aKele 118:25-26
bAais 56:7
cIer 7:11

Mark 11

Iesu i waan unaanga Ierusalem welaar ma ra king

(Mt 21:1-11; Lk 19:28-40; Io 12:12-19)

Baa diat waan marawaai Ierusalem, ma diat waan paat Betpaage ma Betaania u ra Taangaai na Oliwa, Iesu i tula wa rudi ko ra nuna kum naat na wawer. Ma i piri taan diaar naa, “Mur a waan kup a taamaan kuraa namuga taa mur. Baa mur a waan ruk, mur a waan taau un raa naat na dongki kuraa di do koto taai, ma pa te utbaai i ki paa uni. Mur a palaa paai ma mur a beni urin. Baa te in tiri mur naa, ‘Aawa kabina maa mur paami lenmaa?’ mur a piri naa, ‘A Tadaaru i nemi kumun, ma in tula talili gagaa taai balet.’”

Baa diaar waan, diaar babo paa a naat na dongki baa di aa do taai nataamaan naa ra bonanaaka i ra ruma, marawaai a aakapi, ma diaar palaai. Raa taara baa diat tur matira diat tiri diaar naa, “Aai, mur palaa a naat na dongki maa kup aawa?” Diaar baalu diat ma ra pirpir baa Iesu ia pir taai, ma diat maadek wai ku taan diaar. Diaar ben taa a naat na dongki karom Iesu, ma diaar rakaan wa ruina maalu baa diaar burung baat anundiaar minong mai, ma diaar ung taai nate uni, ma Iesu i ki uni. Ma mongoro na taara kaai diat rakaan wa anundiat kum maalu baa diat burburung baat anundiat kum minong mai, ma diat laangun taai u ra aakapi. Ma raa taara kaai diat bur paa a kum turun na diwaai taanga nabuaal, ma diat ung taai u ra aakapi. Ma diat baa diat muga ma diat baa diat murmur, diat kulkulaai lenbi,

“Osaana! Daat a pir walaawa paa ia baa i waan paat u ra iaa ra Tadaaru!” a 
10 “Daat a pir walaawa paa a mataanitu anun tamaandaat Dewid baa in waan paat!
Osaana unaanga nate aakit!”
11 Baa Iesu i waan paat inaanga Ierusalem, i ruk u ra ruma na wetabaar. Baa ia babo taa a kum utnaa raap, i waan talili balet urong Betaania ungaai ma ra nuna 12 naat na wawer, maa ia tawiwibung.

Iesu i pirpir karom in diwaai na fig

(Mt 21:18-19)

12 U ra bung namur, baa diat waan taangirong Betaania, Iesu i molo. 13 I babo in diwaai na fig taanga welwelik, i tawa wakwakaak. Ma i waan kupi in baboi, kup ta waina. Baa i waan paat karomi, pa i babo ta waina uni, a dondono biaa ku, maa pa i taaun fig utbaai. 14 Ma i piri karom in diwaai na fig naa, “Turpaai mi ma namur, pain te balet ma in aan paa ta waim.” Ma anuna kum naat na wawer diat walangoro koto paa a pirpir maa.

Iesu i ruk u ra ruma na wetabaar

(Mt 21:12-17; Lk 19:45-48; Io 2:13-22)

15 Baa diat waan paat inaanga Ierusalem, Iesu i ruk un raa pakaana ko ra ruma na wetabaar, ma i lu pari wa diat baa diat wiura, ma diat kaai baa diat kukul matira. I ong puku wa a kum luwu anu ra kum tena kiaana maani ma ra kum kiki anundiat baa diat wiura a kum buna. 16 Ma pa i maadek taa a taara baa diat a lo anundiat kum utnaa na wiura naliwan u ra ruma na wetabaar. 17 Baa i wer diat i piri naa, “Di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

‘Din waatung anung ruma baa a ruma na niaaring kup a kum wunwuna taara raap.’ b 
Iaku muaat aa paam puku paai kupi in welaar maku ma ra ‘ruma anu ra kum tena walong.’” c 

18 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon kaai diat walangoroi, ma diat nuknuk kup ta aakapi kupi diat a aak doko Iesu uni, kabina maa diat burutaanai, maa a taara raap diat kakaian u ra nuna wawer.

19 Baa ia maluraap Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paa ko ra taamaan Ierusalem.

A wawer u ra in diwaai na fig

(Mt 21:20-22)

20 U ra malaana kinalik, baa diat waan talili unaanga Ierusalem, diat baboi baa in diwaai na fig ia maraang paa taanga nate tuk u ra aakaakaarina. 21 Ma Petero i nuk paa a pirpir anun Iesu, ma i piri taana naa, “Tena Wawer, un babo in diwaai na fig baa u pirpir na kaankaan paa karomi, ia maraang raap.” 22 Ma Iesu i baalui naa, “Muaat a nurnur un God. 23 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa te in piri taa ra taangaai bi naa, ‘Un tarigaat, ma un irok lop unataai,’ ma pa i aalawur nuknuk, i nurnur ku baa din paam a utnaa baa ia pir taai, io din paami ut. 24 Lenmaa iaau piri taa muaat, a kum utnaa raap baa muaat aaraaring kupi, muaat a nurnur ku baa di aa taar taai taa muaat, ma din taar taai ut.

25 “Baa muaat aaraaring, ma muaat nuk paa ta utnaa baa te i paam aaka taai un muaat, muaat a dumaana wai, kupi Tamaamuaat inaanga u ra maawa in dumaana wa anumuaat kum aakaina mangamangaan kaai.”
(11:25-26) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Baa pa muaat nuk dumaana wai, Tamaamuaat kaai inaanga u ra maawa pa in nuk dumaana wa anumuaat kum aakaina mangamangaan.


A wetiri u ra naagagon baa Iesu i laana papaam mai

(Mt 21:23-27; Lk 20:1-8)

27 Diat waan paat balet inaanga Ierusalem, ma baa Iesu i weliaa u ra ruma na wetabaar, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum mukmuga diat waan karomi. 28 Ma diat tiri naa, “Woi na mangaana naagagon maa u paam a kum utnaa mai mi? Woi maa i taar taa a naagagon mi taam kupi un paam a kum utnaa mi?” 29 Iesu i baalu diat naa, “Iaau kaai ang tiri muaat ma raa wetiri. Ma baa muaat a baalu iaau, io, ang wapua muaat u ra naagagon iaau laana paam a kum utnaa mai mi. 30 Taangawaai a baapitaaiso anun Ioaanes? Taanginaanga u ra maawa, baa ko ra taara ku? Muaat a wapua iaau.” 31 Ma diat pirpir ino paa lenbi, “Baa daat a piri naa, ‘Taanginaanga u ra maawa,’ in baalu daat ku naa, ‘Io, i lawaai maa pa muaat nurnur uni?’ 32 Iaku baa daat a piri naa, ‘Ko ra taara,’ a taara diat a kaankaan karom daat.” Diat burutaana a taara, maa diat raap diat nurnur un Ioaanes naa ia a propet. 33 Io, diat baalu ku Iesu naa, “Pa miaat nunurai.” Ma Iesu i piri taan diat naa, “Iaau kaai pang wapua muaat u ra naagagon iaau laana paam a kum utnaa mai mi.”

Copyright information for `RAI