Mark 2

Iesu i walaangalaanga paa a muaana baa a panpanina i maat

(Mt 9:1-8; Lk 5:17-26)

Baa kabaana bung ia raap, Iesu i waan balet urong Kaapernaaum. Baa a taara diat walangoroi naa i ki naruma un raa ruma, io, mongoro kon diat, diat waan paat karomi, ma pa ta kolo balet ma naruma, ma u ra bonanaaka kaai. Ma Iesu i warawaai ma ra pirpir anun God karom diat. Ma waat na muaana diat waan paat ma raa muaana baa a panpanina i maat. Diat nem na loi karom Iesu. Iaku a ngaala na kor na taara diat aa turbaat paai ma pa diat pet laar paai baa diat a ruk mai. Io, diat kaa mai unaanga nate u ra ruma, ma diat reng aara paa raa wanua inaanga nate takado ma ra pakaana baa Iesu i ki iaai. Ma diat warira pari taa a muaana a panpanina i maat ma ra baana. Baa Iesu i babo anundiat nurnur, i piri taa ra muaana baa a panpanina i maat naa, “Natunglik, di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan.”

Raa kum tena wawer u ra kum Naagagon diat ki matira. Diat nuknuk u ra nuknukindiat naa, “Aawa a kabina maa a muaana mi i piri lenmi? I pir aakaka God baa i welaara ia mai. Woi in una wa a kum aakaina mangamangaan? God ku i pet laar paai.” Iesu i nunurai maut u ra niono baa diat nuknuk lenmi, ma i tiri diat naa, “Aawa kabina muaat nuknuk lenmi? Woi na mangaana pirpir ang piri karom a muaana mi kupi ang waiaa a dekdeking mai karom muaat? Ang piri naa, ‘Di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan,’ baa, ‘Un tur, un lo paa anum baat ma un waan’? 10 Ang piri lenbi kupi muaat a nunurai naa Natu ra Muaana i paam akoto a naagagon kupi in una wa a kum aakaina mangamangaan min napia.” Io, i piri karom a muaana baa a panpanina i maat, 11 “Iaau piri taam, un tur, un lo paa anum baat, ma un waan kup anum ruma.” 12 Ma i tur maut, i lo paa anuna baat, ma i pari namataandiat raap. Diat raap diat kakaian ma diat pir walaawa paa God, ma diat piri naa, “Talek mi miaat babo a utnaa lenbi.”

Iesu i wataa paa Lewi

(Mt 9:9-13; Lk 5:27-32)

13 Baa Iesu i waan pari balet unakono u ra taai Gaalilaia, a ngaala na kor na taara diat waan paat karomi, ma i wer diat ma ra pirpir anun God. 14 Baa i waan waanwaan, i babo paa Lewi, natun Aalipaaio, i ki u ra ruma na tatakom, ma Iesu i piri taana naa, “Un murmur iaau.” Io, Lewi i tur ma i murmur Iesu.

15 Namur baa Iesu i ki u ra winangaan u ra ruma anun Lewi, mongoro na tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina diat wangaan ungaai ma Iesu ma ra nuna kum naat na wawer. Maa mongoro na taara diat murmur Iesu. 16 Raa kum tena wawer u ra kum Naagagon, ko ra kikil anu ra kum Parisaaio, diat babo Iesu baa i wangaan ungaai ma ra kum tena aakaina ma ra kum tena lolo tatakom. Diat tiri anuna kum naat na wawer naa, “Aawa kabina baa i wangaan ungaai ma ra kum tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina?” 17 Baa Iesu i walangoroi, i piri taan diat, “A doktaa pa i waan paat kup diat baa diat lalaaun wakaak. Pate! I waan paat kup diat ku baa diat malaapaang. Pa iaau waan paat kup a kum tena takado. Pate! Iaau waan paat kupi ang wataa paa a kum tena aakaina.”

A wetiri u ra winawel

(Mt 9:14-17; Lk 5:33-39)

18 A kum naat na wawer anun Ioaanes ma ra kum Parisaaio diat wawel. Raa taara diat waan karom Iesu ma diat tiri naa, “Aawa kabina baa a kum naat na wawer anun Ioaanes ma ra kum naat na wawer anu ra kum Parisaaio diat wawel, ma anum kum naat na wawer pate?” 19 Iesu i baalu diat naa, “A kum teptepaa ra matakina tinaulaa diat a wawel lelawaai baa a matakina tinaulaa i ki ungaai utbaai ma diat? Baa i ki ungaai utbaai ma diat, pa diat a wawel. 20 Ta bung in waan paat baa din ben ingen wa a matakina tinaulaa kon diat, io, u ra bung maa diat a wawel maraagaam.

21 “Pa te in ingit ungaai taa ta pakaana matakina maalu ma ra pakaana turaaina. Baa te i paami lenmaa, a matakina baa din ingit banot ungaai mai, in pet rabaana wa balet a turaaina maalu, ma in ngaala ma a tarabaat uni. 22 Ma pa te in labo taa a matakina waain u ra in turaaina palaa na waain baa di paami ko ra pani ra wewagua, kaduk a waain in rabaana wa in turaaina palaa, ma a waain in talabo, ma in palaa na waain kaai in aaka. Din labo ut a matakina waain u ra in matakina palaa na waain.”

Iesu ia a Tadaaru i ra Bung Saabaat

(Mt 12:1-8; Lk 6:1-5)

23 Un raa Bung Saabaat, Iesu i waan bolo u ra kum wanua na wit. Baa diat waan waanwaan, anuna kum naat na wawer diat gamut kutu paa a kum wit. 24 A kum Parisaaio diat tiri Iesu naa, “Aawa kabina baa diat paam a utnaa mi ma pa diat murmur a Naagagon ko ra Bung Saabaat?” 25 Iesu i piri taan diat, “Lelawaai, pa muaat luk utbaai a utnaa baa Dewid i paami baa diat ma ra taara baa diat weur mai diat molo, ma pa andiat ta utnaa? 26 Baa Aabiaataa i mukmuga na tena wetabaar karom God, Dewid i ruk u ra ruma anun God ma i aan a bred baa di aa tabaara taa God mai. Ma i tabaara diat kaai baa diat weur mai. A bred maa di wataabui ko ra taara biaa ku. A kum tena wetabaar ku karom God i tale diat a wangaan koni.” 27 Ma Iesu i piri taan diat, “Di paam taa a Bung Saabaat kupi in waraaut a taara, wakir kupi a taara diat a waraaut a Bung Saabaat. 28 Lenmaa Natu ra Muaana ia a Tadaaru i ra Bung Saabaat kaai.”

Copyright information for `RAI