Mark 16

Iesu i tur balet ko ra minaat

(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Io 20:1-10)

Baa a Bung Saabaat ia raap, Maaria Maagdalene, ma Maaria naan Iaakobo, ma Saalome ditul kul paa a kum utnaa baa i aangawian kupi ditul a wamong a minaatin Iesu mai. Baa in mage ia waan paat u ra malaana kinalik u ra mugaana bung u ra wik, a tula tabuan ditul waan kup a babaang na minaat. Baa ditul waan waanwaan ditul tiri wetwetalaai ditul, “Woi ma in waraaut datul kupi in tul ingen wa ina waat marong ko ra mataa ra babaang na minaat?” Baa ditul babo takado urong, ditul baboi baa di aa tul ingen wa ina ngaala na waat maa. Baa ditul ruk u ra babaang na minaat, ditul babo raa baarmaan, i ki taau u ra papaara ot na limaanditul, i mong paa ma in kabaang na maalu. Baa ditul babo paai ditul burut.

A muaana maa i piri taan ditul naa, “Koku mutul burut. Iaau nunurai naa mutul baat kup Iesu a te Naasaret, ia baa di aak waat taai u ra bolo. Ia lalaaun balet, pa i ki ma min. Mutul a babo a wanua baa di wainep taai iaai. Mutul a waan, mutul a wapua anuna kum naat na wawer ma Petero kaai naa, ‘Iesu in muga urong Gaalilaia. Muaat a baboi marong, welaar ma ia wapua muga ta muaat.’”

Io, ditul welulu ko ra babaang na minaat ma ra ngaala na bunurut ma ditul dadader, ma pa ditul wapua te un ta pirpir kabina ditul burut aakit.
(16:8) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Maarko i ngo ku min. Diat nuki naa te ingen i timu taa a kum rina 9-20.


Iesu i waan paat karom Maaria Maagdalene

(Mt 28:9-10; Io 20:11-18)

[
Baa Iesu ia lalaaun paat balet u ra malaana kinalik u ra mugaana bung u ra wik, i waan paat karom Maaria Maagdalene, ia baa i lu irok wa 7 na tabaraan koni. 10 Maaria Maagdalene i waan ma i wapua diat baa diat laana murmur Iesu, baa diat tapunuk ma diat taangtaangi kupi. 11 Baa diat walangoroi naa Iesu ia lalaaun balet ko ra minaat ma Maaria ia babo taai, pa diat nurnur uni.

Iesu i waan paat karom ru naat na wawer

(Lk 24:13-35)

12 Namur Iesu i waan paat karom ru naat na wawer baa diaar waanwaan u ra aakapi. Ma a panin Iesu i babo raaungaana. 13 Baa diaar waan talili balet, diaar wapua a kum naat na wawer raap, iaku pa diat nurnur kaai un diaar.

Iesu i waan paat karom 11 naat na wawer

(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Io 20:19-23; Aap 1:6-8)

14 Namur i waan paat paa karom 11 naat na wawer baa diat ki na winangaan. Ma i kaankaan karom diat, kabina pa diat nurnur, ma i dekdek a balaandiat, ma kabina baa pa diat nurnur un diat baa diat aa babo taai naa ia lalaaun balet. 15 Ma i piri taan diat naa, “Muaat a waan u ra rakrakaan buaal raap, ma muaat a warawaai ma ra Koina Wewapua karom a taara raap. 16 Ia baa i nurnur ma di baapitaaisoi din walaauni. Iaku ia baa pa i nurnur din taar a dekdek na naagagon na binabaalu karomi. 17 A kum tena nurnur diat a paam a kum utnaa na kakaian bi: Diat a lu irok wa a kum tabaraan ma ra iaang, diat a pirpir ma ra kum aalawur matakina pirpir, 18 diat a paam a kum wui baa i laana karaat doko a taara, iaku pa in baanaakaka diat, ma baa diat a inim a minminaat, ia kaai pa in baanaakaka diat maut, ma diat a ung a limaandiat u ra kum malaapaang, ma diat a laangalaanga.”

Iesu i waan tato unaanga u ra maawa

(Lk 24:50-53; Aap 1:9-11)

19 Baa a Tadaaru Iesu ia pirpir taau taan diat, God i lo tato paai unaanga u ra maawa, ma i ki u ra papaara ot na limaana. 20 Anuna kum naat na wawer diat waan, ma diat warawaai taltalili. Ma a Tadaaru i papaam waraaut diat, ma i walingtatuna anuna pirpir ma ra kum utnaa na kakaian baa i waan ungaai mai.]

Copyright information for `RAI