aKele 118:22-23
cPin 3:6
dNaag 6:4-5
eLewi 19:18
fKele 110:1

Mark 12

A pirpir welwelaar u ra taara na pinapaam u ra wanua na waain

(Mt 21:33-46; Lk 20:9-19)

Iesu i wer diat ma raa pirpir welwelaar, lenbi, “Raa muaana i maarut taa a wanua na waain, ma i liplip baat taai. Naruma u ra wanua na waain maa i kil taa in tung kupi din paa ginagina taa a polo na waain uni, ma i paam taa a naat na ruma baa i tur unaanga nate kup a tena binaboura. Namur i taar taa kumun a wanua na waain taan raa taara na pinapaam kupi diat a babourai, ma i waan kup raa taamaan ingen. Baa a kalaang ia ot kupi din git ungaai a waina waain, i tula wa raa tultul karom a taara na pinapaam, kup ta wai ra nuna pinapaam kupi anuna kaai. Ma a taara na pinapaam diat paam akoto paai, diat umi, ma diat tula talili biaa wai ku. Ma i tula wa balet raa tultul karom diat, diat um akinkin taa in lorina, ma diat baana wawirwir taai. Ma tamaa ra pinapaam i tula wa bulung raa tultul, diat aak doko wai ku. Baa i tula wa balet mongoro, diat um raa taara ma diat aak doko raa taara kon diat. Raa maku i ki karomi, a natunalik ut, a naat na wakwakaak. I tula wai bulung karom diat, maa i nuki naa diat a urur un natunalik. Iaku a taara na pinapaam maa diat pirpir ungaai paa naa, ‘Ia ma baa in kiaana tamaana, bari ma ia i waan urin. Muaat iaap, daat a aak dokoi, kupi anundaat ma a wanua na waain.’ Io, diat paam akoto paai, diat aak dokoi, ma diat ong apari wai ko ra wanua na waain.

“Aawa maa a tamaa ra wanua na waain maa in paami? In waan paat ma in aak doko wa a taara na pinapaam, ma in taar taa a wanua na waain karom ta taara ingen. 10 Lelawaai, pa muaat luk a pirpir mi u ra Buk Taabu? I piri naa,

‘Ina waat maa a kum tena paam ruma diat pilak wai,
ia ut maa ina ngaatngaat na waat baa di paam a ruma mai.
11 A utnaa mi a Tadaaru ut ia paam taai,
ma i koina aakit u ra numiaat binabo.’” a 
12 A kum mukmuga anu ra taara Iudaia diat baat kup ta aakapi baa diat a paam akoto paa Iesu uni, kabina maa diat nunurai naa i pir ku a pirpir welwelaar mi un diat. Iaku maa diat burutaana a kor na taara. Io, diat tur paa koni, ma diat waan maut.

A wetiri u ra tatakom

(Mt 22:15-22; Lk 20:20-26)

13 Diat tula wa a kum Parisaaio, ma ra kum teptepaan Erodes karom Iesu kupi diat a walaam paai kup anuna ta pirpir baa diat a takunai uni. 14 Baa diat waan paat karomi, diat piri naa, “Tena Wawer, miaat nunurai naa ui a takado na muaana, pa u ngaraa u ra utnaa baa a taara diat piri un ui. Anum wawer i welaar raap ku karom a taara raap, ma u wer mulu diat u ra aakapi anun God ma ra lingtatuna. Lelawaai, i takado kupi din taar a tatakom karom a Kaaisaar
(12:14) Kaaisaar ia a ngaala na mukmuga u ra mataanitu Rom ma i naagagon kaai a taara Israael.
baa pate?
15 Daat a taari, baa koku?” I nunura lele anundiat warwaruga ma i tiri diat, “I lawaai maa muaat nemi naa muaat a walaar iaau? Ta maani urin ang baboi.” 16 Ma diat taar taa raa maani taana. Ma i tiri diat naa, “A malalar ma ra timtimu mi uni anun woi?” Ma diat baalui naa, “Anu ra Kaaisaar.” 17 Iesu i piri taan diat, “A utnaa baa anu ra Kaaisaar muaat a taari karom a Kaaisaar, ma ra utnaa baa anun God muaat a taari kaai karom God.” Baa diat walangoroi diat kakaian aakit uni.

A wetiri u ra lalaaun balet ko ra minaat

(Mt 22:23-33; Lk 20:27-40)

18 A kum Saadukaaio, baa diat weoro ku naa pa ta lalaaun balet ko ra minaat, diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, 19 “Tena Wawer, Moses i timu taai taan daat lenbi, baa ta muaana in maat paa ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar, io, tenalik in ben paai ma in taulaa mai, kupi in wangaala taa ta kum naat liklik u ra iaan tenalik baa ia maat. 20 Io, raa naadiwaaina, 7 na muaana raap ku. A mugaana i taulaa, ma i maat ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar. 21 Ma a weru tenalik bulung i taulaa ma ra tabuan maa, ia bulung i maat ku ko ra tabuan maa, ma pa ta natundiaar. Lenkaai maa karom a wetuldi. 22 Diat raap 7 diat, diat taulaa mai, iaku a tabuan maa pa i buta taa ta naat un diat. Ma a tabuan i maat murmur taan diat raap. 23 U ra lalaaun balet ko ra minaat, anun woi na paan diat mulu a tabuan maa? Maa 7 diat raap diat aa taulaa paa mai.”

24 Iesu i piri taan diat naa, “Muaat raara aakit, kabina maa pa muaat nunura a Buk Taabu ma ra dekdekin God kaai. 25 Baa a taara diat a lalaaun balet ko ra minaat, pa diat a taulaa balet, diat a welaar maku ma ra kum aangelo inaanga u ra maawa. 26 Baa muaat weoro naa a kum minaat pa diat a lalaaun balet ko ra minaat, lelawaai pa muaat luk utbaai a Buk anun Moses baa i pirpir u ra in diwaai baa i kupkup? God i piri karom Moses lenbi, ‘Iaau a God anun Aabaraam, a God anun Aaisaak ma a God anun Iaakob.’ c 

27 Muaat raara aakit. God wakir a God anu ra kum minaat, a God anu ra kum lalaaunina ut.”

A naagagon baa i ngaala aakit

(Mt 22:34-40; Lk 10:25-28)

28 Raa kon diat a kum tena wawer u ra kum Naagagon i waan paat karom Iesu ma i walangoroi baa diat pirpir ungaai ma ra kum Saadukaaio. I walangoroi baa Iesu i baalu wakaak diat, ma i tiri naa, “Woi na naagagon i ngaala taan diat raap?” 29 Iesu i baalui naa, “Bari ia a ngaala na naagagon, ‘Muaat a taara Israael muaat a walangoroi, anundaat God a Tadaaru ia raa ot ku. 30 Muaat a maari a Tadaaru anumuaat God ma ra balaamuaat raap, a niomuaat raap, a nuknukimuaat raap, ma ra dekdekimuaat raap.’ d 

31 Ma bari ia a werudi, ‘Un maari tepaam welaar ma u maari ui ut.’ e 

Pa ta naagagon i ngaala taa ra ru naagagon mi.”

32 A tena wawer u ra kum Naagagon i piri taan Iesu naa, “A lingtatuna ut, Tena Wawer, i takado anum pirpir, baa God ia raa ot ku, ma pa te balet ma. 33 Daat a maari God ma ra balaandaat raap, a nuknukindaat raap, ma ra dekdekindaat raap, ma daat a maari a kum teptepaandaat welaar ma daat maari daat ut. Baa daat murmur a ru naagagon mi, i ngaala taa ra kum wetabaar ma ra kum wetabaar kaai baa di tuntun diat karom God.”

34 Baa Iesu i baboi naa i pirpir na manaana, i piri taana naa, “Ui, pa u welwelik ko ra mataanitu anun God.” Ma namur pa te balet i waan karomi ma ta wetiri, kabina diat burut.

Kaarisito a Tadaaru anun Dewid

(Mt 22:41-46; Lk 20:41-44)

35 Baa Iesu i wer diat u ra ruma na wetabaar, i piri naa, “I lawaai maa a kum tena wawer u ra kum Naagagon diat piri naa Kaarisito in waan paat ko ra wuna taara anun Dewid? 36 A Takado na Nion i mugain Dewid ma i piri lenbi,

‘A Tadaaru i piri karom anung Tadaaru,
“Un ki u ra papaara ot na limaang,
tuk baa ang uwia paa anum kum ebaar
kupi diat a ki natudaangi ra num naagagon.” ’ f 
37 Dewid ut i waatung Kaarisito naa anuna Tadaaru. Baa lenmaa, io, diaar tamaana lelawaai?”

Iesu i watumaarang a taara u ra mangamangaan anu ra kum tena wawer u ra kum Naagagon

(Mt 23:1-36; Lk 20:45-47)

A kor na taara diat gaaia aakit baa diat walangoro a pirpir anun Iesu.

38 Io baa i wer diat i piri lenbi, “Muaat a baboura muaat ko ra kum tena wawer u ra kum Naagagon. Diat nemi kupi diat a waanwaan ma ra kum kokoina maalu aakit, ma diat nemi naa a taara diat a taar a ngaala na urur karom diat u ra kum taamaan na winawaan ungaai. 39 Ma diat nem a kinkini namuga u ra kum ruma na lotu, ma ra kinkini na tadaaru namuga u ra kum balaan. 40 Diat waraap a wuwuwung anu ra kum walaa na tabuan, ma diat paam a kum iokaana aaraaring kupi a taara diat a babo diat. In ngaala aakit a naagagon na binabaalu anun God karom diat.”

A wetabaar anu ra walaa na tabuan

(Lk 21:1-4)

41 Iesu i ki marawaai taau naa ra wuwuwung na maani u ra ruma na wetabaar, ma i babo a taara baa diat ongong taa anundiat maani uni. Mongoro na tadaaru kaai diat ong taa a ngaala na maani u ra wuwuwung maa. 42 Iaku raa walaa na tabuan, baa i iba, i ong taa ku ru toiaa u ra wuwuwung na maani maa. 43 Ma Iesu i wataa paa anuna kum naat na wawer karomi, ma i piri taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a walaa na tabuan mi, ia taar taa a ngaala na maani taan diat raap baa diat ong taa anundiat maani u ra wuwuwung na maani. 44 Diat taar taa ku a ibaana ko ra nundiat kum maani, ma a walaa na tabuan mi, i iba, iaku ia taar araap wa aawa baa in topaa anuna kini.”

Copyright information for `RAI