Luke 5

A kum mugaana naat na wawer anun Iesu

(Mt 4:18-22; Mk 1:16-20)

Raa bung baa Iesu i tur nakono u ra taai kikil Genesaaret a taara diat liur baat paai, kupi diat a walangoro a pirpir anun God. Ma i babo paa a ru mon matira nakono, baa a kum tena ong bene diat aa waan paa kon diaar, kuraa diat gi anundiat kum bene. Ma Iesu i kaa tato taau un raa kon diaar, a mon baa anun Simon, ma i piri taana naa in tul kinalik taa a mon uaa nataai. Ma Iesu i ki taau uni, ma i wer a kor na taara.

Baa ia raap anuna pirpir, i piri taan Simon naa, “Muaat a waan uaa u ra lamaana, ma muaat a ong anumuaat kum bene kup ta ian.” Simon i piri taana naa, “Tena Wawer, miaat aa pet doko pa miaat u ra marum raap, ma pa miaat aal paa ta ian, iaku kabina ui u wetulaa, ang ong taa balet a kum bene.” Baa diat ong taa a kum bene, diat aal paa mongoro na ian aakit, ma ra nundiat kum bene marawaai diat a tarabaat. Diat kalua paa a kum teptepaandiat ko ra weru mon kupi diat a waraaut diat. Io, diat waan karom diat, ma diat wateng a ru mon raap, ma diaar pot na murung ma. Simon ma diat baa diat weur mai diat kakaian u ra kum ian baa diat aal paai, lenkaai maa karom a ru teptepaana, Iaakobo ma Ioaanes, a ru natun Sebedaaio. Baa Simon Petero i babo a utnaa mi, i puka pari ma ra urur naan Iesu ma i piri taana naa, “Tadaaru, waan kon iaau, iaau a tena aakaina.” Iesu i baalui naa, “Koku burut. Turpaai mari, un aalaal paa a taara.” 11 Baa diat aa aalula taa a ru mon, diat waan paa ko ra nundiat kum utnaa raap, ma diat murmur Iesu.

Iesu i walaangalaanga paa a wukawuka

(Mt 8:1-4; Mk 1:40-45)

12 Iesu i ki un raa taamaan, ma raa muaana baa a panina raap i aaka ma ra wukawuka i ki matira. Baa i babo paa Iesu, i puka papaabum taau unapia ma ra urur ma i aaring dekdeki naa, “Tadaaru, pa i dekdek karom ui, baa u nemi, io, un walaangalaanga iaau.” 13 Ma Iesu i kado wa a limaana, i paam a panina ma i piri taana naa, “Iaau nemi ut. Un laangalaanga.” Ma a wukawuka i raap maut koni. 14 Ma Iesu i pirpir dekdek taau karomi naa, “Koku wapua taa te uni. Un waan ma un waiaa muga ta ui karom a tena wetabaar karom God, ma un taar a wetabaar karom God welaar ma Moses ia pir taai. Baa un paami lenbi in kaapa karom a taara baa u aa laangalaanga.” 15 Iaku a pirpir un Iesu i waan werweraan bakaai ma, ma mongoro na taara diat waan ungaai kupi diat a walangoroi, ma kupi in walaangalaanga pa diat ko ra nundiat kum malaapaang. 16 Iaku mongoro na pakaan Iesu i laana waan ingen u ra bil na wanua kup a niaaring.

Iesu i walaangalaanga paa a muaana baa a panpanina i maat

(Mt 9:1-8; Mk 2:1-12)

17 Raa bung baa Iesu i wer a taara, raa kum Parisaaio ma raa kum tena wawer u ra kum Naagagon, diat ki karomi. Diat waan paat ko ra kum taamaan raap u ra papaar Gaalilaia ma u ra papaar Iudaia ma ko ra taamaan Ierusalem kaai. Ma a dekdek i ra Tadaaru i ki un Iesu kupi in walaangalaanga a kum malaapaang. 18 Raa kum muaana diat lo paa a muaana baa a panpanina i maat, diat loi u ra baat. Diat walaari naa diat a ruk mai, kupi diat a wainep taai namuga naan Iesu. 19 Iaku pa diat ruk laar paai mai, maa kabina a ngaala na kor na taara. Io, diat kaa mai unaanga nate u ra ruma, diat rakaan aara paa raa pakaan inaanga nate, ma diat warira pari taai ma ra baat naliwan naa ra kor na taara namuga naan Iesu. 20 Baa Iesu i babo anundiat nurnur, i piri taa ra muaana maa, “Tepaang, di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan.”

21 A kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, diat nuknuk u ra nuknukindiat naa, “Woi na mangaana muaana mi? I pir aakaka God baa i welaara ia mai. Woi in una wa a kum aakaina mangamangaan? God ku i pet laar paai.” 22 Iesu i nunura a nuknukindiat, ma i tiri diat naa, “Aawa kabina muaat nuknuk lenmi? 23 Woi na mangaana pirpir ang piri kupi ang waiaa a dekdeking mai karom muaat? Ang piri naa, ‘Di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan,’ baa, ‘Un tur, ma un waan’? 24 Io, ang piri lenbi kupi muaat a nunurai naa Natu ra Muaana i paam akoto a naagagon kupi in una wa a kum aakaina mangamangaan min napia.” Io, i piri karom a muaana baa a panpanina i maat, “Iaau piri taam, un tur, un lo paa anum baat, ma un waan kup anum ruma.” 25 Ma i tur maut namuga taan diat raap, i lo paa anuna baat, ma i waan kup anuna ruma. Baa i waan i pir walaawa paa God. 26 Ma diat raap diat kakaian aakit, diat pir walaawa paa God, a panindiat i ururian aakit, ma diat piri naa, “Mari, daat babo a kum raaungaana utnaa i matakin u ra nundaat binabo.”

Iesu i wataa paa Lewi

(Mt 9:9-13; Mk 2:13-17)

27 Baa ia raap a kum utnaa mi, Iesu i waan ma i babo paa a tena lolo tatakom, a iaana Lewi, baa i ki u ra ruma na tatakom, ma Iesu i piri taana naa, “Un murmur iaau.” 28 Io, Lewi i tur ma i waan paa ko ra nuna kum utnaa raap, ma i murmur Iesu.

29 Namur Lewi i paam a ngaala na winangaan un Iesu u ra nuna ruma. Mongoro na tena lolo tatakom ma raa taara kaai diat ki ungaai ma Iesu u ra winangaan mi. 30 Raa kum Parisaaio ungaai ma nundiat kum tena wawer u ra kum Naagagon, diat puku anuna kum naat na wawer ma diat piri taan diat naa, “Aawa kabina baa muaat wangaan ma muaat inim ungaai ma ra kum tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina?” 31 Iesu i piri taan diat naa, “A doktaa pa i waan paat kup diat baa diat lalaaun wakaak. Pate! I waan paat kup diat ku baa diat malaapaang. 32 Pa iaau waan paat kup a kum tena takado. Pate! Iaau waan paat kupi ang wataa paa a kum tena aakaina kupi diat a nukpuku.”

A wetiri u ra winawel

(Mt 9:14-15; Mk 2:18-20)

33 Raa taara diat piri taan Iesu naa, “A kum naat na wawer anun Ioaanes diat laana wawel ma diat aaraaring, ma ra kum naat na wawer kaai anu ra kum Parisaaio. Iaku anum kum naat na wawer diat wangwangaan ma diat ininim ku.” 34 Iesu i baalu diat naa, “A kum teptepaa ra matakina tinaulaa diat a wawel lelawaai baa a matakina tinaulaa i ki ungaai utbaai ma diat? 35 Ta bung in waan paat, baa din ben ingen wa a matakina tinaulaa kon diat, io, u ra kum bungbung maa diat a wawel maraagaam.”

A pirpir welwelaar u ra maalu ma ra waain

(Mt 9:16-17; Mk 2:21-22)

36 Iesu i pir kaai raa pirpir welwelaar taan diat lenbi, “Pa te in rabaana paa ta pakaana maalu ko ra in matakina maalu, kupi in ingit ungaai taai ma ra in turaaina maalu. Baa te i paami lenmaa, in rabaana aaka wa a matakina maalu, ma a pakaana matakina pa diaar a babo welaar ma ra pakaana turaaina. 37 Ma pa te in labo taa a matakina waain u ra in turaaina palaa na waain baa di paami ko ra pani ra wewagua, kaduk a matakina waain in rabaana wa in turaaina palaa, ma a waain in talabo, ma in palaa na waain kaai in aaka. 38 Din labo ut a matakina waain u ra in matakina palaa na waain. 39 Pa ta muaana baa ia inim paa a turaaina waain, in nem balet a matakina waain, in piri ku naa, ‘A turaaina ut i koina.’”

Copyright information for `RAI