cKele 22:1

Mark 15

Iesu i tur namataan Pilaato

(Mt 27:1-2, 11-14; Lk 23:1-5; Io 18:28-32)

Baa i malaana kinalik, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, a kum mukmuga, ma a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra taara na kiwung raap, diat pirpir ungaai. Diat wi paa a ru limaan Iesu, diat ben paai ma diat taar taai karom Pilaato. Pilaato i tiri naa, “Ui maa a King anu ra taara Iudaia?” Ma Iesu i baalui naa, “Ma raa ut ia u aa piri.” A kum ngaala na tena wetabaar karom God diat takuna Iesu un ta mongoro na utnaa. Pilaato i tiri Iesu balet naa, “Pa anum ta pirpir na binabaalu? Baboi, mongoro na utnaa aakit mi diat takuna ui mai.” Iesu pa i baalui ma ta pirpir, ma Pilaato i kakaian aakit uni.

Diat mulaaot wa Iesu baa in maat

(Mt 27:15-26; Lk 23:13-25; Io 18:39-19:16)

U ra kum kilakilaala raap u ra kum lukaara na waan likaai, Pilaato i laana palaa wa raa karabus baa a taara diat aaring kupi. U ra kilaala maa, raa muaana a iaana Baaraabaas i ki u ra karabus. Ia raa kon diat baa diat weium ma ra mataanitu, ma diat aak doko a taara u ra wineium. Baa a kor na taara diat waan paat karom Pilaato, diat aaringi naa in palaa wa balet ta karabus. Ma Pilaato i tiri diat naa, “Muaat nemi naa ang palaa wa a ‘king anu ra taara Iudaia’ karom muaat?” 10 I piri lenbi kabina ia nunurai naa a kum ngaala na tena wetabaar karom God diat taar taa Iesu ku karomi u ra aakaina nuknukindiat. 11 Iaku a kum ngaala na tena wetabaar karom God diat wowo taa a kor na taara kupi diat a aaring Pilaato baa in palaa taa Baaraabaas karom diat. 12 Pilaato i tiri diat balet, “Aawa maa ang paami un ia baa muaat waatungi naa a king anu ra taara Iudaia?” 13 Ma diat ge dekdek ku ma ra pirpir naa, “Aak waati u ra bolo!” 14 Pilaato i tiri diat balet naa, “Aawa kabina? Woi na aakaina utnaa maa ia paam taai?” Iaku diat ge dekdek ku ma ra pirpir naa, “Aak waati u ra bolo!” 15 Pilaato i nemi kupi in wagaaia a taara, io, i palaa wa Baaraabaas karom diat. Baa di aa raapu tataa Iesu, Pilaato i taar taai taa ra kum tena wineium kupi diat a aak waati u ra bolo.

A taara na wineium diat tataur un Iesu

(Mt 27:27-31; Io 19:2-3)

16 A kum taara na wineium diat aal paa Iesu unaruma u ra liplip i ra ngaala na ruma anu ra nundiat mukmuga, ma diat wataa ungaai paa a kikil na taara na wineium raap. 17 Diat wamong taai ma ra in taar na maalu, diat limaai paa in aaru i taar laklakono ma diat ung taai u ra in lorina welaar ma ra in kaaeng.
(15:17) In kaaeng ma ra in taar na maalu diaar babo welaar ma ra minong anu ra king.
18 Diat wataai naa, “Ui maa a king anu ra taara Iudaia!” 19 Diat raapraapu in lorina ma ra in diwaai, diat kamiai, diat ki but keke naana, ma diat urur karomi. 20 Baa diat aa tataur paa uni, diat palaa wa in taar na maalu koni. Diat wamong taai balet ma ra anuna kum maalu, ma diat ben apari paai kupi din aak waati u ra bolo.

Di aak waat Iesu u ra bolo

(Mt 27:32-44; Lk 23:26-43; Io 19:17-27)

21 U ra aakapi a kum tena wineium diat baraata paa raa te Kirene, a iaana Simon, a tamaan Aaleksaander ma Rupus, i waan kon raa taamaan kupi in waan unaanga Ierusalem. Diat wowo taai kupi in lo a bolo anun Iesu.

22 Diat ben Iesu kup a wanua di waatungi ma Golgotaa, a kukuraaina “Pia na Lor.” 23 Diat taar taa a waain taana, a waain baa di ung ungaai ma ra mira, iaku pa i nem na inimi. 24 Diat aak waat taai u ra bolo, ma diat pilaai laaki kup anuna kum maalu kup woi kon diat in lo ta maalu.

25 Baa i 9 na pakaana bung u ra malaana diat aak waati u ra bolo. 26 Diat timu taa a pirpir na wetakun uni nate u ra bolo lenbi,

A KING ANU RA TAARA IUDAIA.”

27 Diat aak waat taa kaai ru tena walong ungaai mai un raa ru bolo, raa u ra papaara ot na limaana, ma raa u ra papaara maira.
(15:27-28) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Di paami lenmi kupi din paam ot paa a pirpir uni u ra Buk Taabu lenbi, “Di luk ungaai paai ma ra kum tena aakaina.”


29 Ma diat baa diat waanwaan aakit Iesu, diat pir aakakai ma diat liliaa lorindiat karomi. Ma diat piri naa, “Ui ma maa baa u piri naa un reng wa a ruma na wetabaar, ma un paam paai balet ku un ta tula bung, 30 mi un walaaun pa ui ma, ma un pari ko ra bolo.” 31 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat kaai diat tataur un Iesu, diat pir wetwetalaai karom diat naa, “I walaaun paa a taara ingen, iaku ia ut pa in walaaun laar paai. 32 Baa ia a Kaarisito, a King anu ra taara Israael, mi ut in pari ko ra bolo, kupi daat a baboi, ma daat a nurnur uni.” Ma diaar kaai, baa di aak waat ta diaar u ra ru bolo ungaai mai, diaar pir aakakai.

Iesu i maat

(Mt 27:45-56; Lk 23:44-49; Io 19:28-30)

33 Baa i 12 pakaana bung u ra mage, a buaal raap i baboto tuk un tuluina pakaana bung u ra maluraap. 34 Baa i tuluina pakaana bung, Iesu i kulkulaai dekdek lenbi, “Eloi, Eloi, lemaa saabaakaataani?” A kukuraai ra pirpir mi i lenbi, “Anung God, anung God, i lawaai maa u waan paa kon iaau?” c 

35 Raa taara kon diat baa diat tur marawaai, baa diat walangoroi diat piri naa, “Baboi, i wewataai kup Eliaas.” 36 Raa kon diat i welulu ma i lo paa raa utnaa baa i laana lo koto a polo. I puk paai u ra waain baa i matitir, i ung paai u ra in diwaai ma i tulaa tatoi unaanga nate kupi Iesu in inimi. Ma i piri taan diat naa, “Iot, daat a baboi kumun. Lelawaai, Eliaas in waan pari kupi in lo pari paai baa pate?” 37 Ma Iesu i kulkulaai dekdek paa, ma i ung wa anuna lalaaun.

38 Ma ina maalu na babaat kutu naruma u ra ruma na wetabaar i tarabaat weraan, turpaai taanginaanga nate tuk napia. 39 A mukmuga anu ra kum tena wineium i tur taau naa ra bolo, baa i walangoro Iesu i kulkulaai ma i babo a mangaana minaat baa i paami, i piri naa, “I lingtatuna aakit, a muaana mi a Natun God.”

40 Raa kum tabuan kaai diat tur welwelik taau ut ma diat babo a kum utnaa mi. Kuraa naliwan taa ra kum tabuan maa, raa tula tabuan kaai, Maaria Maagdalene, ma Saalome ma Maaria kaai a naan Ioses ma Iaakobo a baarmaan. 41 Ditul mi ditul murmur Iesu baa i ki Gaalilaia, ma ditul laana waraauti. Ma mongoro na tabuan kaai, baa diat weur ungaai mai unaanga Ierusalem, diat ki matira.

Di wainep Iesu u ra babaang na minaat

(Mt 27:57-61; Lk 23:50-56; Io 19:38-42)

42 Raa muaana a iaana Iosep, a te Aarimaatia, ia raa ko ra taara na kiwung, a ngaala na muaana baa a taara diat laana rui, i kiki walaang kup a mataanitu anun God. Baa ia maluraap u ra bung na waninaar, a bung namuga taa ra Bung Saabaat, i waan karom Pilaato, pa i burut, ma i aaring paa a minaatin Iesu koni. 44 Pilaato i kakaian baa i walangoroi naa Iesu ia maat. I wataa paa a mukmuga anu ra kum tena wineium, i tiri naa, “Naangaian maa Iesu i maat?” 45 Baa ia manaana paa taa ra mukmuga mi, i mulaaot taa a minaatin Iesu karom Iosep. 46 Ma Iosep i kul paa in koina maalu, i lo pari paa Iesu, ma i pulu paai ma ra ina maalu maa. Namur i wainep taai u ra babaang na minaat, baa di aa kil taai u ra papaara waat, ma i tul baat taa a mataa ra babaang na minaat ma ra ina ngaala na waat. 47 Maaria Maagdalene ma Maaria, a naan Ioses, diaar babo taa a wanua mi di wainep Iesu uni.

Copyright information for `RAI