bOs 10:8

Luke 23

Iesu i tur u ra naagagon namuga taan Pilaato

(Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Io 18:28-38)

A taara na kiwung raap diat tur, ma diat ben paa Iesu karom Pilaato. Ma diat turpaai kupi diat a takunai lenbi, “Miaat babo baraata a muaana mi i ben araara anumiaat taara, i turbaat miaat baa koku miaat taar a tatakom karom a Kaaisaar, ma i piri kaai naa ia a Kaarisito baa God i tula wai urin, baa in king.” Pilaato i tiri naa, “Ui maa a King anu ra taara Iudaia?” Ma Iesu i baalui naa, “Ma raa ut ia u aa piri.” Pilaato i piri taa ra kum ngaala na tena wetabaar karom God ma a kor na taara naa, “Pa iaau tiri baraata ta mangamangaan a muaana mi i raara uni, u ra kum utnaa baa muaat takunai mai.” Ma diat worwor ku, diat piri naa, “I wapurpuruan a taara ma ra nuna wawer u ra papaar Iudaia raap. I turpaai inaanga Gaalilaia ma i tuk min.”

Iesu i tur u ra naagagon namuga taan Erodes

Baa Pilaato i walangoroi, i tiri diat un Iesu naa, “Ia a te Gaalilaia?” Baa ia nunurai naa Iesu taanginaanga u ra papaar Gaalilaia baa Erodes i naagagoni, i tula wai karomi. U ra bung maa Erodes kaai i ki Ierusalem.

Baa Erodes i babo paa Iesu, i gaaia aakit, maa taanga namuga utbaai i nemi kupi in baboi, kabina maa ia walangoro taa a pirpir uni ma i nemi kupi in babo ta utnaa na kakaian baa in paami. Ma Erodes i tiri Iesu ma ra mongoro na wetiri, iaku Iesu pa i baalui. 10 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon kuraa diat tur matira, diat takuna adekdek Iesu. 11 Erodes ma ra nuna taara na wineium diat papaam na tinataur uni, diat nangonoi, diat wamong taai ma ra in koina maalu aakit, ma diat tula wai balet karom Pilaato. 12 Namuga Erodes ma Pilaato diaar ebaar, iaku u ra bung maa diaar wemaraam maraagaam.

Diat naagagon Iesu kupi in maat

(Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Io 18:39-19:16)

13 Pilaato i wataa ungaai paa a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma a kum mukmuga, ma ra taara, 14 ma i piri taan diat, “Muaat aa ben taa a muaana mi karom iaau, welaar ma raa baa i ben araara a taara. Ma mi iaau aa tiri taai namataamuaat, ma pa iaau tiri baraata paa ta mangamangaan a muaana mi i raara uni u ra kum utnaa baa muaat takunai mai. 15 Ma Erodes kaai pa i baat paa ta mangamangaan koni, io, i tula wai balet ku karom daat. Baboi, pa i paam taa ta utnaa baa kupi in wirua uni. 16 Io, ang raapu tataai ku, ma ang palaa wai.”
(23:16-17) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Un raaraa lukaara na waan likaai, Pilaato i laana palaa wa raa muaana ko ra karabus karom a taara.


18 Ma a taara raap diat baalui ma ra ngaala na ingaandiat lenbi, “A muaana mi in wirua, ma un palaa taa Baaraabaas karom miaat.” 19 Baaraabaas ia raa muaana baa di waruk taai u ra ruma na karabus kabina maa i weium ma ra mataanitu u ra taamaan Ierusalem, ma i laana aak doko taara kaai. 20 Pilaato i nemi ut naa in palaa wa Iesu, io i tiri diat balet. 21 Iaku diat ge dekdek ku ma ra pirpir naa, “Aak waati u ra bolo! Aak waati u ra bolo!” 22 Ma i wetula pakaan i tiri diat lenbi, “Aawa kabina? Woi na aakaina utnaa maa ia paam taai? Pa iaau tiri baraata paa ta aakaina mangamangaan baa kupi in wirua uni. Io, ang raapu tataai ku, ma ang palaa wai.” 23 Iaku diat worwor ma ra ngaala na ingaandiat kupi din aak waati maku u ra bolo. Ma diat wowo paai ut. 24 Io, Pilaato i naagagoni maku kupi din paami welaar ma ra nundiat nemnem. 25 Ma i palaa wa Baaraabaas baa i ki u ra ruma na karabus u ra wineium ma ra aak doko taara, ia baa diat aaring kupi. Io, i taar taa Iesu taa ra kum tena wineium welaar ma ra nemnem anu ra taara.

Di aak waat Iesu u ra bolo

(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Io 19:17-27)

26 Baa diat ben paa Iesu kupi diat a aak waati u ra bolo, diat aal paa raa te Kirene, a iaana Simon, baa i waan kon raa taamaan kupi in waan unaanga Ierusalem. Ma diat lo taa a bolo nate uni, kupi in lo murmur Iesu mai.

27 A ngaala na kor na taara ma in tabuan kaai, baa diat tapunuk ma diat luani diat murmuri. 28 Iesu i tur tapuku karom diat, ma i piri, “A kum tabuan Ierusalem, koku muaat luan iaau, muaat a luan muaat ut ma ra kum natnatumuaat. 29 Maa a bung na kinadik in waan paat baa a taara diat a piri lenbi, ‘A kum bi na tabuan, baa pa diat babuta ma pa diat wangaau naat, diat daan.’ 30 Ma

‘diat a piri karom a kum taangaai, “Muaat a puka taau un miaat!”
ma karom a kum tiltil, “Muaat a burung baat miaat!” ’ b 
31 Baa diat a paam a kum utnaa mi baa in diwaai i lalaaun utbaai, aawa diat a paami baa in diwaai ia maraang?”

32 Ma raa rudi kaai, a ru aakaina muaana, di ben ungaai diaar ma Iesu kupi ditul a wirua ungaai.

33 Baa diat waan paat u ra wanua di waatungi ma “A Lor,” diat aak waat Iesu u ra bolo matira, ma raa ru aakaina muaana kaai, raa u ra papaara ot, ma raa u ra papaara maira. 34 Ma Iesu i piri lenbi, “Tamaang, una wa anundiat aakaina mangamangaan, maa pa diat nunura aawa mi diat paami.” Ma diat pilaai laaki kup woi kon diat in lo paa raaraaina maalu ko ra nuna kum maalu.

35 A taara diat turtur ma diat bababoi, ma a kum mukmuga diat tataur un Iesu, diat piri naa, “I walaaun paa a taara ingen. Baa ia a Kaarisito anun God, anuna naat na pipilak, i koina baa in walaaun paa ia ut.” 36 Ma a kum tena wineium kaai diat tataur uni. Diat waan karomi, diat taar taa a waain baa i matitir taana, ma diat piri, 37 “Baa ui a king anu ra taara Iudaia, mi un walaaun pa ui ma.” 38 Di timu taa utkaai a timtimu nate u ra bolo lenbi,

BI IA A KING ANU RA TAARA IUDAIA.”

39 Raa ko ra ru aakaina muaana baa di wakete ungaai ta ditul ma Iesu, i pir abulbul Iesu naa, “Baa ui Kaarisito, un walaaun pa datul!” 40 Ma raa paan diaar i kaankaan karomi, ma i piri naa, “Lelawaai, ui pa u burut karom God? Maa ui kaai datul raap datul kariaana raa mangaana kinadik ku. 41 I takado ut un daar, maa di baalu anundaar mangamangaan. Iaku a muaana mi pa i paam ta aakaina mangamangaan.” 42 Ma i piri taan Iesu, “Iesu, nuk pa iaau, baa un ruk u ra num mataanitu.” 43 Ma i baalui naa, “Iaau pir a lingtatuna taam, mi ut un ki karom iaau u ra Paradaaiso.”

Iesu i maat

(Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Io 19:28-30)

44 Baa i 12 pakaana bung u ra mage, a buaal raap i baboto tuk un tuluina pakaana bung u ra maluraap, 45 maa in mataana mage pa i babo. Ma ina maalu na babaat kutu naruma u ra ruma na wetabaar i tarabaat naliwan kup ru pakaan. 46 Ma Iesu i kulkulaai dekdek lenbi, “Tamaang iaau taar taa a niong u ra ru limaam.” Baa ia pir taai lenmi, i ung wa anuna lalaaun. 47 Baa a mukmuga anu ra kum tena wineium i babo a utnaa mi, i pir walaawa paa God lenbi, “I lingtatuna aakit, a muaana mi a tena takado.” 48 A kor na taara baa kuraa diat tur ungaai kupi diat a babo a utnaa mi, baa diat baboi, diat raapraapu a kum raprabondiat ma ra tapunuk ma diat waan talili. 49 Iaku a kum teptepaan Iesu, ma ra in tabuan baa diat murmuri taangirong Gaalilaia, diat tur welwelik taau ut, ma diat babo a kum utnaa mi.

Di wainep Iesu u ra babaang na minaat

(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Io 19:38-42)

50 Raa muaana, a iaana Iosep, a te Aarimaatia. Aarimaatia a taamaan u ra papaar Iudaia. Iosep ia raa koina muaana, ma a tena takado, ma i kiki walaang kup a mataanitu anun God. Ia raa ko ra taara na kiwung, iaku pa i mulaaot ungaai ma diat u ra nundiat naagagon ma u ra utnaa baa diat paami. 52 I waan karom Pilaato ma i aaring paa a minaatin Iesu koni. 53 I lo pari paai, i pulu paai ma ra ina koina maalu, ma i wainep taai u ra babaang na minaat baa di aa kil taai u ra papaara waat, ma pa di wainep taa utbaai ta minaat uni. 54 A bung maa a bung na waninaar, ma marawaai ma a Bung Saabaat in turpaai.

55 Ma in tabuan baa diat weur ma Iesu taangirong Gaalilaia, diat murmur Iosep, ma diat babo taa a babaang na minaat ma ra mangaana wawainep baa di paami u ra minaatin Iesu. 56 Ma diat waan talili balet, ma diat waninaar paa a kum utnaa baa i aangawian wakwakaak ma ra wel na mangingi kaai. Ma u ra Bung Saabaat, diat ngo welaar ut ma ra naagagon.

Copyright information for `RAI