Luke 24

Iesu i tur balet ko ra minaat

(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Io 20:1-10)

Baa i malaana kinalik u ra mugaana bung u ra wik, in tabuan diat waan kup a babaang na minaat, ma diat lo a kum utnaa baa i aangawian baa diat aa waninaar paai. Ma diat baboi baa di aa tul ingen wa ina waat ko ra mataa ra babaang na minaat. Diat ruk, iaku pa diat babo ma a minaat i ra Tadaaru Iesu. Baa i laklagon a nuknukindiat uni, raa ru muaana, anundiaar maalu i baarabaara aakit, diaar waan paat kakaian karom diat. Diat burut ma diat walipa a mataandiat unapia. Diaar piri taan diat, “I lawaai maa muaat baat kup a lalaaunina min naa ra kum minaat? Pa i ki ma min, ia lalaaun balet. Muaat a nuk paa a pirpir baa ia pir taai taa muaat baa i ki utbaai irong Gaalilaia. I pir taai naa, ‘Din taar taa Natu ra Muaana u ra limaa ra aakaina taara, ma din aak waati u ra bolo, ma u ra wetula bung in lalaaun balet.’” Ma in tabuan maa diat nuk paa a pirpir anun Iesu.

Baa diat waan talili ko ra babaang na minaat, diat wewapua u ra kum utnaa raap mi karom a 11 naat na wawer ma karom diat raap kaai baa diat laana murmur Iesu. 10 In tabuan baa diat wapua a kum aapostolo u ra kum utnaa mi, bari diat: Maaria Maagdalene, Ioaana, ma Maaria naan Iaakobo, ma raa kum tabuan kaai baa diat weur ma ditul. 11 Iaku a kum aapostolo diat walangoro a pirpir anu ra in tabuan welaar ma ra pirpir biaa ku, ma pa diat nurnur un diat. [ 12 Iaku Petero i tur, i welulu kup a babaang na minaat. I pun pari, ma i waawet ma i babo a kum maalu maku, diat inep ingen taau. Ma i waan talili balet, ma i nuknuk aakit u ra utnaa mi i waan paat.]
(24:12) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Lukaa pa i timu a rina 12. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.


A winawaan urong Emaaus

(Mk 16:12-13)

13 Io, u ra bung ut maa, rudi kon diat baa diat laana murmur Iesu, diaar waan kup a taamaan a iaana Emaaus. I welwelik, welaar ma 11 kilomita taanginaanga Ierusalem. 14 Baa diaar waan waanwaan diaar pirpir u ra kum utnaa mi ia waan paat. 15 Baa diaar pipipir, ma diaar tiri wetwetalaai diaar, Iesu ut i waan paat karom diaar, ma ditul weur. 16 Iaku maa raa utnaa i pulu baat paa mataandiaar ma pa diaar babo lele paai.

17 Iesu i tiri diaar, “Aawa mi mur pirpir waanwaan uni u ra numur winawaan?” Diaar tur taau ku ma diaar babo na tapunuk. 18 Ma raa kon diaar a iaana Kileopaas, i tiri naa, “Ui maku duk raa maa u ki inaanga Ierusalem, ma pa u nunura a kum utnaa di paami inaanga u ra kum bungbung mi?” 19 Ma i tiri diaar, “A kum utnaa na aawa?” Ma diaar baalui naa, “A kum utnaa un Iesu a te Naasaret, a dekdek na propet aakit u ra nuna kum pinapaam, ma u ra nuna pirpir kaai, u ra mataan God ma ra taara raap. 20 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma anundaat kum mukmuga diat taar taai u ra naagagon kupi in maat, ma di aak waati u ra bolo. 21 Miaat nurnur uni naa ia maa in walaangalaanga Israael. Ma mi, i wetula bung baat a kum utnaa baa diat paami. 22 Bari kaai ia, raa kum tabuan kon miaat, diat wakaian miaat. Baa diat kalaa kabot kup a babaang na minaat, 23 diat gaana bababo taau kup a minaatina. Ma baa diat waan talili, diat piri naa diat babo taa raa ru aangelo u ra binabo, ma diaar wapua diat naa ia lalaaun balet. 24 Namur raa taara kaai kon miaat, diat waan paa u ra babaang na minaat, ma diat babo taa a utnaa baa in tabuan diat wewapua uni, iaku maa pa diat babo Iesu.”

25 Ma Iesu i piri taan diaar, “Muaat longlong utbaai, pa muaat nurnur gagaa u ra kum utnaa a kum propet diat aa pir taai. 26 Diat piri naa Kaarisito in kariaana a kum ngunungut mi, ma namur in ruk u ra nuna minamaar.” 27 Turpaai u ra kum buk anun Moses ma ra kum propet, Iesu i papalaa karom diaar u ra kum utnaa raap di aa timu taai un ia ut u ra Buk Taabu. 28 Baa ditul waan marawaai kup a taamaan baa diaar waan kupi, Iesu i walaari kupi in waan aakit ku. 29 Ma diaar turbaati, diaar piri naa, “Un ki karom mir, maa ia maluraap, in mage i pot na lop ma.” Io, ditul ruk ma i ki karom diaar.

30 Baa ditul ki na winangaan, Iesu i lo paa a bred, i waatung wakaak paa uni, i bik paai, ma i tabaara diaar mai. 31 Io, i tapalaa a mataandiaar, ma diaar babo lele paai maraagaam, ma i panaai paa maut kon diaar. 32 Ma diaar pirpir wetwetalaai karom diaar lenbi, “I lingtatuna ut, a balaandaar i wuwan ma ra gaaia baa i pirpir karom daar baa datul waan u ra aakapi, ma baa i palaa taa a pirpir na Buk Taabu taan daar.”

33 U ra pakaana bung ut maa, diaar tur ma diaar waan talili gagaa balet unaanga Ierusalem, ma diaar waan karom a 11 naat na wawer ma raa taara kaai baa diat ki ungaai. 34 Diat piri naa, “A lingtatuna ut! A Tadaaru ia lalaaun balet, ma ia tur paat paa karom Simon.” 35 Ma diaar wewapua u ra kum utnaa i waan paat karom diaar u ra aakapi, ma u ra nundiaar binabo lele uni baa i bik a bred.

Iesu i waan paat karom anuna kum naat na wawer

(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Io 20:19-23; Aap 1:6-8)

36 Baa diaar pirpir utbaai u ra kum utnaa mi, Iesu ut i tur naliwan taan diat, [ma i piri naa, “A maalmaal karom muaat!”]
(24:36) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Lukaa pa i timu a kum pirpir baa i ki naliwan u ra ru wakilang [ ]. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
37 Diat burut aakit ma diat ururian uni, diat nuki naa a nion ku maa diat baboi. 38 Ma i piri taan diat, “I lawaai maa muaat burut? Ma i lawaai maa muaat aalawur nuknuk? 39 Muaat babo a ru limaang ma a ru kaking. Iaau mulu ut mi. Muaat a paam iaau, ma muaat a babo iaau. A nion pa ta panina, ma pa ta urina kaai. Iaku muaat baboi naa iaau a paning ut ma ra uring utkaai.” [ 40 Baa ia pir taai lenmi, i waiaa taa a ru limaana ma ra ru kakina taan diat.]
(24:40) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Lukaa pa i timu a rina 40. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
41 Diat gaaia ma diat kakaian, iaku maa pa diat nurnur utbaai. Ma i tiri diat naa, “Pa ta utnaa kuri baa kupi ang aani?” 42 Ma diat tabaarai ma ra lik ian baa di aa tun taai. 43 Ma i rakaan paai, ma i aani namataandiat.

44 Ma i piri taan diat, “Baa iaau ki utbaai karom muaat, iaau aa pir taa a kum pirpir mi karom muaat naa: A kum utnaa raap baa di aa timu taai un iaau, u ra kum Naagagon anun Moses, u ra pirpir anu ra kum propet ma u ra Kum Kelekele anun Dewid din paam ot raap paai.” 45 Io, Iesu i wakaapa a nuknukindiat kupi diat a manaana u ra Buk Taabu. 46 I piri taan diat naa, “Di aa timu taai lenbi, Kaarisito in wirua, ma u ra wetula bung in lalaaun balet ko ra minaat, 47 ma din warawaai u ra iaana karom a kum wunwuna taara raap turpaai inaanga Ierusalem. Din warawaai karom diat naa diat a nukpuku ma God in una wa anundiat kum aakaina mangamangaan. 48 Muaat a kum tena wewapua u ra kum utnaa mi muaat aa babo taai. 49 Baboi, ang tula wa a utnaa baa Tamaang ia weweliman taau uni karom muaat. Muaat a ki ut min u ra taamaan mi, tuk baa din wamong ta muaat ma ra dekdek taanginaanga nate.”

Iesu i waan tato unaanga u ra maawa

(Mk 16:19-20; Aap 1:9-11)

50 Namur i ben apari pa diat ko ra taamaan Ierusalem ma baa diat waan paat un raa wanua marawaai Betaania, i tulaa kado a ru limaana, ma i pir wadaan diat. 51 Baa i pir wadaan diat utbaai, i waan kon diat, ma God i lo tato paai unaanga u ra maawa. 52 [Diat lotu karomi],
(24:52) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Lukaa pa i timu a pirpir “Diat lotu karomi”. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
ma diat waan talili balet unaanga Ierusalem ma ra ngaala na gaaia.
53 Ma diat kiki u ra ruma na wetabaar, diat pir walaawa paa God.

Copyright information for `RAI