aKele 118:22
cPin 3:6
dKele 110:1

Luke 20

A wetiri u ra naagagon baa Iesu i laana papaam mai

(Mt 21:23-27; Mk 11:27-33)

Raa bung baa Iesu i wer a taara u ra ruma na wetabaar, ma i warawaai ma ra Koina Wewapua, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon, ma a kum mukmuga diat waan karomi. Ma diat piri taana naa, “Un wapua miaat, woi na mangaana naagagon maa u paam a kum utnaa mai mi? Woi maa i taar taa a naagagon mi taam?” Iesu i baalu diat naa, “Iaau kaai ang tiri muaat ma raa wetiri. Muaat a wapua iaau. Taangawaai a baapitaaiso anun Ioaanes? Taanginaanga u ra maawa, baa ko ra taara ku?” Ma diat pirpir ino paa lenbi, “Baa daat a piri naa, ‘Taanginaanga u ra maawa,’ in baalu daat ku naa, ‘Io, i lawaai maa pa muaat nurnur uni?’ Iaku baa daat a piri naa, ‘Ko ra taara,’ a taara raap diat a duka doko daat, maa diat nurnur un Ioaanes naa ia a propet.” Io, diat baalui ku naa, “Pa miaat nunurai baa taangawaai.” Ma Iesu i piri taan diat naa, “Iaau kaai pang wapua muaat u ra naagagon iaau laana paam a kum utnaa mai mi.”

A pirpir welwelaar u ra taara na pinapaam u ra wanua na waain

(Mt 21:33-46; Mk 12:1-12)

Iesu i pir a pirpir welwelaar mi taa ra taara, “Raa muaana i maarut taa a wanua na waain, ma namur i taar taai kumun taan raa taara na pinapaam kupi diat a babourai, ma i waan kup raa taamaan ingen, ma i ki iwan paa matira. 10 Baa a kalaang ia ot kupi din git ungaai a waina waain, i tula wa raa tultul karom a taara na pinapaam, kup ta wai ra nuna pinapaam kupi anuna kaai. Ma a taara na pinapaam diat umi, ma diat tula talili biaa wai ku. 11 I tula wa balet raa tultul karom diat, ma diat umi balet ku, diat baana wawirwir taai, ma diat tula talili biaa wai ku. 12 Namur i tula wa balet a wetula tultul, ma diat um aakaka taai, ma diat lu ingen wai. 13 Ma a tamaa ra wanua na waain i piri naa, ‘Aawa ma duk maa ang paami? Ang tula wa natunglik, a naat na wakwakaak, naapi diat a urur duk uni.’ 14 Iaku baa a taara na pinapaam diat babo paai, diat pirpir ungaai paa naa, ‘Ia ma baa in kiaana tamaana, bari ma ia i waan urin. Muaat iaap, daat a aak dokoi, kupi anundaat ma a wanua na waain.’ 15 Io, diat ong apari wai ko ra wanua na waain, ma diat aak doko wai.

“Aawa maa a tamaa ra wanua na waain maa in paami un diat?
16 In waan paat ma in aak doko wa a taara na pinapaam, ma in taar taa a wanua na waain karom ta taara ingen.” Baa diat walangoro a pirpir mi, diat piri naa, “Painte maut!” 17 Ma Iesu i babo diat, ma i piri naa, “Aawa maa a kukuraai ra pirpir mi di aa timu taai u ra Buk Taabu?

‘Ina waat baa a kum tena paam ruma diat pilak wai,
ia ut maa ina ngaatngaat na waat baa di paam a ruma mai.’ a 
18 Diat raap baa diat puka taau u ra ina waat mi, diat a taginagina, ma te baa ina waat mi in puka dadaaun paai, in taginagina welaar ma ra kabu.”

19 A kum tena wawer u ra kum Naagagon ma a kum ngaala na tena wetabaar karom God diat baat kup ta aakapi kup diat a paam akoto paa Iesu u ra pakaana bung maa, kabina maa diat nunurai naa i pir ku a pirpir welwelaar mi un diat. Iaku maa diat burutaana a taara.

A wetiri u ra tatakom

(Mt 22:15-22; Mk 12:13-17)

20 A kum tena wawer u ra kum Naagagon ma a kum ngaala na tena wetabaar karom God diat babo ururai, ma diat tula wa a kum tena wawagu ma diat warwaruga naa diat a kum dowot na taara. Ma diat ki na wawagu kup ta pirpir baa in pir taai baa diat a takunai mai, kupi diat a taar taai u ra naagagon ma u ra dekdek i ra mukmuga ko ra mataanitu Rom. 21 Ma diat piri naa, “Tena Wawer, miaat nunurai naa i takado anum pirpir ma anum wawer. I welaar raap ku karom a taara raap, ma u wer mulu diat u ra aakapi anun God ma ra lingtatuna. 22 Lelawaai, i takado kupi din taar a tatakom karom a Kaaisaar
(20:22) Kaaisaar ia a ngaala na mukmuga u ra mataanitu Rom ma i naagagon kaai a taara Israael.
baa pate?”
23 Iesu ia nunura wa nundiat warwaruga, ma i piri taan diat naa, 24 “Muaat a waiaa iaau un ta maani. A malalar ma ra timtimu mi uni anun woi?” Ma diat baalui naa, “Anu ra Kaaisaar.” 25 Ma i piri taan diat, “A utnaa baa anu ra Kaaisaar muaat a taari karom a Kaaisaar, ma ra utnaa baa anun God muaat a taari kaai karom God.” 26 Ma pa diat wagu laar paai namataa ra taara ma ra pirpir maa. Diat kakaian u ra nuna pirpir na binabaalu, ma diat ki wowowon taau maku.

A wetiri u ra lalaaun balet ko ra minaat

(Mt 22:23-33; Mk 12:18-27)

27 Raa kum Saadukaaio, baa diat weoro ku naa pa ta lalaaun balet ko ra minaat, diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, 28 “Tena Wawer, Moses i timu taai taan daat lenbi, baa ta muaana in maat paa ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar, io, tenalik in ben paai ma in taulaa mai, kupi in wangaala taa ta kum naat liklik u ra iaan tenalik baa ia maat. 29 Io, raa naadiwaaina, 7 na muaana raap ku. A mugaana i taulaa, ma i maat ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar. 30 Ma a weru tenalik bulung i taulaa ma ra tabuan maa, ma ia bulung i maat ku ko ra tabuan maa. 31 Namur a wetuldi bulung. Lenmaa karom 7 diat raap. Diat taulaa paa mai, ma diat maat raap ku, iaku a tabuan maa pa i buta taa ta naat un diat. 32 Ma a tabuan i maat namur taan diat raap. 33 Io, u ra lalaaun balet ko ra minaat, anun woi na paan diat mulu a tabuan maa? Maa 7 diat raap diat aa taulaa paa mai.”

34 Iesu i piri taan diat naa, “A taara ko ra kum kilaala mi diat tautaulaa, 35 iaku a taara baa diat takado kupi diat a tur balet ko ra minaat, ma diat a lalaaun u ra lalaaun namur, pa diat a taulaa balet. 36 Ma pa diat a maat balet, maa diat welaar maku ma ra kum aangelo. Diat a kum natun God, maa diat aa lalaaun paat ko ra minaat. 37 Baa a Buk Taabu i pirpir u ra in diwaai baa i kupkup, Moses i waiaai naa a kum minaat diat lalaaun balet, maa i waatung a Tadaaru naa, ‘A God anun Aabaraam, a God anun Aaisaak ma a God anun Iaakob.’ c 

38 God wakir a God anu ra kum minaat, a God anu ra kum lalaaunina ut, maa diat raap diat lalaaun karomi.” 39 Ma raa kum tena wawer u ra kum Naagagon diat piri naa, “Tena Wawer, anum pirpir i koina aakit.” 40 Ma pa diat waan balet ma karomi ma ta wetiri, kabina diat burut.

Kaarisito a Tadaaru anun Dewid

(Mt 22:41-46; Mk 12:35-37)

41 Iesu i piri taan diat, “I lawaai maa di piri naa Kaarisito in waan paat ko ra wuna taara anun Dewid? 42 Maa Dewid ut i piri u ra Kum Kelekele u ra Buk Taabu lenbi,

‘A Tadaaru i piri karom anung Tadaaru,
“Un ki u ra papaara ot na limaang
43 tuk baa ang uwia paa anum kum ebaar
kupi diat a ki natudaangi ra num naagagon.” ’ d 
44 Dewid i waatung Kaarisito naa anuna Tadaaru. Baa lenmaa, io, diaar tamaana lelawaai?”

Iesu i watumaarang a taara u ra mangamangaan anu ra kum tena wawer u ra kum Naagagon

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lk 11:37-54)

45 Baa a taara raap diat walangoro Iesu, i piri taa ra nuna kum naat na wawer lenbi, 46 “Muaat a baboura muaat ko ra kum tena wawer u ra kum Naagagon. Diat nemi kupi diat a waanwaan ma ra kum kokoina maalu aakit, ma diat nemi naa a taara diat a taar a ngaala na urur karom diat u ra kum taamaan na winawaan ungaai. Ma diat nem a kinkini namuga u ra kum ruma na lotu, ma ra kinkini na tadaaru namuga u ra kum balaan. 47 Diat waraap a wuwuwung anu ra kum walaa na tabuan, ma diat paam a kum iokaana aaraaring kupi a taara diat a babo diat. In ngaala aakit a naagagon na binabaalu anun God karom diat.”

Copyright information for `RAI