Luke 9

Iesu i tula wa 12 naat na wawer

(Mt 10:5-15; Mk 6:7-13)

Baa Iesu i wataa ungaai paa a 12 naat na wawer, i taar taa a dekdek ma ra naagagon taan diat kupi diat a lu irok wa a kum tabaraan raap, ma kupi diat a walaangalaanga paa kaai a taara ko ra kum malaapaang. Ma i tula wa diat kupi diat a warawaai u ra mataanitu anun God, ma diat a walaangalaanga paa a kum malaapaang. Ma i piri taan diat naa, “Koku muaat lo ta utnaa u ra numuaat winawaan, koku tina buka, koku ta bek, koku ta utnaa na winangaan, koku ta maani ma koku ta maalu na wekiaa. Baa muaat a ki un ta ruma, muaat a ki ut matira tuk u ra bung baa muaat a waan ko ra taamaan maa. Baa ta taara pa diat gaaia pa muaat, baa muaat waan ko ra nundiat taamaan, muaat a tataanga wa a kabu ko ra kakimuaat, kupi a wakilang na watumaarang karom diat.”

A kum naat na wawer diat waan taltalili u ra kum taamtaamaan, diat warawaai ma ra Koina Wewapua, ma diat walaangalaanga a taara u ra kum taamtaamaan raap.

A nuknukin Erodes i laklagon un Iesu

(Mt 14:1-2; Mk 6:14-16)

Baa Erodes a mukmuga ko ra mataanitu i walangoro a kum utnaa mi i waan paat, i laklagon a nuknukina uni, kabina maa raa taara diat piri naa Ioaanes ia lalaaun balet ko ra minaat. Ma raa taara kaai diat piri naa Eliaas ia waan paat. Raa taara kaai diat piri naa raa ko ra kum propet taanga namuga ia lalaaun balet. Erodes i piri naa, “Iaau aa pakaat kutu wa in lorin Ioaanes, ma woi na muaana balet mi, iaau walangoro a kum utnaa mi uni?” Ma i nem aakiti kupi in babo Iesu.

Iesu i tabaara 5,000 na muaana

(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Io 6:1-14)

10 Baa a kum aapostolo diat waan talili balet, diat wapua Iesu u ra kum utnaa baa diat aa paam taai. I ben pa diat, ma diat waan ingen kup a taamaan a iaana Betsaaida. 11 A kor na taara diat walangoroi, ma diat murmuri. I gaaia pa diat, ma i pirpir karom diat u ra mataanitu anun God, ma i walaangalaanga pa diat baa diat malaapaang.

12 Baa ia maluraap, a 12 naat na wawer diat waan karom Iesu, ma diat piri taana naa, “A bil na wanua ku mi, un tula wa a kor na taara baa diat a waan kup a kum taamaan, ma u ra kum taamtaamaan liklik marawaai, kupi diat a wangaan ma diat inep iaai.” 13 Iesu i piri taan diat naa, “Muaat ut maa muaat a tabaara diat.” Ma diat baalui naa, “Limnain bred ku ma ra ruina ian kuri miaat loi. U nemi duk naa miaat a kul paa ta utnaa kupi in welaar ma ra kor na taara raap mi?” 14 A kor na taara maa, a niluluk i ra in muaana ku i welaar ma 5,000.

I piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “Muaat a tula diat kupi diat a ki u ra kum kikil limlima na noina diat.”
15 Ma a kum naat na wawer diat paami lenmaa, ma a taara diat ki raap napia. 16 Iesu i rakaan paa limnain bred ma ruina ian, i tataada unaanga u ra maawa, i waatung wakaak paa karom God uni, i biki ma i taar taai karom a kum naat na wawer, kupi diat a palau a taara mai. 17 Diat raap diat wangaan ma diat maaur. Ma diat wangaana ateng paa 12 kaa ma ra utnaa baa diat aan kapo taai.

Petero i pirpir kaapa un Iesu

(Mt 16:13-19; Mk 8:27-29)

18 Raa bung baa Iesu ku i ki ma i aaraaring, a kum naat na wawer diat waan karomi, ma i tiri diat naa, “A taara diat piri naa iaau woi?” 19 Ma diat baalui naa, “Raa taara diat piri naa ui Ioaanes a Tena Baapitaaiso. Raa taara kaai diat piri naa ui Eliaas, ma raa taara kaai diat piri naa ui raa kon diat a kum propet taanga namuga, baa ia lalaaun balet.” 20 Ma Iesu i tiri diat naa, “Io muaat, muaat piri naa iaau woi?” Ma Petero i baalui naa, “Ui Kaarisito baa God i tula wa ui urin.” 21 Ma i turbaat diat naa koku diat wapua te uni.

Iesu i wewapua muga u ra nuna minaat

(Mt 16:20-28; Mk 8:30-9:1)

22 Iesu i piri naa, “A Natu ra Muaana in kariaana mongoro na mawaat, ma a kum mukmuga, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat a weoro wai ma din aak dokoi. Ma baa tula bung in raap in lalaaun paat balet.”

23 Ma i piri taan diat raap naa, “Baa te i nemi kupi in murmur iaau, koku i murmur a nuknukina. In puak paa anuna bolo u ra bungbung raap ma in murmur iaau. 24 Baa te i maari baat paa ku anuna lalaaun in wirua, iaku ia baa pa i maari baat anuna lalaaun kup iaau, in lalaaun. 25 In koina lelawaai baa te i kale raap paa a rakrakaan buaal, iaku in baanaakaka wa anuna lalaaun uni ma in wirua takum? 26 Baa te in wawirwir kon iaau ma u ra nung kum pirpir, Natu ra Muaana kaai in wawirwir koni, baa in waan paat ma ra nuna minamaar, ma ra minamaar kaai anun Tamaana ma anu ra nuna kum aangelo. 27 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, ta taara kon muaat mi, muaat tur min, baa pa muaat a maat utbaai muaat a babo a mataanitu anun God.”

A panin Iesu i raaungaana

(Mt 17:1-8; Mk 9:2-8)

28 Baa ia 8 na bung baat taa a pirpir mi, Iesu i ben paa Petero, Ioaanes ma Iaakobo, ma diat waan tato unaanga u ra taangaai kupi diat a aaraaring. 29 Baa i aaraaring, a mataana i babo raaungaana, ma anuna kum maalu i kabaang ma i papakaat. 30 Ma i pirpir ma ra ru muaana, Moses ma Eliaas. 31 Diaar waan paat ma ra minamaar, ma ditul pirpir u ra minaat anun Iesu, baa in baraatai inaanga Ierusalem, kupi in paam ot paa a nemnem anun God. 32 Petero ditul, ditul inep duman. Baa ditul tawaangun paat, ditul babo a minamaar anun Iesu, ma ra ru muaana kaai baa ditul tur ungaai mai. 33 Baa a ru muaana diaar nem na waan ma kon Iesu, Petero i piri taana naa, “Tena Wawer, i koina baa daat a ki maku min. Mitul a paam ta tula palpalip, num raa, raa anun Moses, ma raa anun Eliaas”. Iaku Petero pa i nunura a utnaa baa i piri.

34 Baa i pirpir utbaai, a pakaana baakut i waan paat ma i pulu baat pa diat, ma ditul burut baa i pulu baat pa ditul. 35 Ma in ingaan raa taanga u ra baakut i piri naa, “Bi ia Natunglik, baa iaau aa pilak paai. Muaat a walangoroi.” 36 Baa ia pirpir raap paa, Iesu ot maku kuraa i tur. Ma pa ditul pirpir uni. Ma u ra kum bung maa, pa ditul wapua te u ra kum utnaa baa ditul aa babo taai.

Iesu i lu irok wa a tabaraan kon raa naatlik

(Mt 17:14-18; Mk 9:14-27)

37 U ra bung namur baa Iesu ma ra tula naat na wawer diat aa waan pari taanginaanga u ra taangaai, a ngaala na kor na taara diat waan karom Iesu. 38 Ma raa muaana ko ra kum taara maa i wewataai lenbi, “Tena Wawer, iaau aaring ui baa un babo natunglik a naat muaana, raa kapuaana naat ku. 39 A tabaraan i laana umi, ma a naat i kulkulaai kakaian. A tabaraan i laana wadader adekdeki, ma a waa ra naat maa i buabua. A tabaraan pa i waan koni, ma i wangungut aakaka a panina. 40 Iaau aaring paa mun anum kum naat na wawer kupi diat a lu irok wa a tabaraan koni, iaku pa diat pet laar paai.”

41 Iesu i piri naa, “Muaat a taaun taara mi, pa muaat nurnur ma muaat a kum tena aakaina. Iaau aa ki iwan karom muaat. Unaangaian ma muaat a nurnur? Un ben natumlik urin.”

42 Baa a naat maa i waan karom Iesu, a tabaraan i ong kuraa taai napia ma i wadader adekdeki. Iesu i pirpir dekdek karom a tabaraan ma i lu irok wai, ma a naat i laangalaanga balet. I taar taai balet karom tamaana. 43 Ma diat raap diat kakaian u ra ngaala na dekdekin God.

Iesu i pirpir balet u ra nuna minaat

(Mt 17:22-23; Mk 9:30-32)

Baa diat raap diat kakaian utbaai u ra kum utnaa Iesu ia paam taai, i piri taa ra nuna kum naat na wawer lenbi,
44 “Muaat a walangoro wakaak a pirpir mi: Din taar taa Natu ra Muaana u ra limaa ra taara.” 45 Iaku a kum naat na wawer pa diat kaapa u ra kukuraai ra pirpir mi. Di walipai ku kon diat, kupi koku diat nunura lelei. Ma diat burut kupi diat a tiri Iesu uni.

Woi maa i ngaala aakit?

(Mt 18:1-5; Mk 9:33-37)

46 A kum naat na wawer diat weol na pirpir naliwan taan diat baa woi kon diat i ngaala aakit. 47 Iesu ia nunura a nuknukindiat, i lo paa raa naatlik ma i watur paai naana. 48 Ma i piri taan diat naa, “Baa te i gaaia paa a naatlik mi u ra iaang, i gaaia pa iaau utkaai. Ma baa te i gaaia pa iaau, i gaaia paa ia ut baa i tula wa iaau urin. Maa ia baa i kinalik taa muaat raap, ia ut maa i ngaala aakit.”

Ia baa pa i turbaat muaat i waraaut muaat ku

(Mk 9:38-40)

49 Ioaanes i piri taan Iesu naa, “Tena Wawer, miaat babo raa muaana i lu irok wa a kum tabaraan u ra iaam, ma miaat turbaati, maa wakir ia kon daat.” 50 Iesu i baalui naa, “Koku muaat turbaati, maa ia baa pa i turbaat muaat, i waraaut muaat ku.”

A taara Samaaria pa diat nem Iesu

51 Baa ia marawaai a pakaana bung kupi din lo paa Iesu unaanga u ra maawa, i nuki naa in waan unaanga Ierusalem, ma i turpaa winawaan. 52 I tula wa raa kum tultul, kupi diat a muga taana. Diat waan paat un raa taamaan u ra papaar Samaaria, kupi diat a waninaar kup Iesu. 53 Iaku a kum te Samaaria pa diat nemi naa in ruk u ra nundiat taamaan, maa kabina in waan ut unaanga Ierusalem. 54 Baa anuna ru naat na wawer, Iaakobo ma Ioaanes diaar babo a mangamangaan mi, diaar tiri naa, “Tadaaru, u nemi ku naa mir a aaring God baa in taar wa a nguan kupi in aan araap wa diat?” 55 Iesu i tur tapuku, ma i turbaat diaar. 56 Io, Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan kup raa taamaan ingen.

Diat baa diat nem na murmur Iesu

(Mt 8:19-22)

57 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan waanwaan u ra aakapi, raa muaana i piri taana naa, “Ang murmur ui u ra kum taamtaamaan raap baa un waan iaai.” 58 Iesu i piri taana naa, “A kum kuaabaar na paap anundiat kum tung ut, ma ra kum pika kaai anundiat kum pio ut, iaku Natu ra Muaana pa nuna ta ruma kupi in inep uni.” 59 I piri taan raa muaana bulung naa, “Un murmur iaau.” Iaku i baalui lenbi, “Tadaaru, un mulaaot wa iaau kumun baa ang waan, kupi ang punang wa tamaang.” 60 Iesu i piri taana, “Un maadek wa a kum minaat diat a punang andiat kum minaat. Un waan ma un warawaai u ra mataanitu anun God.” 61 Raa balet i piri taan Iesu naa, “Tadaaru, ang murmur ui, iaku un mulaaot wa iaau kumun kupi ang waan, ma miaat a webabo paa ma diat u ra nung ruma.” 62 Iesu i piri taana naa, “Baa te i turpaa pinapaam ma ra ipipuk, ma i kakawet unamur, pa i topaa a pinapaam u ra mataanitu anun God.”

Copyright information for `RAI