aAais 40:3-5

Luke 3

Ioaanes a Tena Baapitaaiso i warawaai

(Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Io 1:19-28)

Baa i wenoina ma lima na kilaala na naagagon anun Kaaisaar Tiberio, Pontio Pilaato a ngaala na mukmuga i naagagon u ra papaar Iudaia, ma Erodes i mukmuga u ra papaar Gaalilaia, ma tenalik Pilipo i mukmuga u ra ru papaar Ituraaia ma Traakoniti, ma Lisaanio i mukmuga u ra papaar Aabilene ma Aanaas ma Kaaiapaas diaar lo a pinapaam na mukmuga na tena wetabaar karom God. U ra kilaala maa a pirpir anun God i waan paat karom Ioaanes, natun Saakaria baa i ki inaanga u ra bil na wanua. Ma i waan u ra kum wanua raap marawaai u ra daanim Ioridaan, i warawaai naa a taara diat a nukpuku ma din baapitaaiso diat, ma God in una wa anundiat kum aakaina mangamangaan. Welaar ma di aa timu taai u ra buk anu ra propet Aaisaia naa,

“In ingaan raa i wewataai u ra bil na wanua lenbi,
‘Muaat a paam aara aakapi anu ra Tadaaru,
muaat a paam kado anuna kum aakapi.
A kum maale raap din punang diat
ma a kum tiltil raap ma ra kum taangaai din kil kado diat.
A kum aakapi baa i pagol din wakadoi,
ma a kum wanua i tungtung, din punang kadoi.
Ma a taara raap diat a babo a warwalaaun anun God.’” a 
A kor na taara diat waan paat karom Ioaanes kupi in baapitaaiso diat. Ma i piri taan diat naa, “Aai, muaat a kum natu ra kum wui! Woi maa i piri naa muaat a kalaa ino ko ra naagagon na binabaalu anun God baa in waan paat? Muaat a paam a kum utnaa baa in wapuaanai naa muaat aa nukpuku. Ma koku muaat nuki naa God pa in naagagon muaat maa kabina muaat a wuna taara anun Aabaraam. Iaau piri taa muaat naa, God i pet laar paai kupi in paam apaat paa a wuna taara anun Aabaraam ko ra kum waat bi. Di aa ung taa a naawa naa ra kum kapkabina diwaai, ma a kum diwaai raap baa pa diat wa ta koina waindiat, din bur wa diat, ma din ong ta diat u ra nguan.”

10 A kor na taara diat tiri naa, “Aawa maa miaat a paami?” 11 I baalu diat naa, “Ia baa anuna ta ruina maalu na minong, in taar taa tin taan te baa pa nuna tina maalu na minong, lenkaai maa u ra utnaa na winangaan.” 12 Ma raa kum tena lolo tatakom diat waan paat kupi in baapitaaiso diat. Ma diat tiri naa, “Tena wawer, aawa maa miaat a paami?” 13 Ma i baalu diat naa, “Koku muaat lo a tatakom i ngaala taa ra toto di aa naagagon taai.” 14 Ma raa kum tena wineium diat tiri naa, “Ma miaat, aawa maa miaat a paami?” Ma i baalu diat naa, “Koku muaat pet na kaankaan biaa paa ku a maani ko ra taara, ma koku muaat wetakun warwaruga, muaat a gaaia paa ku anumuaat wedok.”

15 A taara diat kiki walaang kup Kaarisito. Baa diat walangoro Ioaanes, diat nuki naa kanaapi Kaarisito ma mi ia waan paat. 16 Ma Ioaanes i piri taan diat raap naa, “Iaau baapitaaiso muaat ma ra palaa, iaku ia baa i ngaala taang in waan paat, in baapitaaiso muaat ma ra Takado na Nion ma ra nguan. Ma iaau, iaau kinalik aakit taana. 17 I paam paa anuna saaol u ra limaana kupi in ong weraana a panina wit ko ra wit mulu. Baa ia wali raap taai in ung ungaai anuna wit u ra nuna ruma na wit, ma in tun wa a kum panpanina u ra nguan baa pa in maat.” 18 Baa Ioaanes i warawaai karom diat ma ra Koina Wewapua i wadekdek diat ma ra mongoro na pirpir kupi diat a puku anundiat mangamangaan.

19 Ma Ioaanes i pirpir dekdek karom Erodes a mukmuga, kabina maa i taulaa balet ma Erodiaa, a tabuan anun tenalik. Ma i pirpir dekdek u ra kum aakaina utnaa raap kaai baa Erodes ia paam taai. 20 Ma Erodes i paam balet ku aakaina mangamangaan baa i waruk taa Ioaanes u ra ruma na karabus.

Ioaanes i baapitaaiso Iesu

(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11)

21 Baa Ioaanes i baapitaaiso a taara raap, i baapitaaiso kaai Iesu. Ma baa i aaraaring, a maawa i tapaapa, 22 ma a Takado na Nion i waan pari, i ung a panina welaar ma ra ina buna, ma i ki taau nate un Iesu. Ma in ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri lenbi, “Ui Natunglik, a naat na wakwakaak, iaau gaaia aakit un ui.”

A niluluk na wuna taara anun Iesu

(Mt 1:1-17)

23 Iesu i turpaa anuna pinapaam baa i 30 duk anuna kilaala na lalaaun. Ia a natun Iosep, a nuknuki ra taara ku lenmaa.

 • Iosep a natun Eli,
24 
 • Eli a natun Maataat,
 • Maataat a natun Lewi,
 • Lewi a natun Melki,
 • Melki a natun Iaanaa,
 • Iaanaa a natun Iosep,
 • 25 
 • Iosep a natun Maatatio,
 • Maatatio a natun Aamos,
 • Aamos a natun Naaum,
 • Naaum a natun Esli,
 • Esli a natun Naagaai,
 • 26 
 • Naagaai a natun Maat,
 • Maat a natun Maatatio,
 • Maatatio a natun Semein,
 • Semein a natun Iosek,
 • Iosek a natun Iodaa,
 • 27 
 • Iodaa a natun Ioaanaan,
 • Ioaanaan a natun Resaa,
 • Resaa a natun Serubaabel,
 • Serubaabel a natun Salaatiel,
 • Salaatiel a natun Neri,
 • 28 
 • Neri a natun Melki,
 • Melki a natun Aadi,
 • Aadi a natun Kosaam,
 • Kosaam a natun Elmaadaam,
 • Elmaadaam a natun Er,
 • 29 
 • Er a natun Iosua,
 • Iosua a natun Elieser,
 • Elieser a natun Iorim,
 • Iorim a natun Maataat,
 • Maataat a natun Lewi,
 • 30 
 • Lewi a natun Simion,
 • Simion a natun Iuda,
 • Iuda a natun Iosep,
 • Iosep a natun Ionaam,
 • Ionaam a natun Eliaakim,
 • 31 
 • Eliaakim a natun Melea,
 • Melea a natun Menaa,
 • Menaa a natun Maataataa,
 • Maataataa a natun Naataan,
 • Naataan a natun Dewid,
 • 32 
 • Dewid a natun Iese,
 • Iese a natun Obed,
 • Obed a natun Boaas,
 • Boaas a natun Saalmon,
 • Saalmon a natun Naason,
 • 33 
 • Naason a natun Aaminadaab,
 • Aaminadaab a natun Aadmin,
 • Aadmin a natun Aarni,
 • Aarni a natun Esrom,
 • Esrom a natun Peres,
 • Peres a natun Iuda,
 • 34 
 • Iuda a natun Iaakob,
 • Iaakob a natun Aaisaak,
 • Aaisaak a natun Aabaraam,
 • Aabaraam a natun Teraa,
 • Teraa a natun Naakor,
 • 35 
 • Naakor a natun Seruk,
 • Seruk a natun Raagaa,
 • Raagaa a natun Pelek,
 • Pelek a natun Eber,
 • Eber a natun Saalaa,
 • 36 
 • Saalaa a natun Kaainaan,
 • Kaainaan a natun Aapaakaad,
 • Aapaakaad a natun Sem,
 • Sem a natun Noaa,
 • Noaa a natun Laamek,
 • 37 
 • Laamek a natun Maatusaalaa,
 • Maatusaalaa a natun Enok,
 • Enok a natun Iaared,
 • Iaared a natun Maalelel,
 • Maalelel a natun Kaainaan,
 • 38  Kaainaan a natun Enos, Enos a natun Set, Set a natun Aadaam, Aadaam a natun God.
  Copyright information for `RAI