aNaag 8:3
bNaag 6:13
cKele 91:11-12
dNaag 6:16
eAais 61:1-2

Luke 4

Saataan i walaam Iesu

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

Iesu i teng ma ra Takado na Nion. Baa i waan taangirong u ra daanim Ioridaan, a Nion i mugai unaanga u ra bil na wanua. I ki matira 40 bungbung ma Saataan i walaami. Pa i wangaan, ma baa ia raap a kum bungbung maa, i molo. Ma Saataan i piri taana naa, “Baa ui a Natun God, un piri karom ina waat bi kupi in tapuku kup in bred.” Iesu i baalui naa, “Di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, ‘A taara pa diat lalaaun ko ra utnaa na winangaan ku.’” a 

Saataan i ben paai un raa wanua inaanga nate, ma i waiaa taa a kum mataanitu raap u ra rakrakaan buaal taana u ra naat na pakaana bung ku. Ma i piri taana lenbi, “Ang tabaara ui ma ra dekdek ma ra kum minamaar indiat raap, maa di aa taar taai taang, ma ang taari karom te baa iaau nemi. Baa un lotu karom iaau, anum raap ku a kum utnaa mi.” Iesu i piri taana naa, “Di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi, ‘Un lotu karom a Tadaaru anum God, ma un taraam ku karomi.’” b 

Ma Saataan i ben paai unaanga Ierusalem, ma i waki taai un raa pakaan inaanga nate aakit u ra ruma na wetabaar. Ma i piri taana naa, “Baa ui a Natun God, un irok pari taanga min, 10 maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

‘In tula wa anuna kum aangelo
kupi diat a baboura wakaak ui.
11 Diat a lo pa ui ma ra kum limaandiat,
kupi koku u tukaa paa a kakim un ta waat.’” c 
12 Iesu i baalui naa, “Di aa pir taai u ra Buk Taabu lenbi, ‘Koku u walaar a Tadaaru anum God.’” d 

13 Baa Saataan ia walaar taai ma ra kum walwalaam raap mi, i waan paa kumun koni.

Iesu i turpaa anuna pinapaam irong Gaalilaia

(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)

14 Iesu i waan talili urong u ra papaar Gaalilaia ma ra dekdek i ra Takado na Nion, ma a pirpir uni i waan werweraan u ra papaar raap maa. 15 Ma Iesu i wer a taara u ra nundiat kum ruma na lotu, ma diat raap diat pir walaawa paai.

Di lu wa Iesu irong Naasaret

(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)

16 Baa Iesu i waan paat irong Naasaret, a taamaan baa i ngaala iaai, i ruk u ra ruma na lotu u ra Bung Saabaat, welaar ma ra nuna mangamangaan ut, ma i tur kupi in luluk. 17 Ma di taar taa a buk anu ra propet Aaisaia karomi. I palaa paa a buk baa di aa pipin taai, ma i babo a pakaana baa di aa timu taai uni lenbi,

18 “A Nio ra Tadaaru i ki un iaau,
maa ia pilak pa iaau kupi ang warawaai ma ra Koina Wewapua karom a kum iba na taara.
Ia tula wa iaau kupi ang warawaai lenbi, din palaa wa diat baa di aa wi baat ta diat,
din wababo balet a kum pula,
din walaangalaanga wa diat baa diat kariaana a mawaat baa di aa paam taai un diat,
19 ma ang wewapua u ra kilaala na maarmaari anu ra Tadaaru mi ia waan paat.” e 
20 I pipin taa balet a buk maa, i taar taai karom a tultul, ma i ki balet. A taara raap u ra ruma na lotu diat babo dekdeki, 21 ma i piri taan diat naa, “A pirpir mi muaat walangoroi, mari di aa paam ot paai.”

22 Ma diat gaaia paai, ma diat kakaian u ra nuna koina pirpir. Ma diat piri uni naa, “Aai, a muaana mi a natun Iosep ku.” 23 Ma i piri taan diat naa, “Kaduk muaat a pir a pirpir welwelaar bi un iaau: ‘Doktaa, un walaangalaanga pa ui ut! A kum utnaa raap baa miaat walangoroi naa u aa paam taai irong Kaapernaaum, koina baa un paami utkaai min u ra num taamaan.’” 24 Ma Iesu i piri kaai taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, pa ta propet di urur karomi u ra nuna taamaan ut. 25 A lingtatuna ut baa mongoro na walaa na tabuan diat ki Israael u ra kilaala anun Eliaas, baa tula kilaala ma 6 na kalaang pa i baata, ma a ngaala na minolo i manong a kum taamtaamaan raap. 26 Iaku pa di tula wa Eliaas karom ta te Israael, karom a walaa na tabuan ku u ra taamaan Saareptaa ko ra papaar Sidon. Ia baa wakir a tabuan Israael. 27 Ma mongoro na wukawuka diat ki Israael u ra kilaala anu ra propet Elisa, iaku pa di walaangalaanga te kon diat, Naamaan ku a muaana taanga Siria, baa wakir a te Israael.”

28 A taara raap baa diat ki u ra ruma na lotu, diat kaankaan aakit baa diat walangoro a kum pirpir mi. 29 Io, diat tur, ma diat lu wa Iesu ko ra nundiat taamaan. Diat aal paai unaanga u ra taangaai baa diat paam taa anundiat taamaan uni, kupi diat a ong pari Iesu u ra papaara waat. 30 Iaku i waan ku naliwan naa ra kor na taara, ma i waan paa kon diat.

Iesu i lu irok wa a tabaraan ko ra muaana

(Mk 1:21-28)

31 Namur Iesu i waan urong Kaapernaaum, u ra papaar Gaalilaia, ma i wer diat u ra Bung Saabaat. 32 Ma diat kakaian u ra nuna wawer, maa i wer diat lenbaa ia ut i paam akoto a naagagon. 33 U ra ruma na lotu raa muaana i ki, a tabaraan kuraa uni, i kulkulaai dekdek lenbi, 34 “Aai! Ui Iesu a te Naasaret. Un paam aawa un miaat? U waan paat duk kupi un baanaakaka wa miaat. Iaau nunura ui, ui a Tena Gomgom anun God.” 35 Iesu i turbaati ma ra pirpir lenbi, “Koku pirpir! Pari ko ra muaana maa!” A tabaraan i ong pari taai namataandiat raap, i pari paa koni, ma pa ta utnaa i aaka u ra panina.

36 A taara raap diat kakaian aakit, ma diat tiri wetwetalaai diat naa, “A mangaana pirpir aawa mi? I paam akoto a naagagon ma ra dekdek ma i naaknaagagon wa a kum tabaraan, ma diat pari maut.”

37 Ma a pirpir un Iesu i waan werweraan u ra kum taamtaamaan raap u ra papaar maa.

Iesu i walaangalaanga paa mongoro na malaapaang

(Mt 8:14-17; Mk 1:29-39)

38 Iesu i pari ko ra ruma na lotu, ma i waan kup a ruma anun Simon. Ma nimun Simon, a tabuan, i malaapaang ma ra ina wuwan, ma diat aaring Iesu kupi in waraauti. 39 Ma Iesu i tur taau naa ra baana, ma i lu wa ina wuwan koni, ma a tabuan maa i laangalaanga. Ma i tur maut, ma i tabaara diat ma ra utnaa na winangaan.

40 Baa i tawiwibung, a taara diat ben pa diat raap baa diat malaapaang ma ra kum aalawur mangaana malaapaang karom Iesu. Ma i ung a ru limaana un diat raaraa, ma diat laangalaanga raap. 41 Ma a kum tabaraan kaai diat pari kon ta mongoro, ma diat kulkulaai naa, “Ui a Natun God.” Ma Iesu i turbaat diat, kupi koku diat pirpir, kabina diat nunurai ut naa ia Kaarisito, baa God i tula wai.

42 Baa ia keke, Iesu i waan ko ra taamaan maa, kup a bil na wanua. A kor na taara diat baat kupi. Baa diat baat paai diat turbaati kupi koku ma i waan kon diat. 43 Iaku i baalu diat naa, “Ang warawaai ma ra Koina Wewapua u ra mataanitu anun God un raa kum taamaan ingen kaai. Maa mi ia kabina baa i tula wa iaau urin.” 44 Ma i warawaai u ra kum ruma na lotu u ra papaar Iudaia.

Copyright information for `RAI