aMaal 3:1

Luke 7

A nurnur anun raa mukmuga anu ra kum tena wineium taangirong Rom

(Mt 8:5-13)

Baa Iesu ia pir araap taa a kum pirpir mi karom a taara, i waan urong Kaapernaaum. Raa mukmuga anu ra kum tena wineium taangirong Rom i ki matira. Raa ko ra nuna kum tultul i malaapaang, marawaai in maat. A tultul mi, anuna mukmuga i nemnem aakiti. Baa a mukmuga anu ra kum tena wineium mi i walangoro a pirpir un Iesu, i tula wa raa kum mukmuga anu ra taara Iudaia baa diat a aaringi kupi in waan karomi, ma in walaangalaanga paa anuna tultul. Baa diat waan paat karom Iesu, diat aaring adekdeki lenbi, “Iesu, a muaana maa a koina muaana, i koina baa un taraam karomi, maa i maari anundaat wuna taara, ma i kul taa anumiaat ruma na lotu mi.” Io, Iesu i murmur diat.

Baa diat aa marawaai u ra ruma, a mukmuga anu ra kum tena wineium i tula wa raa kum teptepaana karom Iesu ma ra pirpir lenbi, “Tadaaru, koku iaau watakida ui, maa pa iaau takado kupi un ruk u ra nung ruma.
Pa iaau nuki kaai naa iaau takado kupi ang waan karom ui. Un pir ku ta pirpir, ma anung tultul in laangalaanga. Maa iaau a muaana baa iaau tartaraam u ra naagagon anundiat baa diat ngaala taang, ma di taar taa a naagagon kaai taang kup a taara na wineium. Baa iaau piri taan te naa, ‘Un waan,’ in waan ku. Ma karom te kaai lenbi, ‘Un waan urin,’ in waan ku urin. Ma karom anung tultul naa, ‘Un paam a utnaa bari ia,’ in paami ku.”

Baa Iesu i walangoro taa a pirpir mi, i kakaian aakit uni, ma i tur tapuku karom a taara baa diat murmuri, ma i piri naa, “Iaau piri taa muaat naa, pa iaau babo taa ta te Israael baa anuna nurnur i ngaala welaar ma ra muaana mi.” 10 Ma diat baa di tula wa diat, diat waan talili balet kup a ruma, diat baboi naa a tultul maa ia laangalaanga.

Iesu i walaaun paa natu ra walaa na tabuan

11 Pa i iwan ku, ma Iesu i waan u ra taamaan di waatungi ma Naain, ma anuna kum naat na wawer ma ra ngaala na kor na taara kaai diat waan ungaai mai. 12 Baa ia waan paat marawaai u ra rukruk i ra taamaan, i babo a taara diat lo pari raa minaat. A minaat mi, a baarmaan, ia raa ot ku a natun raa walaa na tabuan. Mongoro na taara taangirong u ra taamaan diat weur ungaai mai. 13 Baa a Tadaaru i babo a tabuan maa, i maari ma i piri taana naa, “Koku ma u taangi.” 14 I waan marawaai, ma i paam a luwu baa di lo a minaat mai, ma a taara baa diat lo a minaat diat tur akot. Iesu i piri naa, “A baarmaan, iaau piri taam naa un kaamtur.” 15 Io a minaat i ki ma i pirpir. Ma Iesu i taar taai balet karom naana.

16 A taara raap maa diat kakaian, ma diat pir walaawa paa God ma diat piri naa, “A ngaala na propet ia waan paat karom daat. God ia waan paat kupi in waraaut daat, anuna taara.” 17 Ma a pirpir mi un Iesu i waan werweraan irong u ra papaar Iudaia raap, ma ra kum taamtaamaan marawaai kaai.

Iesu ma Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Mt 11:2-19)

18 A kum naat na wawer anun Ioaanes a Tena Baapitaaiso diat wapuai u ra kum utnaa raap mi un Iesu. Ioaanes i wataa paa rudi kon diat, 19 ma i tula wa diaar karom a Tadaaru kupi diaar a tiri naa, “Ui ma maa di pirpir muga un ui naa un waan paat, baa miaat a ki walaang utbaai kup te?”

20 Baa diaar waan paat karom Iesu, diaar piri naa, “Ioaanes, a Tena Baapitaaiso i tula wa mir karom ui, kupi mir a tiri ui naa, ‘Ui ma maa di pirpir muga un ui naa un waan paat, baa miaat a ki walaang utbaai kup te?’”

21 U ra pakaana bung ut maa, i walaangalaanga paa mongoro ko ra nundiat kum ngunungut ma ra kum malaapaang, ma i lu irok wa a kum tabaraan kon diat, ma i wababo paa mongoro na pula. 22 Ma i baalu diaar naa, “Mur a waan talili, ma mur a wapua Ioaanes u ra kum utnaa mi mur baboi, ma mur aa walangoro taai: A kum pula diat aa babo, diat baa a kakindiat i maat diat aa waan kado, a kum wukawuka diat aa laangalaanga, a kum lengbaa diat aa walangor, a kum minaat diat aa lalaaun, ma di warawaai u ra Koina Wewapua karom a kum iba na taara. 23 Baa te i babo a kum utnaa mi iaau paami ma anuna nurnur pa i puka, ia daan.”

24 Baa a ru naat na wawer anun Ioaanes diaar aa waan, Iesu i piri karom a kor na taara un Ioaanes naa, “U raa bung baa muaat waan u ra bil na wanua karom Ioaanes, aawa maa muaat babo kupi? Ina kura duk baa i taltalaaur u ra dadaip? Pate. 25 Aawa maa muaat waan kupi muaat a baboi? A muaana baa i mong ma ra in koina maalu? Pate. Baboi, diat baa diat mong ma ra ngaatngaat na maalu, ma diat daan ma ra kum kokoina utnaa, diat ki u ra kum ruma na king. 26 Aawa maa muaat waan kupi muaat a baboi? A propet? Maia, iaau piri taa muaat, Ioaanes i ngaala aakit ut taa ra kum propet. 27 Di aa timtimu taau uni u ra Buk Taabu lenbi,

‘Baboi, ang tula wa anung tena lo pirpir kupi in muga taam.
In muga taam ma in paam aara anum aakapi.’ a 
28 Iaau piri taa muaat, Ioaanes i ngaala aakit taan diat raap baa di buta diat, iaku ia baa i kinalik aakit u ra mataanitu anun God, i ngaala taana.”

29 A taara raap baa diat walangoroi, ma ra kum tena lolo tatakom kaai, diat taraam u ra takado na aakapi anun God, baa diat lo a baapitaaiso anun Ioaanes. 30 Iaku maa a kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon pa diat nem a aakapi baa God i taari kup diat, maa pa diat mulaaot u ra baapitaaiso anun Ioaanes.

31 Ma Iesu i piri balet naa, “Aawa duk maa ang welaara a taaun taara mai mi? Diat welaar ma ra aawa? 32 Diat welaar ma ra kum naat liklik baa diat ki u ra balaa ra taamaan ma diat wewataai karom raa taara kon diat lenbi,

‘Baa miaat paar kudu,
pa muaat laagaar uni,
ma baa miaat kele a kelekele na tapunuk,
pa muaat taangi uni.’
33 Ioaanes a Tena Baapitaaiso i waan paat, pa i aan ta koina utnaa ma pa i inim a waain, ma muaat piri uni naa, ‘A tabaraan i ruk taau uni.’ 34 Natu ra Muaana i waan paat, i wangaan ma i inim, ma muaat piri uni naa, ‘Baboi, a muaana mi a tena winangaan ma ra tena ininim, a tepaa ra kum tena lolo tatakom, ma ra kum tena aakaina.’ 35 Iaku a taara raap baa diat murmur a manaana anun God diat wapuaanai naa anuna manaana ia a manaana lingtatuna.”

Raa tabuan i labo a polo na mangingi u ra ru kakin Iesu

36 Raa Parisaaio i ben paa Iesu kupi diaar a wangaan ungaai. Iesu i ruk u ra ruma anu ra Parisaaio maa, ma i ki u ra winangaan. 37 Ma raa tabuan taanga u ra taamaan maa, a tena aakaina, baa i nunura paai naa Iesu kuraa i wangaan u ra ruma anu ra Parisaaio, i ruk ma ra polo na mangingi baa i taana u ra in palaa baa di paami ko ra waat. 38 Ma i tur taau namur taan Iesu, naa ra ru kakina. I taangtaangi, ma a lur na mataana i pukpuka taau u ra ru kakin Iesu, ma i upa diaar ma ra weu na lorina, i dum diaar, ma i labo a polo na mangingi un diaar.

39 Baa a Parisaaio maa i babo a utnaa mi, i nuki naa, “Baa a muaana mi a propet lingtatuna, in nunura a tabuan mi baa i paam a ru kakina, ma in nunura kaai a magiraana, maa ia a aakaina tabuan.” 40 Iesu i piri taana naa, “Simon iaau nemi naa ang pir taa raa utnaa taam.” Ma i baalui naa, “Tena Wawer, un piri ku.”

41 Iesu i piri taana naa, “Raa ru muaana diaar dinaau maani paa kon raa muaana, raa kon diaar i dinaau paa 500 na kina ma raa paan diaar kaai 50 kina. 42 A ru muaana maa pa diaar pet laar paai kupi diaar a baalu a dinaau, maa pa nundiaar ta maani. Io, a muaana maa i piri taan diaar naa, ‘Koku maku mur baalu anumur dinaau.’ Woi kon diaar anuna maarmaari karom a muaana baa i taar taa maani taan diaar in ngaala aakit?” 43 Simon i baalui naa, “Kanaapi ia baa i dinaau paa a ngaala na maani aakit koni.” Iesu i piri taan Simon naa, “I takado aakit anum binabaalu.”

44 Iesu i kakawet unamur karom a tabuan, ma i piri taan Simon naa, “Babo a tabuan mi. Baa iaau ruk u ra num ruma pa u taar ta palaa kupi din gi a ru kaking mai. Iaku, a tabuan mi, i gi a ru kaking ma ra lur na mataana, ma i upa diaar ma ra weu na lorina. 45 Pa u wakilang anum gaaia ma ra wedum karom iaau, iaku maa a tabuan mi i dumdum a ru kaking turpaai utbaai baa iaau waan paat min. 46 Pa u aalu in loring ma ta wel, iaku maa a tabuan mi i labo taa a polo na mangingi u ra ru kaking. 47 Iaau piri taam naa anuna ngaala na maarmaari karom iaau i waiaai naa di aa una wa anuna mongoro na aakaina mangamangaan. Te baa di una wa ku anuna kinalik na aakaina mangamangaan, anuna maarmaari kaai in kinalik.”

48 Ma Iesu i piri taa ra tabuan maa naa, “Di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan.” 49 A taara baa diat ki u ra winangaan, diat pirpir ungaai, diat piri naa, “Woi na mangaana muaana mi i pet laar paai kupi in una wa a kum aakaina mangamangaan?” 50 Iesu i piri taa ra tabuan maa naa, “U ra num nurnur ut, di aa walaaun pa ui. Un waan ma ra maalmaal.”

Copyright information for `RAI