bSaak 13:7

Mark 14

Diat pirpir ungaai paa kupi diat a aak doko Iesu

(Mt 26:1-5; Lk 22:1-2; Io 11:45-53)

Ru bung namuga taa ra lukaara na waan likaai, ma ra lukaara na bred baa pa ta is uni, a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat nuknuk kup ta mangaana aakapi kupi diat a paam akoto ino paa Iesu ma diat a aak dokoi. Diat piri naa, “Koku daat paami u ra lukaara, kaduk a taara diat a paam ta purpuruan.”

Raa tabuan i labo a polo na mangingi u ra in lorin Iesu

(Mt 26:6-13; Io 12:1-8)

Iesu i ki utbaai irong Betaania, u ra ruma anun Simon, ia baa namuga i malaapaang ma ra wukawuka. Baa i ki u ra winangaan, raa tabuan i waan karomi ma ra polo na mangingi baa di waatungi naa naad. I ngaatngaat aakit, ma i taana u ra in palaa baa di paami ko ra waat. I aak puar wa in mataana palaa, ma i laboi u ra in lorin Iesu. Raa taara baa diat ki matira diat kaankaan ma diat pirpir wetalaai naa, “Kup aawa maa di labo biaa wa ku a polo na mangingi mi? I lawaai maa pa di wiura paai kup ta 300 na denaaria
(14:5) Raa denaaria i welaar ma ra wedok anun raa muaana un raa bung na pinapaam.
kupi din tabaara kum iba na taara mai?” Ma diat pirpir na kaankaan karom a tabuan maa.

Iesu i piri taan diat lenbi, “Muaat a maadek wa a tabuan mi. Aawa maa muaat watapunuki kupi? Ia paam taa a koina pinapaam aakit un iaau. A kum iba na taara diat lalaaun ungaai ut ma muaat. Baa muaat nemi kupi muaat a paam a koina karom diat, muaat a paami ku. Iaku iaau, pang ki takum naa muaat. Ia paam ot paa a utnaa baa i tale kupi in paami. Ia labo taa a polo na mangingi u ra paning kupi in waninaar amuga iaau kup anung bung na minaat. Iaau pir a lingtatuna taa muaat, u ra kum taamtaamaan u ra rakrakaan buaal, baa din warawaai ma ra Koina Wewapua iaai, din wewapua utkaai u ra utnaa bi a tabuan mi ia paam taai, kupi a iaana in tur na aaim.”

Iudaas i mulaaot kupi in wagu taa Iesu

(Mt 26:14-16; Lk 22:3-6)

10 Iudaas Iskaariot, raa ko ra 12 naat na wawer, i waan karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God, kupi in wagu taa Iesu karom diat. 11 Baa diat walangoroi, diat gaaia, ma diat weweliman taai kupi diat a doki ma ra maani. Ma Iudaas i nuknuk kup ta koina pakaana bung baa in wagu taa Iesu karom diat.

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat aan a utnaa na waan likaai

(Mt 26:17-25; Lk 22:7-14, 21-23; Io 13:21-30)

12 U ra mugaana bung u ra lukaara na bred baa pa ta is uni, baa di laana aak doko a kum naat na sip uni kup a lukaara na waan likaai, a kum naat na wawer anun Iesu diat tiri naa, “U nemi naa miaat a waan uwaai, kupi miaat a waninaar paa andaat utnaa kup a lukaara na waan likaai?” 13 I tula wa rudi ko ra nuna kum naat na wawer, ma i piri taan diaar naa, “Mur a ruk unaanga Ierusalem. Baa mur aa waan paat, mur a wetarom ma raa muaana i lo ina ngaala na palaa, ma mur a murmuri. 14 Ma baa in ruk un ta ruma, mur a piri taa ra tamaa ra ruma naa, ‘A Tena Wawer i piri naa: Waiaa a kukur ra ruma baa miaat ma ra nung kum naat na wawer, miaat a aan a utnaa na waan likaai iaai?’ 15 Ma in waiaa ta mur u ra ngaala na kukur ra ruma inaanga nate, baa di aa waninaar taai, ma mur a waninaar a utnaa iaai.” 16 A ru naat na wawer diaar waan paat inaanga Ierusalem, ma diaar baraata raap paa ut a kum utnaa baa Iesu i pir taai taan diaar. Ma diaar waninaar a utnaa na waan likaai.

17 Baa ia maluraap, Iesu ma anuna 12 naat na wawer diat waan paat. 18 Baa diat wangaan, i piri naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, raa kon muaat in wagu ta iaau, raa ut kon muaat mi daat wangaan ungaai.” 19 Ma diat tapunuk, ma diat raap raaraa diat tiri naa, “Wakir iaau duk?” 20 Ma Iesu i piri taan diat naa, “Raa kon muaat ut a 12, ia baa mir puk ungaai amaamir ru bred u ra dis. 21 Natu ra Muaana in wirua welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu. Iaku in aaka aakit karom a muaana baa in wagu taai karom a kum ebaar. In koina aakit baa gun pa din butai, kupi koku i kariaana a naagagon maa karomi.”

A tintinip na winangaan anu ra Tadaaru

(Mt 26:26-30; Lk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)

22 Baa diat wangaan utbaai, Iesu i lo paa a bred, i waatung wakaak paa uni, i bik paai, ma i tabaara anuna kum naat na wawer mai. I piri naa, “Muaat a rakaan paai, bi ia a paning.” 23 Namur i lo paa a kaap, i waatung wakaak paa uni, i taari taan diat, ma diat raap diat inim koni. 24 Ma i piri taan diat, “Bi ia a gaaping, a kunubu baa i aal ungaai taa God ma ra taara. A gaaping mi i talabo u ra mongoro. 25 Iaau pir a lingtatuna taa muaat naa, pang inim balet ma ta waain, tuk baa ang inim a matakina waain u ra mataanitu anun God.”

26 Io, baa diat aa kelekele paa, diat waan tato unaanga u ra Taangaai na Oliwa.

Iesu i pirpir muga u ra weoro anun Petero

(Mt 26:31-35; Lk 22:31-34; Io 13:36-38)

27 Iesu i piri taan diat naa, “Muaat raap muaat a waan paa ku kon iaau, maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

God i piri naa, ‘Ang um a tena baboura sip,
ma a kum sip diat a welulu werweraan.’ b 
28 Iaku baa iaau aa tur balet ko ra minaat, ang muga urong Gaalilaia.” 29 Petero i piri taana naa, “Baa diat raap diat a waan paa kon ui, iaau painte.” 30 Iesu i piri taana naa, “Iaau pir a lingtatuna taam, umari u ra marum, baa a kareke pa in weru kurkurekatuk utbaai, un weoro tula pakaan naa pa u nunura iaau.” 31 Ma Petero i pirpir dekdek karomi naa, “Pang weoro kon ui. In koina ku baa daar raap daar a ora wirua.” A kum naat na wawer raap kaai diat piri ut lenmaa.

Iesu i aaraaring u ra wanua Getsemaane

(Mt 26:36-46; Lk 22:39-46)

32 Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paat u ra wanua a iaana Getsemaane, ma i piri taan diat naa, “Muaat a ki ku min, ma iaau ang aaraaring paa.” 33 Io, i ben paa Petero, Iaakobo ma Ioaanes. U ra pakaana bung maa i kariaana a ngaala na tapunuk ma i mawaat aakit a nuknukina. 34 I piri taan ditul naa, “Anung lalaaun i mawaat aakit ma ra tapunuk, marawaai ma ang maat mai. Mutul a ki ut min, ma mutul a baboura.” 35 I waan kinalik taau unamuga, i puka ruru unapia, ma i aaraaring kupi a pakaana bung na minaat in waan likaa wai, baa gun in koina lenmaa. 36 I aaraaring naa, “Tataa, Tataa, a kum utnaa raap i tale ui un paami, un lo wa a ngunungut na minaat kon iaau. Iaku koku di murmur anung nemnem, din murmur ut anum nemnem.”

37 Baa i waan talili, i babo ditul, ditul aa inep duman. I tiri Petero naa, “Simon, lelawaai, u inep duman ku? Pa un pet laar paai kupi un baboura ta kinalik na pakaana bung ku? 38 Mutul a baboura, ma mutul a aaraaring, kupi koku mutul puka u ra walwalaam. A niomutul i nem na taraam, iaku a panimutul i bilua.”

39 Io, i waan, ma i aaraaring balet ma ra niaaring baa ia waatung taai mun. 40 Baa i waan talili balet, i babo ditul baa ditul aa inep duman balet, kabina a mataanditul i uwaaia aakit. Pa ditul nunurai baa aawa maa ditul a baalui mai. 41 Baa i wetula pakaana winawaan talili anuna karom ditul, i piri naa, “Mutul a inep liklik maku? I ot ku! A pakaana bung ia waan paat. Baboi, di aa wagu taa Natu ra Muaana ma din taar taai u ra limaa ra kum tena aakaina. 42 Mutul tur, daat a waan! Baboi, a muaana baa in wagu ta iaau bari ma ia.”

Di aal paa Iesu

(Mt 26:47-56; Lk 22:47-53; Io 18:3-12)

43 Baa Iesu i pirpir utbaai, Iudaas, raa ko ra 12 naat na wawer, i waan paat, diat ma ra kor na taara. Diat lo a kum liwan na wineium ma ra kum pakaana naalnaal. A kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum mukmuga diat tula wa diat. 44 Ia baa in wagu taa Iesu ia wapua muga taa a kor na taara u ra wakilang baa in paami un Iesu naa, “Ia baa ang dum a papaara waana, ia ut maa. Muaat a paam akoto paai, muaat a ben ingen paai ma muaat a baboura baat wakaaki.”

45 Io, Iudaas i waan maut karom Iesu ma i piri naa, “Tena Wawer!” Ma i dum a papaara waana. 46 Ma a taara maa diat paam akoto paa Iesu ma diat aal paai.

47 Raa kon diat baa diat turtur marawaai, i aalum paa anuna in liwan na wineium, ma i pakaat a tultul anu ra mukmuga na tena wetabaar karom God, ma i kutu wa in talingaana. 48 Ma Iesu i piri taan diat naa, “Lelawaai, iaau duk a ngaala na tena pet apurpuruan, maa mi muaat waan paat ma ra kum liwan na wineium ma ra kum pakpakaana naalnaal kupi muaat a paam akoto iaau? 49 U ra kum bungbung raap daat kiki u ra ruma na wetabaar, iaau laana wer a taara, ma pa muaat aal iaau. Iaku di paami lenmi kupi din paam ot paa a pirpir u ra Buk Taabu.” 50 Ma a taara na wawer raap anun Iesu diat welulu weraan paa koni.

51 Raa baarmaan baa i laana murmur Iesu, i mong paa ku ma ina maalu. Baa diat paam akoto paai, 52 i ong wa ku anuna ina maalu, ma i welulu, i towaturia maku.

Iesu i tur u ra naagagon namataa ra taara na kiwung

(Mt 26:57-68; Lk 22:54-55, 63-71; Io 18:13-14, 19-24)

53 Diat ben paa Iesu karom a mukmuga na tena wetabaar karom God. Ma a kum ngaala na tena wetabaar karom God, a kum mukmuga, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat waan paat ungaai matira. 54 Petero i murmur waanawaana Iesu, iaku maa i welwelik ut, ma i ruk u ra pakaana anu ra mukmuga na tena wetabaar karom God, ma i manir naa ra nguan ungaai ma ra kum tena baboura.

55 A kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra taara na kiwung raap diat baat kup ta aakaina utnaa baa Iesu ia paam taai, kupi diat a takunai mai, ma diat a aak dokoi uni, iaku maa pa diat baat laar paa ta utnaa. 56 Mongoro diat pir a kum warwaruga na pirpir un Iesu, iaku anundiat kum pirpir pa i waan ungaai. 57 Raa taara diat tur ma diat pir a kum warwaruga na pirpir un Iesu naa, 58 “Miaat walangoroi i piri lenbi, ‘Ang reng wa a ruma na wetabaar mi baa a taara diat paami, ma un ta tula bung ku ang paam paa te baa wakir a taara diat paami.’” 59 Iaku anundiat kum pirpir kaai pa i waan ungaai.

60 A mukmuga na tena wetabaar karom God i tur taau namuga taan diat ma i tiri Iesu naa, “Lelawaai, pa un baalu a kum pirpir na wetakun mi karom ui?” 61 Iaku Iesu pa i pirpir. A tena wetabaar maa i tiri balet naa, “Ui Kaarisito, a Natun God, ia baa i daan takum, baa pate?” 62 Iesu i piri, “Iaau ut maa, ma namur muaat a babo Natu ra Muaana in ki u ra papaara ot na limaan God, ia baa i dekdek aakit, ma in waan paat u ra kum baakut taanginaanga u ra maawa.” 63 A mukmuga na tena wetabaar i kaankaan ma i aal rabaana anuna ina maalu ut ma i piri naa, “Daat nem balet ma ta pirpir na wetakun kup aawa? 64 Muaat aa walangoro taa anuna pirpir aakaka un God. Aawa muaat nuki?” Io, diat raap diat mulaaot baa Iesu in wirua. 65 Raa taara kon diat, diat kamia Iesu, diat pulu baat taa a mataana, diat tibuli ma diat piri taana naa, “Ui a propet, un wapua miaat, woi maa i tibul ui!” A kum tena baboura diat ben paai ma diat raapui.

Petero i weoro kon Iesu

(Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Io 18:15-18, 25-27)

66 Baa Petero i ki utbaai nataamaan u ra ruma maa, raa tauraara, a tultul anu ra mukmuga na tena wetabaar karom God i waan paat. 67 Baa i babo Petero kuraa i manir, i babo dekdeki ma i piri naa, “Ui kaai raa kon diat baa muaat weweur ma Iesu a te Naasaret.” 68 Iaku i weoro lenbi, “Pa iaau nunura a utnaa maa u pirpir uni, ma pa iaau kaapa uni.” Ma i waan urong naa ra bonanaaka i ra liplip. Ma a kareke i kurkurekatuk maut. 69 A tabuan i babo paai balet, ma i wapua diat baa diat tur matira naa, “A muaana mi ia kaai raa ut kon diat mi.” 70 Petero i weoro balet.

Namur kinalik, diat baa diat tur marawaai karom Petero, diat piri taana naa, “A lingtatuna ut baa ui kaai raa kon diat, maa ui a te Gaalilaia.”
71 Ma i weweliman karom diat, i piri naa, “God in naagagon aakaka iaau baa ang warwaruga. Pa iaau nunura a muaana maa muaat pirpir uni.” 72 Ma a kareke i weru pakaana kurkurekatuk maut. Ma Petero i nuk paa a pirpir baa Iesu ia pir taai taana naa, “Baa a kareke pa in weru pakaana kurkurekatuk utbaai, un weoro kon iaau tula pakaan.” Io, i taangi aakit maut.

Copyright information for `RAI