aAais 13:10; 34:4

Mark 13

A kum wakilang i ra tintinip na bung

(Mt 24:1-14; Lk 21:5-19)

Baa Iesu i pari ko ra ruma na wetabaar, raa ko ra nuna kum naat na wawer i piri taana naa, “Tena Wawer, babo a kum wakwakaak na ruma bi baa di paami ma ra kum ngaalangaala na waat!” Ma Iesu i piri taana, “U babo a kum ngaalangaala na ruma mi? Kuraa mun pa ta ruina waat ma diaar a inep ungaai, din reng ginagina raap wa diat.”

Baa Iesu i ki inaanga nate u ra Taangaai na Oliwa baa di babo bolo kup a ruma na wetabaar, Petero, Iaakobo, Ioaanes ma Aanderiaas diat tiri inoi naa, “Un wapua miaat, unaangaian a kum utnaa mi in waan paat? Ma aawa a wakilang i ra kum utnaa mi baa i marawaai kupi diat a waan paat?” Iesu i piri taan diat, “Muaat a baboura muaat, kaduk te in waruga pa muaat. Mongoro diat a waan paat ma ra iaang, diat a piri naa, ‘Iaau maa Kaarisito,’ ma diat a waruga paa ta mongoro. Baa muaat a walangoro a kum wineium ma ra wewapua un diat, koku muaat ngaraa, maa a kum utnaa mi diat a waan paat muga, iaku a tintinip na bung pa in waan paat utbaai. Raa wuna taara in tur na wineium kup raa wuna taara, ma raa mataanitu in tur na wineium kup raa mataanitu. Ma a kum guria ma ra kum minolo in waan paat u ra kum taamtaamaan. A kum utnaa mi i welaar ma ra ngunungut na binabuta baa a tabuan i turpaai kupi in kariaanai.

“Muaat a baboura muaat. A taara diat a aal pa muaat karom a kum tena naagagon, ma diat a raapu muaat u ra kum ruma na lotu. Muaat a tur u ra naagagon namuga naa ra kum ngaala na mukmuga ma ra kum king, kabina un iaau. Io, muaat a wewapua kaapa un iaau karom diat. 10 Din warawaai muga ma ra Koina Wewapua karom a kum wunwuna taara raap. 11 Baa diat aal pa muaat kup a naagagon, koku muaat nuknuk muga kup ta utnaa muaat a piri. U ra pakaana bung maa muaat a pir ku a pirpir baa din wanuk taai taa muaat, maa wakir muaat maa muaat a pirpir, a Takado na Nion ut.

12 “Te in mulaaot wa ta tenalik kupi din aak dokoi, ma ta muaana in mulaaot wa ta natunalik kupi din aak dokoi, ma a kum naat diat a tur na dekdek karom tamaandiat ma naandiat, ma diat a mulaaot wa tamaandiat ma naandiat kupi din aak doko diaar. 13 Ma a taara raap diat a milikuaana muaat kabina u ra iaang, iaku te baa i tur dekdek tuk u ra tintinipina, God in walaaun paai.

A watumaarang u ra aakaina utnaa baa in waan paat

(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)

14 “Muaat a babo raa aakaina utnaa aakit in waan paat, in ki u ra pakaana baa pa i tale kupi in ki iaai, ma in baana dur a pakaana maa. Ia baa in luk a kum pirpir mi, i koina baa in manaana uni. Io, u ra bung maa, diat baa diat ki u ra papaar Iudaia, diat a kalaa ino unaanga u ra kum taangaai. 15 Ma baa te i ki nate u ra nuna ruma, baa in kaa pari, koku i ruk kupi in lo paa ta utnaa taanga naruma. 16 Ma baa te i ki nabuaal, koku balet ma i waan talili unataamaan kup anuna maalu na minong. 17 U ra pakaana bung maa in aaka aakit karom a kum kipbaala, ma karom diat kaai baa diat wangaau a kum naat. 18 Muaat a aaraaring kupi koku a utnaa mi in waan paat u ra kum kalaang na madiring. 19 Maa u ra kum bungbung maa, in ngaala aakit a kinadik. In ngaala aakit taa ra kum kinadik baa i laana waan paat u ra rakrakaan buaal. Turpaai baa God i waki a rakrakaan buaal tuk mi, ma namur kaai pa ta kinadik in welaar mai. 20 Baa gun a Tadaaru pa in kutu pari a kum bungbung maa, pa te maut in lalaaun. Iaku ia kutu pari wai kupi diat baa ia pilak pa diat, diat a lalaaun.

21 “U ra pakaana bung maa, baa te i piri karom muaat naa, ‘Kaarisito bari ia,’ baa ‘Barong ia,’ koku muaat nurnur uni. 22 Ta kum warwaruga na Kaarisito, ma ta kum warwaruga na propet diat a waan paat, ma diat a paam ta kum wakilang ma ta kum utnaa na kakaian kupi diat a waruga a taara na pipilak mai, baa gun diat a pet laar pa diat. 23 Io, muaat a baboura muaat, mi iaau aa wapua muga ta muaat u ra kum utnaa raap baa in waan paat.

Natu ra Muaana in waan paat

(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)

24 “Baa ia raap a kum kinadik u ra kum bungbung maa,

‘in mataana mage in baboto,
a kalaang pa in baara,
25 a kum naangnaang diat a puka pari taanginaanga u ra baakut,
ma ra kum utnaa inaanga nate u ra baakut diat a dadader.’ a 
26 “U ra bung maa a taara diat a babo Natu ra Muaana in waan paat u ra kum baakut ma ra ngaala na dekdek ma ra minamaar. 27 Ma in tula pari wa a kum aangelo ma diat a ben ungaai anuna taara na pipilak ko ra waat na mataana dadaip, kon raa papaara rakrakaan buaal tuk urong kaai un raa papaara rakrakaan buaal.

A pirpir welwelaar u ra in diwaai na fig

(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)

28 “Muaat a wawer ko ra in diwaai na fig. Baa a kum gagagaana in kiok balet ma a dondono in tapalaa, muaat nunurai naa a kum kalaang na wuwan ia marawaai. 29 Lenkaai maa, baa muaat babo a kum utnaa baa iaau pirpir taau uni in waan paat, muaat a nunurai naa a pakaana bung ia marawaai. 30 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a kum utnaa raap mi in waan paat baa a taaun taara mi diat lalaaun utbaai. 31 A maawa ma ra rakrakaan buaal diaar a panaai, iaku maa anung kum pirpir pa in panaai.

Pa te i nunura a bung baa a pakaana bung

(Mt 24:36-44)

32 “Pa te i nunura a bung baa a pakaana bung. A kum aangelo inaanga u ra maawa pa diat nunurai, ma Natuna kaai pa i nunurai, Tamaana ku i nunurai. 33 Muaat a nuknuk wakaak, ma muaat a baboura muaat, maa pa muaat nunurai naa unaangaian baa a kum utnaa mi in waan paat. 34 I welaar ma raa muaana baa i waninaar kupi in waan kup raa taamaan ingen. I taar taa anuna ruma taa ra nuna kum tultul, kupi diat a babourai. I tibe weraana a kum pinapaam taan diat raap raaraa, ma i wapua taa raa muaana kupi in baboura a balbalaat.

35 “Muaat a baboura muaat, maa pa muaat nunurai baa unaangaian a tamaa ra ruma in waan paat, u ra maluraap, baa u ra ngaala na marum, baa u ra laar baa a kum kareke diat kurkurekatuk, baa u ra malaana, 36 kaduk in waan paat kakaian, ma in waan taau un muaat baa muaat inep duman ku. 37 Mi iaau piri taa muaat ma karom a taara raap naa, muaat a baboura muaat.”

Copyright information for `RAI