu naa ra kum kakunditul, ma ra kum teptepaanditul.

45 Baa diaar gaana baatbaat taau kupi, diaar waan talili balet unaanga Ierusalem, ma diaar baat kupi manaanga. 46 Baa diaar aa baat paa tula bung, diaar babo baraata paa Iesu u ra ruma na wetabaar. I ki ungaai ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon, i walwalangoro diat, ma i tirtiri diat. 47 Ma diat raap baa diat walangoroi, diat kakaian u ra nuna manaana, ma u ra nuna kum binabaalu karom diat. 48 Baa diaar babo paai, diaar kakaian, ma naana i piri taana naa, “Natunglik, aawa kabina maa u paami lenmi un mir? Mir ma tamaam mir aa baat raap paa kup ui, ma mir ngaraa aakit un ui.” 49 Ma i piri taan diaar naa, “Aawa maa mur baatbaat kup iaau uni? Pa mur nunurai naa i takado kupi ang ki u ra ruma anun Tamaang?” 50 Iaku pa diaar kaapa u ra nuna pirpir.

51 Namur ditul waan talili urong Naasaret, ma i tartaraam karom diaar, ma naana i nuk akoto a kum utnaa raap mi. 52 Iesu i tawa waanwaan u ra panina ma u ra nuna manaana, ma i ngaala a gaaia anun God ma ra taara uni.

Copyright information for `RAI