Luke 21

A wetabaar anu ra walaa na tabuan

(Mk 12:41-44)

Baa Iesu i ki u ra ruma na wetabaar, i babo takado, ma i babo a kum tadaaru diat ongong taa anundiat wetabaar u ra wuwuwung na maani. Ma i babo paa kaai raa walaa na tabuan, baa i iba, i ong taa ku ru toiaa. Ma Iesu i piri naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a walaa na tabuan mi ia taar taa a ngaala na maani taan diat raap baa diat ong taa anundiat maani u ra wuwuwung na maani. Diat taar taa ku a ibaana ko ra nundiat kum maani, ma a walaa na tabuan mi, i iba, iaku ia taar araap wa aawa baa in topaa anuna kini.”

A kum wakilang i ra tintinip na bung

(Mt 24:1-14; Mk 13:1-13)

Raa kum naat na wawer diat piri u ra ruma na wetabaar naa di aa wamong taai ma ra kum koina waat ma ra kum wetabaar baa di taar taai karom God. Ma Iesu i piri naa, “A kum utnaa mi baa muaat bababo diat, a bung in waan paat namur baa pa ta ruina waat ma diaar a inep ungaai, din reng ginagina raap wa diat.”

Diat tiri Iesu naa, “Tena Wawer, unaangaian ma a kum utnaa mi in waan paat? Ma aawa a wakilang i ra kum utnaa mi baa i marawaai kupi diat a waan paat?” I baalu diat naa, “Muaat a baboura muaat, kaduk din waruga pa muaat. Maa mongoro diat a waan paat ma ra iaang, diat a piri naa, ‘Iaau maa Kaarisito,’ baa lenbi, ‘A pakaana bung ia marawaai.’ Koku muaat murmur diat. Baa muaat a walangoro a kum wineium ma ra kum purpuruan, koku muaat burut, maa a kum utnaa mi diat a waan paat muga, iaku a tintinip na bung pa in waan paat utbaai.”

10 Iesu i piri taan diat naa, “Raa wuna taara in tur na wineium kup raa wuna taara, ma raa mataanitu in tur na wineium kup raa mataanitu. 11 A kum ngaala na guria, ma ra kum minolo ma ra kum mangaana dekdek na malaapaang u ra kum taamtaamaan, ma a kum mangaana utnaa baa in waburut a taara, ma ra kum ngaala na wakilang taanginaanga u ra baakut, diat a waan paat.

12 “Namuga baa a kum utnaa mi pa diat waan paat utbaai, din aal pa muaat, din wakadik muaat, ma din aal muaat u ra kum ruma na lotu kup a naagagon ma din waruk muaat u ra kum ruma na karabus. Ma din aal pa muaat kup a naagagon namuga naa ra kum king, ma ra kum ngaala na mukmuga, kabina u ra iaang. 13 A koina pakaana bung maa kupi muaat a wewapua kaapa un iaau karom diat. 14 Namuga taana, koku muaat ngaraa baa aawa maa muaat a baalu ta kum wetakun mai. 15 Maa iaau ut, ang wanuk taa a pirpir ma ra manaana kaai u ra nuknukimuaat, baa anumuaat kum ebaar raap pa diat a baalu laar paai, ma pa diat a weoro wai. 16 A kum tamtamaamuaat ma ra kum nanaamuaat, a kum tateimuaat, a kum kakumuaat, ma ra kum teptepaamuaat, diat a mulaaot wa muaat kupi din aak doko ta taara kon muaat. 17 A taara raap diat a milikuaana muaat kabina u ra iaang. 18 Iaku pain tina weu na lorimuaat in raara. 19 Anumuaat tinur dekdek in walaaun muaat.

Iesu i piri naa din kamaar wa Ierusalem

(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)

20 “Baa muaat babo a kor na taara na wineium diat tur lili paa Ierusalem, muaat a nunurai naa ia marawaai baa din kamaar wai. 21 Io, diat baa diat ki u ra papaar Iudaia, diat a kalaa ino unaanga u ra kum taangaai, ma diat baa diat ki u ra taamaan Ierusalem diat a pari, ma diat baa diat ki nabuaal koku balet ma diat ruk. 22 Maa a pakaana bung maa, ia a pakaana bung na babaalu kupi din paam ot paa a kum utnaa raap baa di aa timu taai u ra Buk Taabu. 23 U ra pakaana bung maa in aaka aakit karom a kum kipbaala, ma karom diat kaai baa diat wangaau a kum naat. A ngaala na kinadik in waan paat u ra taamaan Israael, ma a kaankaan anun God in manong a taara mi. 24 Ta taara din aak doko diat ma ra liwan na wineium, ma ta taara din ben pa diat kupi diat a ki na karabus u ra kum taamtaamaan raap. Ma diat baa wakir a taara Iudaia diat a paa dadaaun Ierusalem ma in tuk taau ut u ra bung baa God ia naagagon taai baa anundiat niuwia in raap uni.

Natu ra Muaana in waan paat

(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)

25 “A kum wakilang inaanga u ra in mataana mage, ma u ra kalaang, ma u ra kum naangnaang in waan paat. Ma min napia a wunwuna taara diat a aaka ma ra bunurut ma ra kum purpuruan na ninunuk u ra karangaap i ra top ma ra ungaina. 26 A taara diat a maatmaat taau ma ra bunurut kabina u ra kum utnaa baa in um a rakrakaan buaal, maa a kum utnaa inaanga nate u ra baakut diat a dadader. 27 U ra bung maa diat a babo Natu ra Muaana in waan paat u ra pakaana baakut, ma ra dekdek ma ra ngaala na minamaar. 28 Baa a kum utnaa mi in turpaai kupi in waan paat, muaat a tur, ma muaat a tataada, maa a bung baa God in walaaun pa muaat uni ia marawaai.”

A pirpir welwelaar u ra in diwaai na fig

(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)

29 Iesu i pir a pirpir welwelaar mi taan diat lenbi, “Muaat nunura ut in diwaai na fig ma ra kum diwaai raap. 30 Baa muaat babo a dondono indiat i kiok paat, muaat nunurai naa a kum kalaang na wuwan ia marawaai. 31 Lenkaai maa, baa muaat babo a kum utnaa baa iaau pirpir taau uni in waan paat, muaat a nunurai naa a mataanitu anun God ia marawaai. 32 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a kum utnaa raap mi in waan paat baa a taaun taara mi diat lalaaun utbaai. 33 A maawa ma ra rakrakaan buaal diaar a panaai, iaku maa anung kum pirpir pa in panaai.

Muaat a baboura muaat

34 “Muaat a baboura muaat, kaduk muaat a balbalaan ma ra paam lukaara ma ra ininim, ma ra nginaraa u ra kum utnaa u ra lalaaun main napia, ma a bung maa in waan paat kakaian karom muaat welaar ma ra ina kun. 35 Maa in waan paat karom a taara raap u ra rakrakaan buaal. 36 Muaat a baboura muaat u ra kum bungbung raap, muaat a aaraaring kupi muaat a dekdek kupi muaat a aalaap ko ra kum utnaa mi baa marawaai diat a waan paat, ma muaat a aaraaring kaai kupi muaat a pet laar paai baa muaat a tur namataa ra Natu ra Muaana.”

37 Ma Iesu i wer a taara u ra ruma na wetabaar a bungbung raap, ma u ra kum bung na marum i pari, ma i ki u ra taangaai, a iaana Oliwa. 38 Ma u ra kum bungbung na malaana kinalik, a taara raap diat waan karomi u ra ruma na wetabaar kupi diat a walangoroi.

Copyright information for `RAI